Кампанията на Nutella приключи.

Благодарим на всички за участието!Печеливши 

 

 1. ХС *3544
 2. ИГ *1515
 3. ЙГ *0444
 4. ВЖ *4226
 5. АМ *0641
 6. НН *5525
 7. ЦХ *2021
 8. ДИ *9166
 9. ЕИ *5726
 10. ИБ *6222
 11. ХГ *4462
 12. КБ *598
 13. ГШ *8369
 14. ЦВ *8469
 15. ЧГ *5058
 16. ДИ *3910
 17. ББ *7810
 18. ХО *3509
 19. ВТ *6605
 20. ГХ *3644
 21. ПС *5471
 22. АО *7984
 23. ДС *9285
 24. ПА *3646
 25. СР *9204
 26. КП *4990
 27. ТН *9100
 28. ИН *6443
 29. АГ *8132
 30. БЛ *6188
 31. АР *2718
 32. ДД *3643
 33. ЕЛ *2699
 34. ИК *1973
 35. МВ *4764
 36. МК *5975
 37. ВИ *7891
 38. ДТ *9696
 39. ЙВ *9491
 40. АЧ *9198
 41. ПМ *2214
 42. МС *0575
 43. СС *4583
 44. МС *5406
 45. МТ *2191
 46. ИК *5828
 47. ДГ *5312
 48. РИ *6733
 49. ЗТ *8645
 50. МГ *4231
 51. ВЗ *9646
 52. РВ *9723
 53. ИП *7843
 54. ЯС *943
 55. АР *7860
 56. ЕЕ *9046
 57. ДК *7109
 58. ВМ *6968
 59. СП *0253
 60. ИД *708
 61. МД *4102
 62. ВБ *9305
 63. ВК *8164
 64. РИ *312
 65. ЗН *227
 66. ЕГ *6558
 67. ЕО *9844
 68. ХО *8004
 69. ДД *4302
 70. НР *6159
 71. ВС *0325
 72. ТД *3763
 73. ИГ *180
 74. ГБ *6375
 75. ВЖ *5725
 76. МЛ *1395
 77. ВВ *3098
 78. МХ *8937
 79. ДА *0253
 80. ЕП *5974
 81. НИ *989
 82. ТС *7772
 83. АС *0552
 84. ВД *5810
 85. ММ *3880
 86. ИП *8866
 87. ББ *0807
 88. ИС *5954
 89. ЙД *7154
 90. МП *4813
 91. ТЛ *1791
 92. ЦЦ *5770
 93. ИС *8790
 94. РИ *6965
 95. ЖГ *992
 96. РГ *5071
 97. ТК *0955
 98. ЕЖ *8844
 99. АП *5648
 100. ГА *9464
 101. ВП *1950
 102. БТ *4942
 103. БП *3364
 104. КК *4151
 105. ММ *0874
 106. ДЯ *8316
 107. ЕМ *934
 108. ГС *0596
 109. КА *9727
 110. ЖА *4875
 111. ЙТ *6025
 112. КП *2573
 113. БА *1523
 114. КВ *6282
 115. МЗ *6753
 116. ИВ *3135
 117. ПП *8396
 118. РН *7626
 119. ИК *2685
 120. ДД *6933
 121. ИА *3389
 122. ИД *9373
 123. ВЩ *2139
 124. РС *0877
 125. КД *7943
 126. КД *8026
 127. ДЛ *3600
 128. ФМ *2203
 129. ДИ *2047
 130. ПД *1149
 131. ВС *0223
 132. АТ *3963
 133. ЛК *4841
 134. ПМ *6066
 135. НМ *9586
 136. АК *7105
 137. РШ *5300
 138. МД *8128
 139. СИ *8151
 140. ТВ *5876
 141. ДБ *9398
 142. РД *9484
 143. ИИ *6645
 144. РИ *319
 145. МД *048
 146. СМ *3021
 147. ДП *9163
 148. ДВ *2205
 149. ВВ *8524
 150. МД *8756
 151. СЗ *3337
 152. ЦК *8924
 153. ПЕ *8208
 154. ДИ *4808
 155. МС *4242
 156. ДС *1090
 157. СГ *7000
 158. ЕД *4403
 159. ВЦ *7269
 160. МК *0427
 161. АГ *0335
 162. ЦХ *0387
 163. ВЯ *1032
 164. СВ *6778
 165. ВВ *9894
 166. ВХ *9709
 167. ЕБ *0893
 168. МИ *0813
 169. ПП *9599
 170. РС *602
 171. МР *7081
 172. ВС *1636
 173. СС *8938
 174. МВ *010
 175. СК *9949
 176. СС *464
 177. ПА *3443
 178. ЗН *8175
 179. ЕК *9346
 180. ЕВ *6484
 181. СИ *1950
 182. МК *2649
 183. ГГ *7610
 184. ИИ *9953
 185. ПБ *117
 186. ИИ *2048
 187. КВ *4488
 188. ВС *8095
 189. ДЗ *6676
 190. НЗ *4492
 191. СМ *9076
 192. ГС *3111
 193. ИМ *6708
 194. ГН *2066
 195. ММ *813
 196. СК *7447
 197. ГС *5758
 198. ИС *1083
 199. МШ *5645
 200. ДМ *1335
 201. ЦД *293
 202. ПК *2366
 203. РП *395
 204. НД *276
 205. ЛИ *5893
 206. БЯ *7914
 207. ТГ *3093
 208. ТТ *1120
 209. ММ *1991
 210. ММ *5686
 211. ЕШ *3572
 212. ЕА *2864
 213. ГД *7278
 214. ДГ *267
 215. ПП *1398
 216. МН *9846
 217. ИВ *380
 218. ЦК *332
 219. ИД *447
 220. ЕВ *5956
 221. АН *3668
 222. ИС *9934
 223. ДМ *0508
 224. МГ *5135
 225. ИР *7222
 226. АМ *852
 227. ЯП *2316
 228. НМ *7040
 229. НН *084
 230. ДМ *894
 231. КП *0111
 232. СИ *9901
 233. РБ *0913
 234. СС *5032
 235. НН *0902
 236. ЗЖ *6921
 237. АВ *1863
 238. ДД *0496
 239. СЩ *8062
 240. МЦ *0028
 241. ПА *0342
 242. ЕР *7504
 243. НС *6852
 244. ДД *7410
 245. СБ *8575
 246. НМ *834
 247. РЕ *8608
 248. ББ *6118
 249. ЗЕ *9845
 250. ИП *7067

 

x

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за участие в промоционална кампания
на Nutella
„Подари топли емоции“
(За периода: 28.11.2022 – 19.12.2022, включително)

Участниците в промоционалната кампания трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

 

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, имейл: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците в Промоцията:

 

 1. За всички участващи в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: мобилен телефонен номер, имейл, данни от касовата бележка, доказваща покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години;
 2. На участниците, спечелили награда от Промоцията, в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, адрес за доставка на наградите, и подпис.

 

3. Цели на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. се присъдят и връчат наградите;
 4. се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 5. се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

4. Правно основание за обработване

Личните данни ще се обработват:

 

 1. Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

2.     Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на компетентните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории = лица:

 

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до личните данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com/.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

1.              За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

2.              За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

3.              По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4.              За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

5.              За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни:

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на молба, изпратена до адреса на Администратора в България, , гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Условията, на които трябва да отговаря касовата бележка за участие в Промоцията

За да бъде одобрена касовата бележка за участие в Промоцията е нужно да прикачите ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими най-малко следните данни:

1. Изрично посочване на името на закупения Промоционален продукт(и) - Nutella, Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);

2. Датата на касовата бележка - да е издадена в периода от 27.11 до 17.12.2023 г.

3. Номерът на касовата бележка.

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана за участие в Промоцията само веднъж!

Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, посочени в Официалните правила на кампанията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта. За избягване на съмнение, не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Благодарим ти за участието!