KASUTUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud: 6. mai 2015
 

FERRERO INTERNATIONAL S.A., asukohaga L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (registreerimisnumber B 60814) ("Ferrero" või "meie") on veebilehe http://www.nutella.com ja mikrolehtede, millele eelpool mainitud veebilehe kaudu ligi pääseb, (igaüks neist "Veebileht" ja ühiselt "Veebilehed") sisu omanik ja haldaja. Palume tähele panna, et Ferrero INTERNATIONAL S.A. ei vastuta ühegi teise Ferrero kontserni kuuluva ettevõtte poolt peetava veebilehe eest.

Veebileht on loodud ja seda administreeritakse Ferrero by Ogilvy Interactive S.r.l. (asukohaga 20158 Milano, Viale V.Lancetti, 29) nimel.

1. Nõustumine Kasutustingimustega. Teie ligipääs Veebilehtedele ja Veebilehtede kasutamine alluvad järgmistele kasutustingimustele ("Kasutustingimused"). Veebilehtesid külastades ja kasutades nõustute olema seotud käesolevate Kasutustingimustega ja järgima kõiki kohalduvaid seaduseid. Te ei või Veebilehte kasutada, kui te ei nõustu käesolevate Kasutustingimustega eranditult ja reservatsioonideta. Ferrero võib käesolevaid Kasutustingimusi igal hetkel ainuõiguslikult muuta seda postitust uuendades. Sellised muudatused on teile siduvad ning seetõttu peaksite korrapäraselt käesolevat lehte külastama, et üle vaadata sellel hetkel kehtivad ning teile siduvad Kasutustingimused.

2. Veebilehtede kavandatud kasutusotstarve. Veebilehed ja nende vastav Sisu on ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Veebilehte ja selle Sisu ei või kasutada seoses mis tahes ärilise tegevusega.

Veebilehe külastamiseks peate olema vähemalt 13-aastane või vanem. Sellest hoolimata võib osal Sisust või osadel teenustel olla erinev vanusepiirang sõltuvalt sellest, mis on sobilik või seadusega lubatud kindlatele vanustele. Me teavitame teid täiendavate vanusepiirangute kohaldamisest ning teie nõustute järgima vanusepiiranguid ja tõendama oma vanust. Veebilehe või selle teenuste kasutamisega kinnitate, et olete seadusele vastavas eas nõustumaks käesolevate Kasutustingimustega, ja kui te seda ei ole, olete hankinud selleks vanema või eeskostja nõusoleku.

3. Sisu ja intellektuaalse omandi kuuluvus; tingimuslik Sisu kasutamine. Sisu ja kõik teised materjalid Veebilehtedel, sisaldades eranditult autoriõigusi ja teisi intellektuaalse omandi õigusi kunstiloomingule, graafikale, fotodele, tekstidele, videotele ja audioklippidele, kaubamärkidele ja logodele, mis on kättesaadavad Veebilehtedel (ühiselt "Sisu") kuuluvad Ferrerole ja/või partneritele. Veebilehte ja selle Sisu võib seega kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Teil ei ole lubatud kopeerida, reprodutseerida, taaskasutada, taasedastada, adapteerida, avaldada, kadreerida, postitada, üles laadida, levitada, muuta, üle kanda Sisu ega luua tuletatud teoseid ühestki Sisu osast mitte mingil kujul, kaasaarvatud mis tahes avalikul või ärilisel eesmärgil ilma Ferrero või vastava materjali omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused, mida käesolevad Kasutustingimused ei anna, on selgesõnaliselt reserveeritud Ferrerole.

Kõik kaubamärgid, kaubanimed ja logod ning kõik seotud tootenimed, disainimärgid ja loosungid, mida Veebilehtedel kasutatakse, on kas Ferrero, selle partnerite ja/või litsentsiandjate (registreeritud või registreerimata) kaubamärgid või teenindusmärgid, kui siin pole märgitud teisiti. Ferrero, partnerid ja litsentsiandjad reserveerivad endale sõnaselgelt kõik intellektuaalse omandi õigused Veebilehtede kogu Sisule. Teile ei ole antud mingit litsentsi seoses mis tahes Sisuga Veebilehtedel. Ferrerol, partneritel või litsentsiandjatel on ainuõigus täielikult jõustada oma intellektuaalse omandi õigusi seadusele vastavalt, kaasaarvatud kriminaalvastutusele võtmist taotledes.

4. Kasutaja käitumine/Vastuvõetava Kasutamise Poliitika. Veebileht võib võimaldada teil suhelda teistega ja jagada oma mõtteid, teavet ja materjale. Kasutajate poolt Veebilehele postitatud sisu ei peegelda tingimata Ferraro arvamusi või väärtuseid. Ferrero ootab kõigilt oma kasutajatelt lugupidavat suhtumist teistesse. Kui te märkate käesoleva Vastuvõetava Kasutamise Politika mis tahes rikkumist või muud vastuvõetamatut käitumist mis tahes kasutaja poolt, võtke meiega ühendust ja teatage sellisest tegevusest kasutades ühte allpool punktis 17 toodud võimalust.

Te olete ainuisikuliselt vastutav sisu, teabe ja teiste materjalide eest, mida te Veebilehele postitate, esitate või teistele kasutajatele edastate (kaasa arvatud, aga mitte piiratud loominguliste ideede, soovituste ja tagasiside/informatsiooniga Ferraro toodete ja teenuste kohta) ("Kasutaja Loodud Sisu") ja nõustute, et te ei võta Vabastatud Osapooli vastutusele mis tahes teistelt kasutajatelt pärineva sisu, informatsiooni või materjalide eest, millele te Veebilehel ligi pääsete.

Allpool loetletud keelatud Kasutaja Loodud Sisu kategooriad on pelgalt näited ning ei ole mõeldud olema täielikud. Te nõustute eranditult, et ei postita ega edasta teistele kasutajale mis tahes Kasutaja Loodud Sisu, mis:

• on laimav, solvav, ropp, profaanne, skandaalne, provokatiivne, pornograafiline, ebasünnis või ründav;
• rikub teise isiku intellektuaalse omandi õiguseid (näiteks muusika, videod, pildid ja teised materjalid, mille jaoks teil puudub omaniku kirjalik nõusolek selliste materjalide Veebilehele postitamiseks);
• rikub mis tahes isiku õigust avaldamisele või õigust privaatsusele;
• on ähvardav, ahistav või soodustab mõnitamist, rassismi, diskrimineerimist, kitsarinnalisust, vihkamist või mis tahes liiki füüsilist kahju mis tahes grupi või üksikisiku suhtes;
• on ebatäpne, väär või mis tahes viisil eksitav;
• on ebaseaduslik või soodustab otseselt või kaudselt mis tahes ebaseaduslikke tegevusi;
• õhutab ebaseaduslikult või volitamatult teise isiku autoriõigusega kaitstud töö või sellele tööle viivate linkide kasutamist või varustab informatsiooniga võimaldamaks mis tahes turvameetme vältimist;
• sisaldab "varjatud" profaansust (nt F@&#);
• sisaldab tarkvaraviiruseid või mis tahes teisi arvutikoode, faile või programme, mis on loodud katkestama, hävitama või piirama mis tahes arvutitarkvara või riistvara või telekommunikatsioonivarustuse funktsionaalsust; või
• sisaldab mis tahes reklaami, promomaterjale, "rämpskirju", "spämmi", "ahelkirju", "püramiidskeeme" või mis tahes muud müügitegevuse vormi.

Me võime läbi vaadata, muuta või kustutada meie ainuõiguslikul valikul sisu ja materjale, mida teie või teised Veebilehele saadate või postitate, kuid me ei ole kohustatud seda tegema. Igal juhul on meie otsus lõplik.

Veebilehte kasutades mõistate, et teile on kättesaadavad sisu ja materjalid, mis pärinevad mitmest allikatest ning et Ferrero ei ole vastutav sellise sisu ja materjalide täpsuse, sobivuse, kasulikkuse, turvalisuse või nendega seonduvate intellektuaalse omandi õiguste eest.

Te ei või kasutada veebiämblikke, roboteid, andmekaevetehnikaid ega teisi automatiseeritud seadmeid või programme Veebilehel kättesaadava sisu katalogiseerimiseks, allalaadimiseks või muul viisil reprodutseerimiseks, säilitamiseks või levitamiseks. Lisaks ei või te kasutada selliseid automaatseid vahendeid Veebilehe manipuleerimiseks või katseks ületada käesolevate Kasutustingimustega teile antud piiratud volitust ja ligipääsu. Te ei või mis tahes kolmandale isikule edasi müüa Veebilehe kasutamist või sellele ligipääsu.

5. Teie poolt saadetud, postitatud, esitatud või edastatud materjali omandiõigus; kasutusõigus; kaastööd. Me võime lisada Veebilehele funktsioone, mis lubavad teil üles laadida, jagada, saata, postitada, esitada või edastada Veebilehele kommentaare, fotosid, videoid, muusikat või mis tahes muud materjali või sisu, mida me lubame teil üles laadida (Kasutaja Loodud Sisu). Palume teil arvesse võtta, et mis tahes Kasutaja Loodud Sisu, mida te saadate, postitate, esitate või edastate, võib muutuda avalikult kättesaadavaks (koos teie nime, kasutajanime, linna, riigi ja/või pildiga, kui kohaldatav) ja on ning loetakse ja koheldakse Ferraro poolt mittekonfidentsiaalse ja mittevaralisena. Pärast Ferrerole edastamist saab selline Kasutaja Loodud Sisu koheselt Ferraro omandiks ning nüüd ja edaspidi omab Ferraro ainuõiguslikult kõiki vastavaid õiguseid, valdusõiguseid ja vastavaid huvisid (arvestades mis tahes kolmandate isikute õiguseid). Lisaks on Ferrero ja partnerid vabad kasutama sellist Kasutaja Loodud Sisu, ilma piiranguteta, ILMA HÜVITISETA, TEISTE KOHUSTUSTE VÕI MIS TAHES VASTUTUSETA TEIE EES, ükskõik mis eesmärgil (arvestades mis tahes kolmandate isikute õigusetega) muuhulgas, kuid mitte sellega piiratud:

- Kasutaja Loodud Sisu kasutamiseks ja kuvamiseks kogu maailmas igat tüüpi elektroonilises või digitaalses meedias reklaami, turunduse ja/või avalike suhete eesmärgil ilma lõpptähtajata;
- Kasutaja Loodud Sisu kasutamiseks ja kuvamiseks teiste veebilehtede ja sotsiaalmeediavõrgustike külastajatele, kaasa arvatud Facebook, Twitter, Pinterest, või Google+, kuid mitte piiratud nendega.
- Kasutaja Loodud Sisu kasutamiseks ja kuvamiseks toodete arendamisel, tootmisel, reklaamimisel ja turundamisel.

Teil on õigus soovi korral esitada tasuta vastuväiteid teie isikuandmete turunduseesmärkidel töötlemisele. Ferrero informeerib teid enne, kui teie isikuandmeid avalikustatakse esimest korda kolmandatele isikutele või kasutatakse kolmandate isikute huvides turunduseesmärkidel ja teile pakutakse võimalust esitada tasuta vastuväiteid eelpool nimetatud avalikustamisele või kasutamisele.

Ferrero ja partnerid on edasiselt õigustatud reprodutseerima, avalikustama, edastama, avaldama, üle kandma või postitama või ükskõik millise vahendi abil muutma, parandama või kustutama Kasutaja Loodud Sisu täielikult või osaliselt. Ferrero ei ole vastutav sellise Kasutaja Loodud Sisu avalikustamise eest või mis tahes sarnasuste eest Kasutaja Loodud Sisu ja mis tahes Ferrero edasise tegevuse vahel.

Te nõustute lubama Ferrerol ja partneritel teiega e-posti teel (või teie poolt osundatud muul viisil) ühendust võtta seoses mis tahes sooviga, mis meil teie Kasutaja Loodud Sisuga seoses tekib. Veebilehed võivad lubada teil saata Ferrerole loomingulisi ideid, soovitusi või materjale ("Kaastööd"), te ei tohi saata Ferrerole mis tahes suhtluses Kaastöid läbi selle Veebilehe või muul viisil, kui just teilt vastupidist ei nõuta. Kui te otsustate meile Kaastöö saata, peate nõustuma täiendavate tingimustega, mis reguleerivad sellist Kaastööd ("Kaastöö tingimused").

6. Lingid teistele veebilehtedele. Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida me ei oma, halda ega pea ülal. Pidage meeles, et Veebilehelt lahkudes peate lugema iga teie poolt külastatud veebilehe tingimusi ja privaatsuspõhimõtteid. Samuti peaksite iseseisvalt hindama iga veebilehe autentsust, mis ilmneb ühe meie Veebilehena või väidab end olevat üks meie Veebilehtedest (kaasa arvatud e-posti teel lingitud veebilehed). Hoolimata mis tahes linkidest, mis Veebilehel olla võivad, me ei kontrolli, soovita ega toeta neid, ega ole seotud nende veebilehtede või nende sisu, toodete, teenuste või privaatsuspõhimõtetega. Mis tahes kolmanda osapoole veebilehe vaatamine toimub teie enda vastutusel. Teatud veebilehtedelt materjali alla laadides võite riskida intellektuaalse omandi õiguste rikkumise või enda arvutisse viiruste laadimisega.

7. Kampaaniad ja pakkumised. Aeg-ajalt võime enda valikul korralda kampaaniaid (nt võistlus, loteriid, kiirloteriid jne) või pakkumise Veebilehel ("Kampaania"). Mis tahes Veebilehel korraldatav Kampaania on juhtudel, kui see on keelatud, tühine ja allub mis tahes ametlikele reeglitele, mis reguleerivad taoliseid Kampaaniaid. Igal Kampaanial on eraldi reeglid ja tingimused, mis lisanduvad käesolevate Kasutustingimuste tingimustele. Mis tahes Kampaanias osalemine nõuab teie nõustumist taoliste reeglite ja tingimustega.

8. Tehingud veebilehel. Kui te otsustate osta Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud mis tahes kaupa (igaüks neist "Tehing"), küsitakse teilt Tehinguga seonduvat informatsiooni (nt teie krediitkaardinumber, arve esitamise aadress, saatmisinfo jne). Te esindate ja kinnitate, et teil on (i) seaduslik õigus kasutada mis tahes krediitkaarti, deebetkaarti või muud maksevahendit, mida te Tehinguga seoses kasutate ja (ii) te olete kas kaheksateist (18) aastat vana või vanem või teiega koos on vanem või seaduslik eestkostja, kes teeb Tehingu teie nimel. Me säilitame ainuõiguse keelduda tellimusest või tühistada mis tahes meile teie poolt antud tellimus. Juhud, mil teie tellimus tühistatakse, on muuhulgas, kuid mitte piiratud juhtudega, mil toode on valesti hinnastatud, mil makse- või arveldamisinfot ei saa kinnitada; või mil toode ei ole enam meie või meie kolmandast osapoolest teenusepakkuja inventuuris. Juhul, kui me tühistame tellimuse, üritame teid sellest teavitada teie poolt tellimuse esitamisel sisestatud e-posti, arve esitamise aadressi ja/või telefoninumbri kaudu.

9. Puutumatus. Teie delikaatsete isikuandmete puutumatus on meile väga tähtis. Selleks, et saada rohkem informatsiooni selle kohta, millist informatsiooni me kogume ja kuidas me sellist informatsiooni kogume, kasutame, avalikustame ja haldame, palun lugege meie Privaatsuspõhimõtteid, mis reguleerivad samuti teiepoolset meie Veebilehtede kasutamist.

10. Ekspordi kontrollimine. Tarkvara või muud materjalid meie Veebilehtedel võivad alluda Ameerika Ühendriikide ekspordi kontrollimise korrale. Tarkvara meie Veebilehtedelt ei või alla laadida või eksportida (i) Kuuba, Iraagi, Liibüa, Põhja-Korea, Iraani, Sudaani või Süüria või muu riigi, mille suhtes USA on kehtestanud kaubaembargo, territooriumile (või nende riikide kodanikele või residentidele), või mis tahes teise riiki, kus oleks vajalik litsents, või kus on jõus piirang või keeld Ameerika Ühendriikide tööstus- ja julgeolekubüroo kaubandusosakonna, Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli ameti või teise sarnase eeskirja või asutuse poolt; või (ii) kellelegi Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi mustas nimekirjas (Specially Designated Nationals) või kellelegi USA kaubandusameti mustas nimekirjas (Table of Deny Orders) või sarnastes nimekirjades. Meie veebilehtedelt mis tahes tarkvara alla laadides või seda kasutades kinnitate ja garanteerite, et ei asu üheski sellises riigis, ei ole ühegi sellise riigi kontrolli all ega kodanik või resident ega ole üheski sellises nimekirjas.

11. Garantii eitamine/Vastutuse välistamine.

TEIEPOOLNE VEEBILEHE KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMA VASTUTUSEL. VEEBILEHED JA KOGU VEEBILEHTEDE KAUDU PAKUTAV TARKVARA, TEENUSED, SISU JA KASUTAJA LOODUD SISU ON KÄTTESAADAV SELLISEL KUJUL NAGU TA ON, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRATUD KAUDSETE KAUBANDUSGARANTIIDE, RIKKUMISE PUUDUMISE, VALDUSÕIGUSEGA VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS KASUTAMISEKS SOBIMISEGA. PALUME TÄHELE PANNA, ET MÕNED ÕIGUSKORRAD EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST, SEL JUHUL ON VÕIMALIK, ET TEILE EI KOHALDU OSAD VÄLISTUSED. ME EI KINNITA EGA GARANTEERI, ET TEIEPOOLNE VEEBILEHTEDE, MIS TAHES TARKVARA, TEENUSTE, SISU VÕI KASUTAJA LOODUD SISU KASUTAMINE EI RIKU MIS TAHES KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI. ME EI GARANTEERI, ET VEEBILEHT, MIS TAHES SISU VÕI VEEBILEHE KAUDU LIGIPÄÄSETAV SISU ON TÄIELIKULT TURVALINE, KATKESTAMATA VÕI EKSIMUSTETA, ET PUUDUSED PARANDATAKSE VÕI ET VEEBILEHED VÕI SERVER, MIS TAGAB VEEBILEHELE LIGIPÄÄSU, ON VABAD VIIRUSTEST VÕI TEISTEST KAHJULIKEST ELEMENTIDEST. ME EI VASTUTA VEEBILEHE KASUTAMISE EEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRATUD, SISUGA JA MIS TAHES SELLES SISALDUVATE VÄIDETE, VIGADE VÕI PUUDUSTEGA, KOLMANDATE OSAPOOLTE PAKUTUD SISUGA (KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRATUD SISUGA, MIS RIKUB KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSEID), LINKIDEGA MIS TAHES TEISELE VEEBILEHELE VÕI SELLE LAADILE VÕI SISULE VÕI MIS TAHES TEISELE ASJAOLULE SEOSES VEEBILEHEGA JA SELLE TEIEPOOLSE KASUTUSEGA. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ME VASTUTAVAD MIS TAHES LEPINGUVÄLISTE VÕLASUHETE, LEPINGULISTE VÕLASUHETE, RANGE VASTUTUSE TEOORIA ALUSEL VÕI MUU ÕIGUSE VÕI ÕIGLUSE TEOORIA ALUSEL MIS TAHES OTSESE, KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU, TULENEVA, ISELOOMULIKU, KARISTUSLIKU VÕI TEISTSUGUSE MIS TAHES LIIKI KAHJU EEST (KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRATUD ADVOKAADITASUDE JA -KULUDE, KAOTATUD TULUDE, KAOTATUD ANDMETE, KAOTATUD VÕIMALUSTE, KATTEKULUDE JA ISIKUKAHJU/SURMAGA), MILLEST IGAÜKS ON SIINSEGA VÄLISTATUD OSAPOOLTE KOKKULEPPEST HOOLIMATA SELLEST, KAS MEID ON VÕI EI OLE TEAVITATUD TAOLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. KUI TE EI OLE VEEBILEHEGA RAHUL, ON TEIE AINSAKS ABIVAHENDIKS LÕPETADA VEEBILEHE KASUTAMINE. PALUME TÄHELE PANNA, ET MÕNED ÕIGUSKORRAD EI LUBA VÄLISTADA TEATUD KAHJUSID, SEL JUHUL ON VÕIMALIK, ET TEILE EI KOHALDU OSAD VÄLISTUSED.

12. Hüvitamine. Veebilehte kasutades nõustute Ferrerot, selle juhtkonna liikmeid, juhatajaid, töötajaid, emaettevõtjaid, tütarettevõtjaid, sidusettevõtjaid, äripartnereid, veebilehe arendajaid, esindajaid ja agente (üheskoos "Vabastatud Osapooled") kaitsma, vastutusest vabastama ja kahju eest hoidma, vabastades neid mis tahes nõuete, rikkumiste, kohustuste, kulutuste või võlgade ja väljaminekute (kaasa arvatud, kuid mitte piiratud mõistlike advokaaditasude ja -kuludega) kandmisest, mis tulenevad: (i) mis tahes teiepoolsest käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest, (ii) mis tahes Kaastööst või Kasutaja Loodud Sisust (kaasa arvatud, kuid mitte piiratud autoriõiguse, kaubamärgi, ärisaladuse või muu kolmanda isiku intellektuaalse omandi õiguse, avalikustamisõiguse, puutumatusõiguse rikkumisest või laimust), (iii) teiepoolsest mis tahes Sisu või Veebilehel või selle kaudu kättesaadavate võimaluste kasutamisest (välja arvatud ulatuses, milles nõue tugineb kolmandate isikute õiguste rikkumisele Ferrero poolt loodud materjalide tõttu), (iv) teiepoolsest kohalduva õiguse või mis tahes teile kohalduva kolmanda isikuga sõlmitud lepingu või tingimuste rikkumisest ja (v) mis tahes muust asjaolust seoses Veebilehe ja teiepoolse ligipääsuga sellele ja selle kasutamisega.

Te nõustute andma oma parima, et teha meiega kaitsealast koostööd mis tahes sellise asjaolu esinemisel. Teie poolt hüvitamisele kuuluva asjaolu puhul reserveerime teie kulul õiguse võtta endale ainuõigusliku kaitse- ja kontrolliõiguse.

13. Kohalduv õigus/Kohtualluvus. Kõik asjaolud seoses Veebilehe ja/või käesolevate Kasutustingimustega alluvad ja tõlgendatakse vastavalt Luksemburgi Suurhertsogiriigi seadustele, ilma viiteta õiguse valiku või kollisiooni põhimõtetele. Te nõustute, et erandliku kohtualluvuse järgi on mis tahes kohtumenetluse koht seoses Veebilehe ja/või käesolevate Kasutustingimustega asjakohastes kohtutes Luxembourgi linnas.

Olenemata eelnevast, kui te olete USA või Kanada kodanik, elate seal või kasutate lehte sealt, siis kohalduvad Veebilehele ja/või neile Kasutustingimustele New Yorgi osariigi (USA) seadused ja te nõustute erandliku kohtualluvusega ja sellega, et mis tahes kohtumenetluse koht seoses Veebilehe ja/või käesolevate Kasutustingimustega on asjakohastes kohtutes New Yorgi maakonnas, New Yorgi osariigis (USA). Me ei garanteeri ega anna mõista, et Veebilehed või Sisu/materjalid Veebilehel on sobivad kasutamiseks väljaspool Euroopa Liitu või Ameerika Ühendriike.

Kuigi meie Veebilehtedele pääseb ligi üle maailma, ei pruugi meie Veebilehtedel käsitletud või viidatud Sisu olla kättesaadav kõigile isikutele või kõigis geograafilistes piirkondades.

Lisaks võivad Veebilehed pakkuda mõningaid sektsioone, mis on spetsiaalselt kujundatud konkreetse geograafilise piirkonna jaoks ("Kohalikud Sektsioonid"). Palume tähele panna, et Kohalikel Sektsioonidel võib olla spetsiifiline kodukord ("Kodukord"), mis on ülimuslik käesolevate Kasutustingimuste suhtes. Me teavitame teid, kui Kodukord kohaldub ja kui te külastate ja/või kasutate mis tahes Kohalikku Sektsiooni, nõustute te ka järgima asjakohast Kodukorda.

Veel enam, kõik isikud ei saa osaleda, olla sobivad pakkumiste saamiseks või võita võimaluse korral auhindu loteriides, võistlustes või sarnastes kampaaniates, mis on Veebilehtede kaudu kättesaadavad. Me reserveerime õiguse piirata oma ainuõiguslikul valikul ja mis tahes ajal oma Veebilehtede kättesaadavust ja/või mis tahes teenuse pakkumist mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Te olete ainuõiguslikult vastutav mis tahes kohalduvate kohalike seaduse järgmise eest.

14. Digitaalse aastatuhande autoriõiguse seaduse ("DMCA") teatis (ainult USA jaoks). Meie poliitika on vastata kohaselt teatistele väidetavate rikkumiste kohta, mis vastavad USA 1998. aasta digitaalse aastatuhande autoriõiguse seadusele ("DMCA"), kaasa arvatud eemaldades või blokeerides ligipääsu materjalile, mis on väidetava rikkumistegevuse subjektiks. Kui te usute heas usus, et materjalid, mis on kättesaadavad ühel meie Veebilehtedest, rikuvad teie autoriõigust, peaksite te saatma nõude või rikkumisteatise seoses Veebilehe või selle Sisuga Ferrero määratud agendile järgnevalt:

Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Kliendisuhted 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Telefoninumber: (800) 688-3552

15. Eraldatavus. Kui mõni käesolevate Kasutustingimuste tingimus või säte kuulutatakse või tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele mittepööratavaks mis tahes põhjusel mis tahes seaduseeskirja või avaliku korra alusel, eraldatakse see kehtetus või täitmisele mittepööratavas osas ja ülejäänud sätted jäävad kehtima täies jõus ja täiel toimel.

16. Loobumine; Õiguskaitsevahendid. Meiepoolne suutmatus osaliselt või täielikult teostada mis tahes õiguseid või loobumine mis tahes teiepoolsest käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest tulenevast nõudest ei välista taoliste õiguse meiepoolset järgnevat teostamist ega ole käsitletav meiepoolse nõudest loobumisena teiepoolse sama või mis tahes muu käesolevate Kasutustingimuste tingimuse järgneva rikkumise osas. Meie õigused ja õiguskaitsevahendid on käesolevate Kasutustingimuste kohaselt kumulatiivsed ja mis tahes sellise õiguse või õiguskaitsevahendi teostamine ei piira meie õigust teostada mis tahes muud õigust või õiguskaitsevahendit.

17. Kontaktandmed. Kui teil on mis tahes küsimusi või kommentaare seoses Veebilehtede või käesolevate Kasutustingimustega või kui teil on vaja teatada sisust, mida peate neile Kasutustingimustele mittevastavaks, võite võtta meiega ühendust järgnevalt:

Ferrero International S.A. Attn: Kliendisuhted – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Luxembourg +352 349711

© 2015 Ferrero Group. Kõik õigused kaitstud.