Една филийка, много любов

Промоционалната кампания приключи. Благодарим на всички за участието! Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в периода 01-14.11.2021 г.

x

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за участие в промоционална кампания
на Nutella
„Една филийка, много любов“
(За периода: 01.10.2021 – 31.10.2021, включително)

Участниците в промоционалната кампания трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Oфициални правила на промоционалната кампания

Промоционалната кампания на Nutella „Една филийка, много любов“ („Промоцията") се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК)  175432612, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118,  Абакус бизнес център, ет. 5 тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg,  наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

 

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.10.2021 г. до 23:59:59 часа на 31.10.2021 г. („Промоционален период“).

 

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са всички стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go и Nutella B-Ready). 

 

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на стойност от поне 5 лева на една касова бележка в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата бележка от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

 

В зависимост от броя регистрирани касови бележки, отговарящи на условията на Промоцията, участниците в Промоцията увеличават шанса си за спечелване на наградата, посочена в раздел 5.3 по-долу, но за избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

 

 

 

5.1. Процедура за участие

 

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.nutella.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

 

Участието се осъществява в следните стъпки:

 

 

1.     Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) за минимум 5 лв. на една касова бележка в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази оригинала на тази касова бележка.

 

2.     След това участникът трябва да влезе на Сайта  www.nutella.com и да регистрира касовата бележка за участие в Промоцията, попълвайки форма със следните данни: български мобилен телефонен номер, имейл и да прикачи ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е. Nutella/Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); цената на закупения Промоционален продукт(и) (поне 5 лева). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

 

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 

3.     От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

 

4.     Участникът трябва да е регистрирал касовата бележка(и) за закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 31 октомври 2021 г. 

 

5.     Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията за участие в Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл в рамките на работния ден, следващ деня на качване на бележката, в случай че качената касова бележка/и не е одобрена за участие в Промоцията.

 

 1. С всяка регистрирана касова бележка, която отговаря на условията на Промоцията, участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно:

един от 250 Nutella тостера. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено в периода 01-14.11.2021 г.

 

 1. Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

 

 1. Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

 

 

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Nutella/Нутела или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Nutella /Нутела или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

 

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

 

Nutella тостер:  чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период  регистриралите поне една касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, могат да спечелят тази награда.

 

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

 

 

 

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в периода 01-14.11.2021 г.

 

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера и датата на регистрираната касовата бележка, която е изтеглена като печеливша. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

 

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице). 

 

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка, качена при регистрацията, може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

 

Освен печелившите ще бъдат изтеглени и общо двадесет и пет резерви, в случай че спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, в оригинал; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

 

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

 

5.3. Брой и вид на наградите

 

Наградите в промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

 

Тостер Nutella. Ще бъдат предоставени общо 250 броя награди в рамките на Промоцията.

 

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

 

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това.

 

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два независими опита за доставка.

 

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

 

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за вреди, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията www.nutella.com – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с интернет, имейл и валиден български мобилен телефонен номер.

 

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията, попълнил е регистрационната форма и е регистрирал поне една валидна касова бележка от закупен Промоционален продукт(и) на стойност от поне 5 лева не по-късно от 23:59:59 часа на 31 октомври 2021 г. на Сайта www.nutella.com, като е запазил съответната регистрирана касова бележка(и), доказваща/и покупката на Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” АД, и членове на техните семейства.

 

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията или получаване на наградата (например: сгрешен телефонен номер, имейл или адрес).

 

Всеки победител, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

 

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработването на лични данни, извършвано във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработването на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция.

 

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

 

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът и/или Възложителят има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството или други обективни обстоятелства, които водят до невъзможност за Организатора и/или Възложителя да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.nutella.com. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците по имейл.

 

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Уебсайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

 

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

 

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, имейл: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците в Промоцията:

 

 1. За всички участващи в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: мобилен телефонен номер, имейл, данни от касовата бележка, доказваща покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години;
 2. На участниците, спечелили награда от Промоцията, в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, адрес за доставка на наградите, и подпис.

 

3. Цели на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. се присъдят и връчат наградите;
 4. се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 5. се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

4. Правно основание за обработване

Личните данни ще се обработват:

 

 1. Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

2.     Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на компетентните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории = лица:

 

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до личните данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com/.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

1.              За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

2.              За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

3.              По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4.              За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

5.              За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни:

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на молба, изпратена до адреса на Администратора в България, , гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Политика за защита на личните данни

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

 

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, имейл: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците в Промоцията:

 

 1. За всички участващи в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: мобилен телефонен номер, имейл, данни от касовата бележка, доказваща покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години;
 2. На участниците, спечелили награда от Промоцията, в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, адрес за доставка на наградите, и подпис.

 

3. Цели на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. се присъдят и връчат наградите;
 4. се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 5. се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

4. Правно основание за обработване

Личните данни ще се обработват:

 

 1. Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

2.     Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на компетентните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории = лица:

 

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до личните данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com/.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

1.              За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

2.              За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

3.              По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4.              За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

5.              За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни:

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на молба, изпратена до адреса на Администратора в България, , гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Условията, на които трябва да отговаря касовата бележка за участие в Промоцията

За да бъде одобрена касовата бележка за участие в Промоцията е нужно да прикачите ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими най-малко следните данни:

1. Изрично посочване на името на закупения Промоционален продукт(и) - Nutella, Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);

2. Цената на закупения Промоционален продукт(и) - поне 5 лева на една бележка;

3. Датата на касовата бележка - да е издадена в периода от 1 до 31 октомври 2021 г.;

4. Номерът на касовата бележка.

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана за участие в Промоцията само веднъж!

Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, посочени в Официалните правила на кампанията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта. За избягване на съмнение, не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Благодарим ти за участието.

Твоята касова бележка е входирана успешно. Ще проверим дали бележката отговаря на условията за участие съгласно Официалните правила на кампанията. Ако качената касова бележка не бъде одобрена за участие в Промоцията, ще те уведомим за това чрез имейл в рамките на работния ден, следващ деня на качване на бележката.

Успех.