Podmínky Užívání Ochranné Známky NUTELLA®

NUTELLA® je zapsaná ochranná známka společnosti Ferrero S.p.A.
Užíváním lískooříškové pomazánky NUTELLA® při přípravě jiných produktů nevzniká automaticky právo na užívání ochranné známky NUTELLA®. Společnost Ferrero S.p.A. nicméně souhlasí s některými omezenými formami užívání za podmínek stanovených níže.

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY NUTELLA® NEZÁVISLÝMI MALOOBCHODNÍMI PRODEJCI PRO ČERSTVĚ PŘIPRAVOVANÉ PRODUKTY URČENÉ K OKAMŽITÉ KONZUMACI

 

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují výhradně na nezávislé maloobchodní prodejce podnikající v oblasti prodeje potravin anebo podávání pokrmů (např. nezávislá pekařství, restaurace, cukrárny nebo kavárny) (dále jen „Maloobchodní prodejci“) v České republice, kteří mají v úmyslu uvádět lískooříškovou pomazánku NUTELLA® jako charakteristickou složku jednoho či více jejich produktů (dále jen „Produkt“). Tyto Podmínky jakož i práva užívání poskytnutá na jejich základě se vztahují pouze na nezávislé Maloobchodní prodejce provozující jednu provozovnu; maloobchodní prodejce potravin či poskytovatel stravovacích služeb, jenž je součástí „řetězce“ nebo případně své zařízení provozuje na základě franšízy, není považován za Maloobchodního prodejce a z tohoto důvodu není oprávněn užívat ochrannou známku NUTELLA® dle těchto Podmínek. Není-li si maloobchodní prodejce jist, zda je či není autorizovaným Maloobchodním prodejcem, může se s dotazem obrátit přímo na společnost Ferrero.

Společnost Ferrero je oprávněna tyto Podmínky kdykoli změnit či zrušit. Maloobchodní prodejci se zavazují pravidelně alespoň jednou za šest měsíců kontrolovat, zda tyto Podmínky nebyly změněny či zrušeny. Maloobchodní prodejci souhlasí s tím, že se budou řídit vždy poslední aktuální verzí tohoto dokumentu, která je pro ně závazná.

 

Podmínky

1) Ochrannou známku NUTELLA® jste oprávněni užívat pouze ke sdělení spotřebiteli, že lískooříšková pomazánka NUTELLA® je použita jako přísada na nebo v autorizovaném potravinovém produktu (dále jen „Produkt“), jak je uvedeno v závěru těchto Podmínek. Ochrannou známku NUTELLA® nejste oprávněni užívat pro účely reklamy a materiálů mimo provozovnu.
 

2) Produkt musí být vyráběn a prodáván pouze a výhradně v provozovně Maloobchodního prodejce, v bezpečném a zdravotně nezávadném prostředí v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy a místními vyhláškami.
 

3) Produkt musí být vyroben a prodán čerstvý nejpozději do 24 hodin od jeho vyrobení.
 

4) NUTELLA® nesmí být tepelně upravována, zmrazena ani míchána s jinými přísadami.
 

5) Ochranná známka NUTELLA® musí být vždy:

      a) vyvedena jednobarevně kapitálkami (užití loga NUTELLA® () není těmito Podmínkami povoleno); a

      b) následována symbolem ® označujícím zapsanou ochrannou známku.

6) Ochranná známka NUTELLA® nesmí být výraznější než označení Produktu.
 

PŘÍKLAD

 


 

7) Ochranná známka NUTELLA® nesmí být užívána způsobem, který by mohl naznačovat spojení se společností Ferrero a který by poskytoval neoprávněnou výhodu plynoucí z dobrého jména společnosti Ferrero. Produkty s obsahem výrobku NUTELLA® dále nesmějí převažovat nad ostatními výrobky nabízenými v místě prodeje.
 

PŘÍKLADY POVOLENÉHO A ZAKÁZANÉHO UŽÍVÁNÍ
Nabízí-li Maloobchodní prodejce více Produktů, smí být lískooříšková pomazánka NUTELLA® uvedena na vývěskách s nabídkou v provozovně jako první ingredience bezprostředně pod názvem Produktu pouze v jednom případě. Příklad:

 

 

Vývěsky s nabídkou v provozovně nemohou lískooříškovou pomazánku NUTELLA® uvádět jako první ingredienci bezprostředně pod názvem všech Produktů. Příklad:

 

 

Vývěsky s nabídkou umístěné v provozovně (ani jejich části/sekce) nemohou být vyhrazeny výlučně pro Produkty obsahující lískooříškovou pomazánku NUTELLA®. Není například povoleno následující:

 

 

Je povoleno vystavovat sklenice s lískooříškovou pomazánkou NUTELLA® skutečně skladované anebo používané k přípravě Produktů v místě prodeje, avšak s tím, že sklenice lískooříškové pomazánky NUTELLA® nesmějí být vystaveny pouze jako výzdoba. Propagační materiály (pokud je společnost Ferrero poskytuje) používané v místě prodeje musí být umístěny odpovídajícím způsobem. Například:

 

 

Použití nadměrného množství sklenic lískooříškové pomazánky NUTELLA® pro účely pouhého vystavení v místě prodeje namísto jejich zamýšleného skutečného užívání (příklad níže) není bez písemného souhlasu společnosti Ferrero povoleno. Používání jakýchkoli materiálů s obchodními značkami společnosti Ferrero jiných než sklenice pomazánky NUTELLA® používané k přípravě Produktů není bez písemného souhlasu společnosti Ferrero povoleno.

 


 

8) Užívání ochranné známky NUTELLA® při prezentaci Produktu je povoleno výhradně společně s uvedením druhů produktů výslovně odsouhlasených společností Ferrero k použití v kombinaci s lískooříškovou pomazánkou NUTELLA®. Výčet formulací schválených společností Ferrero pro tyto produkty je uveden na konci těchto Podmínek s tím, že si společnost Ferrero vyhrazuje právo tento výčet dle svého vlastního uvážení měnit tak, že k němu přidá či z něj odebere kteroukoli jednu či více položek.
 

9) Společnost Ferrero si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení odebrat kterémukoli Maloobchodnímu prodejci či kategorii Maloobchodních prodejců oprávnění k užívání ochranné známky NUTELLA® dle těchto Podmínek. V případě, že Maloobchodní prodejce nebude dodržovat tyto Podmínky, bude mu oprávnění odebráno s okamžitým účinkem.
 

Schválené formulace:

  • Chléb s pomazánkou Nutella ®
  • Palačinky s pomazánkou Nutella ®
  • Croissant/Brioška s pomazánkou Nutella ®
  • Lívance s pomazánkou Nutella ®
  • Toast s pomazánkou Nutella ®
  • Vafle s pomazánkou Nutella ®