PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Poslední aktualizace: 6. května 2015

Vlastníkem obsahu a provozovatelem stránek http://www.nutella.com a mikrostránek, na něž je přistupováno prostřednictvím těchto stránek (dále jednotlivě jako „Stránka“ a společně „Stránky“), je společnost FERRERO INTERNATIONAL S.A. se sídlem na adrese Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B, 2632 Findel, Lucembursko (identifikační číslo B 60814). Upozorňujeme, že společnost Ferrero INTERNATIONAL S.A. nenese odpovědnost za žádné jiné webové stránky dalších společností ze skupiny Ferrero Group.

Stránku vytvořila a jménem společnosti Ferrero spravuje společnost Ogilvy Interactive S.r.l. se sídlem na adrese Viale V. Lancetti, 29, 20158 Milán, Itálie.

1. Souhlas s Podmínkami užívání.  Váš přístup ke Stránkám a jejich užívání se řídí následujícími podmínkami užívání (dále jen „Podmínky užívání“). Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním se zavazujete dodržovat tyto Podmínky užívání, jakož i veškeré platné zákony. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, a to bez jakéhokoliv omezení či výhrad, nejste oprávněni danou Stránku užívat. Společnost Ferrero je oprávněna tyto Podmínky užívání kdykoliv a dle svého výhradního uvážení změnit aktualizací tohoto dokumentu. Jelikož pro vás jsou takové případné změny závazné, měli byste tuto stránku pravidelně navštěvovat a seznámit se s aktuálně platným a závazným zněním Podmínek užívání.

2. Zamýšlený účel užívání Stránek. Stránky a jejich příslušný obsah jsou určeny pouze k osobnímu, nekomerčnímu použití. Stránky ani jejich obsah nejste oprávněni používat v souvislosti s jakoukoliv komerční aktivitou.

Přístup na stránky je podmíněn dosažením věku 13 let. Na některý obsah či funkce se mohou vztahovat jiná věková omezení v závislosti na tom, co je pro určité věkové skupiny vhodné či zákonem povolené. O případných dalších věkových omezeních vás budeme informovat, přičemž souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit a také dodržovat požadavky na ověření věku. Vstupem na naši Stránku nebo užíváním jakékoliv z jejích funkcí prohlašujete, že jste dosáhli zákonem stanoveného věku pro přijetí těchto Podmínek užívání nebo, pokud jste takového věku nedosáhli, že jste k přijetí Podmínek užívání získali souhlas rodiče či zákonného zástupce.

3. Obsah a duševní vlastnictví; Podmíněné užívání Obsahu. Vlastníkem obsahu a veškerých dalších materiálů na Stránkách, jako jsou např. autorská práva a další práva duševního vlastnictví k výtvarným a grafickým prvkům, fotografiím, textům, videím a zvukovým klipům, ochranným známkám a logům nacházejícím se na Stránkách (společně dále jen „Obsah“), je společnost Ferrero a/nebo její přidružené subjekty. Vstupovat na Stránku a používat její Obsah smíte výhradně k osobním, nekomerčním a zábavním účelům. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ferrero či vlastníka takových materiálů nejste oprávněni kopírovat, reprodukovat, opětovně používat, přenášet, adaptovat, upravovat, publikovat, rámovat, odesílat, nahrávat, zveřejňovat, šířit, měnit či vysílat jakýkoliv Obsah ani z něj vytvářet žádná odvozená díla, a to jakýmkoliv způsobem včetně jakéhokoliv veřejného nebo komerčního účelu. Veškerá práva, která nebyla udělena na základě těchto Podmínek užívání, jsou společností Ferrero výslovně vyhrazena.

Není-li zde uvedeno jinak, veškeré ochranné známky, obchodní názvy a loga a veškeré související názvy výrobků, ochranné známky k designu a slogany uváděné na Stránkách jsou ochrannými známkami či známkami služeb (registrovanými či neregistrovanými) společnosti Ferrero, jejích přidružených subjektů a/nebo poskytovatelů licencí. Společnost Ferrero, její přidružené subjekty a poskytovatelé licencí si výslovně vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví k veškerému Obsahu Stránek. K žádnému Obsahu Stránek vám není udělena žádná licence. Společnost Ferrero, její přidružené subjekty a poskytovatelé licencí mohou dle svého výhradního uvážení vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném ze zákona, včetně podání podnětu k zahájení trestního řízení.

4. Chování uživatele/Zásady přijatelného užívání. Stránka vám může poskytovat příležitost ke komunikaci s dalšími lidmi a ke sdílení vašich názorů, informací a materiálů. Jste srozuměni s tím, že obsah zveřejňovaný uživateli na Stránce nemusí nutně odrážet názory či hodnoty společnosti Ferrero. Společnost Ferrero od všech uživatelů očekává slušnost vůči ostatním lidem. Pokud zjistíte jakékoliv porušení těchto Zásad přijatelného užívání nebo jakékoliv jiné nepřijatelné chování ze strany jakéhokoliv uživatele, informujte nás o tom jedním ze způsobů uvedených níže v bodě 17.

Nesete výhradní odpovědnost za obsah, informace a další materiály, které zveřejníte na Stránce nebo odešlete na určitou Stránku či ostatním uživatelům (včetně mimo jiné tvůrčích nápadů, návrhů a zpětné vazby/informací ohledně výrobků a služeb společnosti Ferrero) (dále jen „Obsah vytvořený uživatelem“), a souhlasíte s tím, že se nebudete vůči Osobám zproštěným odpovědnosti domáhat odpovědnosti za jakýkoliv obsah, informace či materiály, k nimž na Stránce přistupujete a které byly vytvořeny ostatními uživateli.

Níže uvedené kategorie zakázaného Obsahu vytvořeného uživatelem jsou pouhými příklady a nepředstavují kompletní výčet. Bezvýhradně souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat ani jiným uživatelům odesílat jakýkoliv Obsah vytvořený uživatelem, který:

• je pomlouvačný, sprostý, obscénní, vulgární, skandální, štvavý, pornografický, neslušný nebo urážlivý;
• porušuje nebo narušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby (jedná se např. o hudbu, videa, fotografie a další materiály, u nichž nemáte písemné svolení jejich vlastníka ke zveřejnění na Stránce);
• porušuje právo na ochranu osobnosti nebo právo na soukromí jakékoliv osoby;
• je výhrůžný, obtěžující nebo propaguje zastrašování, rasismus, diskriminaci, bigotnost, nenávist či fyzické násilí jakéhokoliv druhu proti jakékoliv skupině či osobě;
• je nepřesný, nepravdivý či jakýmkoliv způsobem zavádějící;
• je nezákonný nebo přímo či nepřímo podněcuje k jakýmkoliv nezákonným aktivitám;
• propaguje nezákonné či neoprávněné kopírování autorských děl jiných osob nebo odkazy na tato díla nebo poskytuje informace o tom, jak obejít případné bezpečnostní opatření;
• obsahuje „maskované“ vulgarismy (např. F@&#);
• obsahuje softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory či programy určené k přerušení, zničení či omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení; nebo
• obsahuje jakékoliv reklamní či propagační materiály, sdělení reklamního charakteru (tzv. „junk mail“), spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoliv jiné formy žádostí.

Jsme oprávněni, nikoliv však povinni, dle našeho výhradního uvážení zkontrolovat, upravit či odstranit obsah a materiály odesílané a zveřejněné vámi či jinými osobami na určité Stránce. Naše rozhodnutí je za všech okolností konečné.

Jste srozuměni s tím, že při užívání Stránky budete vystaveni obsahu a materiálům z různých zdrojů a že společnost Ferrero nenese odpovědnost za přesnost, vhodnost, použitelnost, bezpečnost takového obsahu a materiálů ani za práva duševního vlastnictví, která se na ně vztahují.

Nejste oprávněni používat spidery, roboty, techniky dolování dat ani jiná automatická zařízení či programy ke katalogizaci, stahování či jiné reprodukci, uchovávání nebo šíření obsahu dostupného na Stránce. Takové automatické prostředky dále nesmíte používat k manipulaci se Stránkou ani k překonání limitů oprávnění a přístupu, které se na vás vztahují podle těchto Podmínek užívání. Právo užívání Stránky nebo přístupu k ní nejste oprávněni prodat žádné třetí osobě.

5. Vlastnické právo k zasílaným, uveřejňovaným, předkládaným či přenášeným materiálům; Právo užívání; Příspěvky. Stránku můžeme vybavit funkcemi, které vám umožní nahrávat, sdílet, odesílat, uveřejňovat, předkládat či přenášet na určitou Stránku komentáře, fotografie, videa, hudbu nebo jakýkoliv jiný materiál či obsah, který Vám umožníme nahrát (Obsah vytvořený uživatelem). Upozorňujeme, že jakýkoliv vámi zaslaný, zveřejněný, poskytnutý či přenesený Obsah vytvořený uživatelem může být veřejně přístupný (a to případně spolu s vaším jménem, uživatelským jménem, městem, zemí a/nebo podobiznou), přičemž společnost Ferrero ho považuje a bude považovat za nedůvěrný a nechráněný, a podle toho s ním i nakládá a bude nakládat. Obsah vytvořený uživatelem se okamžikem přenesení do společnosti Ferrero ihned stává jejím majetkem, přičemž společnost Ferrero bude nyní i v budoucnu výlučným vlastníkem veškerých práv, majetkových práv a podílů k tomuto obsahu (s výhradou případných práv třetích osob). Kromě toho jsou společnost Ferrero a její přidružené subjekty oprávněny používat Obsah vytvořený uživatelem bez omezení, BEZ NÁHRADY, JINÉ POVINNOSTI ČI JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁVAZKU VŮČI VÁM, k jakémukoliv účelu (s výhradou případných práv třetích osob) včetně mimo jiné:

‒ užívání a zobrazování Obsahu vytvořeného uživatelem po celém světě a bez časového omezení v jakémkoliv typu elektronických či digitálních médií pro komerční nebo marketingové účely nebo pro účely public relations;
‒ užívání a zobrazování Obsahu vytvořeného uživatelem návštěvníkům jiných webových stránek a stránek sociálních sítí, jako jsou např. Facebook, Twitter, Pinterest a Google+;
‒ užívání a zobrazování Obsahu vytvořeného uživatelem za účelem vývoje, výroby, reklamy, propagace a marketingu výrobků.

Máte právo vyjádřit na základě žádosti a bezplatně svůj nesouhlas se zpracováním údajů o své osobě k marketingovým účelům. Společností Ferrero budete informováni ještě před tím, než budou vaše osobní údaje poprvé sděleny třetím osobám nebo použity jménem třetích osob k marketingovým účelům, a bude vám umožněno bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s takovým sdělením či použitím.

Společnost Ferrero a její přidružené subjekty mají dále právo reprodukovat, sdělovat, přenášet, publikovat, vysílat či zveřejnit v jakémkoliv médiu nebo upravit, změnit či vymazat veškerý Obsah vytvořený uživatelem nebo jakoukoliv jeho část. Společnost Ferrero nenese odpovědnost za zveřejnění takového Obsahu vytvořeného uživatelem ani za jakoukoliv podobnost mezi Obsahem vytvořeným uživatelem a jakýmkoliv budoucím užíváním nebo aktivitami společnosti Ferrero.

Souhlasíte s tím, že společnost Ferrero a její přidružený subjekt vás mohou kontaktovat e-mailem (nebo jiným vámi uvedeným způsobem) v souvislosti s jakoukoliv naší případnou žádostí ohledně vašeho Obsahu vytvořeného uživatelem. Stránky vám mohou umožnit zaslat společnosti Ferrero tvůrčí nápady, návrhy či materiály (dále jen „Příspěvky“), přičemž společnosti Ferrero byste neměli žádné Příspěvky zasílat v rámci komunikace prostřednictvím této Stránky či jinak, pokud o to nebudete požádáni. Pokud se rozhodnete nám zaslat Příspěvek, budete vyzváni k akceptaci příslušných podmínek (dále jen „Podmínky zasílání příspěvků“).

6. Odkazy na jiné stránky. Stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme, neprovozujeme ani neudržujeme. Při opuštění našich Stránek byste se měli obeznámit s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů všech dalších stránek, které navštívíte. Měli byste také posoudit pravost webových stránek, které vypadají jako některé z našich Stránek nebo se za ně vydávají (včetně takových, na něž je odkazováno prostřednictvím e-mailu). Bez ohledu na odkazy, které se mohou nacházet na naší Stránce, nekontrolujeme, nedoporučujeme ani neschvalujeme odkazované webové stránky ani jejich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobních údajů a nejsme s takovými webovými stránkami a jejich obsahem, výrobky, službami či zásadami ochrany osobních údajů nijak spojeni. Návštěva jakýchkoliv stránek třetích osob je na vaše vlastní riziko. Stahování materiálů z určitých webových stránek může představovat riziko porušení práv duševního vlastnictví nebo zavirování vašeho počítačového systému.

7. Promo akce a nabídky. Na Stránkách můžeme příležitostně a dle našeho vlastního uvážení realizovat propagační akci (např. soutěž, loterii, hru s okamžitou výhrou atd.) nebo nabídku (dále jen „Promo akce“). Jakákoliv Promo akce uvedená na určité Stránce bude neplatná v zemích, kde je zakázána, a její konání bude podmíněno zveřejněním oficiálních pravidel, která se na ni vztahují. Každá Promo akce bude mít svá vlastní pravidla a podmínky, které doplňují ustanovení těchto Podmínek užívání. Účast na jakékoliv Promo akci je podmíněna vaším souhlasem s jejími pravidly a podmínkami.

8. Transakce na Stránkách. Pokud se rozhodnete k nákupu zboží, které je k dispozici prostřednictvím Stránky (dále jen jednotlivě „Transakce“), budete požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se vaší Transakce (např. čísla vaší kreditní karty, fakturační adresy, dodací adresy atd.). Prohlašujete a zaručujete, že (i) máte zákonné právo používat kreditní kartu, debetní kartu nebo jiný platební prostředek, který používáte v souvislosti s danou Transakcí, a (ii) že jste dosáhli věku alespoň osmnácti (18) let, nebo je s vámi přítomen váš rodič nebo zákonný zástupce, který danou Transakci provede za vás. Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení odmítnout či zrušit jakoukoliv vaši objednávku. Mezi případy, které mohou vést ke zrušení či odmítnutí vaší objednávky, patří mimo jiné situace, kdy byla u některého výrobku uvedena chybná cena; kdy nelze potvrdit platební či fakturační údaje; nebo kdy již daný výrobek nemáme na skladě my ani náš externí partner. Pokud vaši objednávku zrušíme, pokusíme se vás o tom informovat e-mailem, zasláním sdělení na fakturační adresu a/nebo telefonicky na číslo, které jste uvedli v okamžiku podání objednávky.

9. Ochrana osobních údajů. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Podrobnosti o tom, jaké informace shromažďujeme a jak je shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a spravujeme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se rovněž řídí užívání našich Stránek.

10. Kontrola vývozu. Na software či další materiály na našich Stránkách se mohou vztahovat předpisy Spojených států amerických ohledně kontroly vývozu. Žádný software z našich Stránek nelze stahovat ani vyvážet (i) do následujících zemí (a ani občanům či rezidentům těchto zemí): Kuba, Irák, Libye, Severní Korea, Írán, Súdán a Sýrie a ani do žádné jiné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží, do žádné jiné země, kde by bylo vyžadováno povolení, nebo kde platí omezení či zákaz ze strany Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu Spojených států amerických, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jiného podobného pravidla či úřadu; ani (ii) žádné osobě na seznamu Speciálně označených občanů (Specially Designated Nationals) vedeném Ministerstvem financí Spojených států amerických nebo v Tabulce zakázaných objednávek (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených států amerických nebo na podobných listinách. Stažením či užíváním jakéhokoliv softwaru na našich Stránkách prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi a ani nejste pod její kontrolou, jejím občanem či rezidentem a že nejste vedeni na žádném takovém seznamu.

11. Vyloučení záruk/Vyloučení odpovědnosti.

STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY A VEŠKERÝ SOFTWARE, SLUŽBY, OBSAH A OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM ZPŘÍSTUPNĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VLASTNICKÉHO PRÁVA NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH MŮŽE BÝT VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ZAKÁZÁNO, PŘIČEMŽ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT NĚKTERÉ ZE ZDE UVEDENÝCH VÝLUK. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, SLUŽEB, OBSAHU NEBO OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM NEBUDE PORUŠOVAT PRÁVA TŘETÍCH OSOB. NEZARUČUJEME, ŽE URČITÁ STRÁNKA, JAKÝKOLIV OBSAH NEBO OBSAH, K NĚMUŽ JE PŘISTUPOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM URČITÉ STRÁNKY, BUDOU NAPROSTO BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU NAPRAVENY, NEBO ŽE URČITÁ STRÁNKA NEBO SERVER, KTERÝ URČITOU STRÁNKU ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU PROSTÉ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLIV STRÁNKY VČETNĚ MIMO JINÉ OBSAHU A JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ, CHYB ČI OPOMENUTÍ V NÍ OBSAŽENÝCH, ZA OBSAH POSKYTNUTÝ TŘETÍMI OSOBAMI (VČETNĚ MIMO JINÉ OBSAHU, KTERÝ PORUŠUJE PRÁVA JAKÉKOLIV TŘETÍ OSOBY), ZA ODKAZY NA JAKOUKOLIV JINOU WEBOVOU STRÁNKU, ZA JEJÍ POVAHU ČI OBSAH ANI ZA ŽÁDNOU JINOU ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE URČITÉ STRÁNKY A JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ VÁMI. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESEME ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE OBČANSKOPRÁVNÍ, SMLUVNÍ ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ NEBO EKVITNÍ TEORIE ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, REPRESIVNÍ ČI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ MIMO JINÉ POPLATKŮ A NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ SLUŽBY, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, UŠLÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, NÁKLADŮ NA KRYTÍ, ZRANĚNÍ OSOB ČI ZAVINĚNÉ SMRTI), PŘIČEMŽ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ TYTO ŠKODY SE TÍMTO NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN VYLUČUJE BEZ OHLEDU NA TO, ZDALI JSME BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S URČITOU STRÁNKOU JE PŘESTAT TUTO STRÁNKU POUŽÍVAT. BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH MŮŽE BÝT VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY ZAKÁZÁNO, PŘIČEMŽ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT NĚKTERÉ ZE ZDE UVEDENÝCH VÝLUK.

12. Odškodnění. Používáním Stránky se zavazujete bránit, odškodnit a zbavit odpovědnosti společnost Ferrero, její funkcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance, mateřské, dceřiné a přidružené společnosti, obchodní partnery, webové vývojáře, zástupce a zmocněnce (společně dále jen „Osoby zproštěné odpovědnosti“) v souvislosti s veškerými nároky, škodami, povinnostmi, ztrátami, závazky, náklady, dluhy a výdaji (včetně mimo jiné přiměřených poplatků a nákladů na právní služby), které vyplývají: (i) z jakéhokoliv vašeho porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek užívání, (ii) z jakéhokoliv Příspěvku či Obsahu vytvořeného uživatelem (včetně mimo jiné nároků z důvodu porušení autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby, práva na ochranu osobnosti, práva na soukromí nebo z důvodu pomluvy), (iii) z vašeho užívání jakéhokoliv Obsahu nebo funkcí, které jsou dostupné na Stránce nebo jejím prostřednictvím (s výjimkou rozsahu, v jakém je daný nárok založen na porušení práva třetí osoby materiály, které vytvořila společnost Ferrero), (iv) z vašeho porušení platných zákonů nebo jakékoliv smlouvy či ujednání s třetí osobou, které se na vás vztahují, a (v) z jakékoliv jiné záležitosti týkající se Stránky a vašeho přístupu k ní a jejího užívání vámi.

Souhlasíte s tím, že s námi budete maximálně spolupracovat na obhajobě jakékoliv takové záležitosti. Vyhrazujeme si právo na vaše náklady převzít výlučnou obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, na kterou se vztahuje váš slib odškodnění.

13. Rozhodné právo/soudní příslušnost. Veškeré záležitosti související se Stránkami a/nebo s těmito Podmínkami užívání se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem Velkovévodství lucemburského s vyloučením kolizních norem a pravidel pro volbu rozhodného práva. Souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související se Stránkami a/nebo s těmito Podmínkami užívání mají věcně příslušné soudy v Lucemburku.

Pokud jste občanem nebo rezidentem USA či Kanady nebo pokud na Stránku přistupujete z USA či Kanady, poté se Stránky/tyto Podmínky užívání bez ohledu na výše uvedené řídí zákony státu New York (USA), přičemž souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související se Stránkami a/nebo s těmito Podmínkami užívání mají věcně příslušné soudy v okrese New York, stát New York (USA). Nezaručujeme ani nenaznačujeme, že Stránky či Obsah/materiály na Stránkách jsou vhodné k použití mimo Evropskou unii či Spojené státy americké.

Ačkoliv jsou naše stránky přístupné celosvětově, Obsah, který na nich je popisován, nemusí být k dispozici všem osobám ve všech geografických oblastech.

Stránky navíc mohou obsahovat sekce, které jsou určeny výhradně pro konkrétní geografickou oblast (dále jen „Lokální sekce“). Berte prosím na vědomí, že Lokální sekce mohou podléhat specifickým lokálním pravidlům (dále jen „Lokální pravidla“), která mají před těmito Podmínkami užívání přednost. Na případnou platnost Lokálních pravidel vás upozorníme, přičemž souhlasíte s tím, že při používání každé Lokální sekce a/nebo při přístupu k ní se budete řídit i příslušnými Lokálními pravidly.

Možnost a oprávnění účastnit se loterií, nabídek, soutěží a podobných propagačních akcí probíhajících prostřednictvím Stránek nemusí mít všechny osoby. Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení a kdykoliv omezit dostupnost našich Stránek a/nebo poskytování jakékoliv služby jakékoliv osobě a v jakékoliv geografické oblasti či jurisdikci. Vaší povinností je dodržovat pouze příslušné místní zákony.

14. Oznámení k zákonu Digital Millennium Copyright Act (dále jen „Zákon DMCA“) (platí pouze pro USA). Naší zásadou je přiměřeně reagovat na oznámení o údajném porušení zákona USA Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „Zákon DMCA“) a odstranit údajně závadný materiál nebo znemožnit přístup k takovému materiálu. Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály dostupné na některé z našich Stránek porušují vaše autorská práva, zašlete nám prosím příslušné oznámení týkající se Stránky nebo jejího Obsahu na níže uvedenou adresu:

Ferrero U.S.A., Inc. K rukám: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873, telefon: (800) 688-3552

15. Oddělitelnost ustanovení. Bude-li kterékoliv ustanovení těchto Podmínek užívání z jakéhokoliv důvodu prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoliv právního či veřejnoprávního předpisu, takové ustanovení bude v rozsahu, v němž je neplatné či nevynutitelné, odstraněno, přičemž zbývající ustanovení zůstávají nadále plně platná a účinná.

16. Zřeknutí se práv; Opravné prostředky. Neuplatnění jakýchkoliv práv, ať již v částečném nebo plném rozsahu, ani prominutí vašeho porušení těchto Podmínek užívání nám nebrání v budoucím uplatnění takového práva a nebude považováno za naše prominutí jakéhokoliv budoucího porušení stejného či jakéhokoliv jiného ustanovení těchto Podmínek užívání z vaší strany. Naše práva a opravné prostředky vyplývající z těchto Podmínek užívání mají kumulativní charakter a uplatnění jakéhokoliv takového práva či opravného prostředku neomezuje naše právo uplatnit jakákoliv jiná práva či opravné prostředky.

17. Kontaktní údaje. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek k našim Stránkám či těmto Podmínkám užívání nebo v případě potřeby nahlásit obsah, který je dle vašeho názoru v rozporu s těmito Podmínkami užívání, nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:

Ferrero International S.A. K rukám: Consumer Relations – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel, Lucembursko, +352 349711

© 2015 Ferrero Group Všechna práva vyhrazena.