Кампанията на Nutella приключи.

Благодарим на всички за участието!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на Nutella

„60 години усмивки“

(За периода: 01.05.2024 – 31.05.2024, включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на  официалните правила,  изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Официални правила на промоционалната кампания.

Промоционалната кампания на  Nutella „60 години усмивки“ („Промоциятаили Кампанията) се организира от агенция „Публисис“ ЕАД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118,  Абакус бизнес център, ет. 5, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

 

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба,  в които се предлагат Промоционалните продукти.

 

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.05.2024 до 23:59:59 часа на 31.05.2024 г. („Промоционален период“).

 

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са всички видове стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella независимо от грамажа („Промоционален(ни) продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go, Nutella B-Ready и Nutella Biscuits). 

 

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

Всяка регистрирана и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка дава право на участника, който я е регистрирал да участва за награда съгласно чл. 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

 

 

 

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3.

 

Участието се осъществява в следните стъпки:


Забележка: За избягване на всякакво съмнение, в касовата бележка името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, течен шоколад, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни наименования на закупените артикули.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.


Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж (повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията).

 

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се изтеглят и присъждат по долуописания начин:

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец юни 2024 г., като ще се изтеглят 250 (двеста и петдесет) печеливши участника (отговарящи на изискванията на Официалните правила, регистрирали поне една валидна касова бележка, одобрена за участие към съответната дата на тегленето, и регистрирана в рамките на Промоционалния период). Освен това ще бъдат изтеглени и 10 резерви.   

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, като ще бъдат помолени и да предоставят информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България. Разговорите ще бъдат записвани. При невъзможност да се установи връзка с печеливш участник, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 6 – по 2 на ден, в рамките на 3 последователни дни.  В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение изпратено по електронна поща до имейл адреса, който печелившият е въвел при регистрацията си в Сайта. В случай че печелившият не отговори на имейла на Организатора,  предоставяйки адрес за доставка и другите необходими данни за връчването на наградата, в срок до 7 календарни дни от изпращане на съобщението, наградата ще се присъди на резерва.

Печелившият (когото Организаторът не е успял да открие по телефона и комуто е изпратен и-мейл съгласно предходния параграф) трябва да изпрати  в срок до 7 календарни дни от уведомяването имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, на имейл адрес: ferrero@publicis.bg

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и, може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

Наградата се връчва на резерва, в случай че: (i) спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; (ii) Организаторът не може да се свърже с печелившия, за да го уведоми за спечелената награда съгласно условията и сроковете, посочени в Официалните правила; (iii) спечелил участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата или не отговаря на другите условия на Промоцията; (iv) спечелилият откаже наградата;  (v)  спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два  независими (в отделни, последователни дни) опита за доставка на наградата; (vi) в други изрично посочени случаи в Официалните правила. Организаторът се свързва с резервите по реда на тяхното изтегляне за съответния вид награда.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене и провеждането на Промоцията съгласно Официалните правила, Организаторът публикува списък на Сайта на Кампанията с инициалите на участниците, които ще получат награда от Промоцията, както и с последните четири цифри от телефонните им номера и спечелената награда. Организаторът публикува списъка след финализирането му, включително, но не само след извършване на успешно уведомяване за спечелената награда и получаването на необходимите данни за нейното изпращане.

 

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

 

Суичър, брандиран  с „60 години Nutella. Ще бъдат предоставени общо 250 броя награди.

 

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива, обезщетение или компенсация.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл  info.bulgaria@ferrero.com, или да посетите Сайта.

 

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е посочил по телефон (в телефонния разговор с Организатора по чл. 5.2 по-горе) или е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на непосочен в телефонния разговор с Организатора или неизпратен по и-мейл адрес на печелившия участник в България или други необходими данни, в рамките на 7 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

 

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за щети, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в Промоцията е необходима връзка с интернет, имейл и валиден български мобилен телефонен номер.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за разходи, понесени от участниците, във връзка с участието им в Промоцията, нито за разходи, свързани с използване на наградите в Промоцията.

 

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие в Промоцията се счита участие, което отговаря на изискванията на Официалните правила. В допълнение, в Промоцията не могат да участват служители на Организатора и/или Възложителя както и членове на техните семейства.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията и/или за получаване на спечелена награда (например: сгрешен телефонен номер,  сгрешен имейл или адрес). Всеки печеливш, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

 

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработването на лични данни, извършена във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработването на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

 

Раздел 9. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за каквито и да било претенции във връзка с Промоцията, в това число за вреди, претърпени от участници в Промоцията във връзка с нея.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните български съдилища.

 

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът  и Възложителят имат право да прекратят Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора  и/или Възложителя  да продължи провеждането на Промоцията и са извън техния контрол. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение или компенсация.

 

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.nutella.com. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта.  Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците по имейл.

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Уебсайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

Данни относно администратора на данните и  агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу в това Приложение „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Във връзка с Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

 

Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

Правно основание за обработването

Личните данни ще се обработват:

 

Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  ѝ, както и на контролните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до лични данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) във възможността си да използват личните данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото  Приложение  към Официалните правила  и приложимите нормативни актове (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора).

Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведоми субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

 

Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Записите от телефонните разговори с печелившите участници, ще се съхраняват за период от 30 (тридесет) дни, считано от датата на провеждане на разговора. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

 

Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

 

Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на  www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com

 

Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване Участниците  като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга  законосъобразността на предишното обработване;

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни,  които са в процес на обработване . Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да  поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат личните данни, обработвани от Администратора или Обработващите във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако (доколкото е приложимо):

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

VI. Право на възражение:  Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост:  Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за  защита  на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Печелившите участници в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработка на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на печелившите участници ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се потърсят субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба изпратена до адреса на Администратора в  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

 

Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработката на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и Обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците, използвайки същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

 

Други разпоредби

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

 

x

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за участие в промоционална кампания
на Nutella
„Подари топли емоции“
(За периода: 28.11.2022 – 19.12.2022, включително)

Участниците в промоционалната кампания трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

 

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, имейл: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците в Промоцията:

 

 1. За всички участващи в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: мобилен телефонен номер, имейл, данни от касовата бележка, доказваща покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години;
 2. На участниците, спечелили награда от Промоцията, в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, адрес за доставка на наградите, и подпис.

 

3. Цели на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. се присъдят и връчат наградите;
 4. се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 5. се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

4. Правно основание за обработване

Личните данни ще се обработват:

 

 1. Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

2.     Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на компетентните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории = лица:

 

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до личните данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com/.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

1.              За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

2.              За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

3.              По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4.              За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

5.              За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни:

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на молба, изпратена до адреса на Администратора в България, , гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Условията, на които трябва да отговаря касовата бележка за участие в Промоцията

За да бъде одобрена касовата бележка за участие в Промоцията е нужно да прикачите ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими най-малко следните данни:

1. Изрично посочване на името на закупения Промоционален продукт(и) - Nutella, Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);

2. Датата на касовата бележка - да е издадена в периода от 27.11 до 17.12.2023 г.

3. Номерът на касовата бележка.

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана за участие в Промоцията само веднъж!

Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, посочени в Официалните правила на кампанията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта. За избягване на съмнение, не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Благодарим ти за участието!