NAUDOJIMO SĄLYGOS

Paskutinis atnaujinimas: 2015 m. gegužės 06 d.
 

FERRERO INTERNATIONAL S.A., buveinė adresu: L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel verslo centras, B kompleksas (registracijos numeris B 60814) (toliau – „Ferrero", „mes" arba „mūsų") yra svetainės http://www.nutella.com ir per ją pasiekiamų mikrosvetainių turinio (kartu vadinamos „Svetainėmis", o atskirai „Svetaine") savininkas ir operatorius. Atsiminkite, kad Ferrero INTERNATIONAL S.A. neatsako už jokias kitas svetaines, kurias prižiūri kitos „Ferrero" grupei priklausančios įmonės.

Svetainę „Ferrero" vardu sukūrė ir prižiūri „Ogilvy Interactive S.r.l.", buveinė adresu: 20158 Milanas, Viale V. Lancetti, 29.

1. Sutikimas su naudojimo sąlygomis. Į Svetaines patekti ir jomis naudotis galite, jeigu laikotės čia numatytų naudojimo sąlygų (toliau – „Naudojimo sąlygos"). Įeidami arba naudodamiesi Svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių Naudojimo sąlygų ir visų galiojančių įstatymų. Jeigu nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, Jums draudžiama naudotis Svetaine be jokių išimčių. „Ferrero" gali bet kada peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas ir atnaujinti jų skelbiamą versiją savo nuožiūra. Jūs privalote laikytis atnaujinimų, todėl turite periodiškai apsilankyti tinklalapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias ir Jus saistančias Naudojimo sąlygas.

2. Numatytas Svetainių naudojimas. Svetainės ir jų turinys skirtas tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Jūs negalite pasinaudoti svetainės turiniu jokios komercinės veiklos tikslu.

Į Svetainę patekti gali tik vyresni nei 13 metų asmenys. Tačiau kuriam nors turiniui ar savybėms gali būti taikomi kiti amžiaus apribojimai, atsižvelgiant į tai, kas laikoma tinkamu ar teisiškai leidžiama atitinkamo amžiaus asmenims. Mes informuosime, kai bus taikomi papildomi amžiaus apribojimai, o Jūs turėsite laikytis amžiaus reikalavimų ir patvirtinti savo amžių. Įeidami į Svetainę ar naudodamiesi jos savybėmis, pareiškiate, kad esate pilnametis, galite sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis arba kad gavote tėvų / globėjų sutikimą.

3. Nuosavybės teisė į turinį ir intelektinę nuosavybę; sąlyginis turinio naudojimas. Svetainių turinys ir visa kita jose esanti medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant autoriaus ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į meno kūrinius, grafikus, nuotraukas, tekstus, vaizdo ir garso įrašus, prekių ženklus ir logotipus, esančius Svetainėse (kartu vadinami „Turiniu"), priklauso „Ferrero" ir (arba) jo filialams. Galite patekti ir naudotis Svetaine ir jos turiniu tik asmeniniu, ne komerciniu ar pramoginiu tikslu. Jūs negalite kopijuoti, atgaminti, pakartotinai panaudoti, retransliuoti, adaptuoti, spausdinti, rengti, skelbti, siųsti, platinti, keisti, transliuoti ar daryti išvestinius turinio darbus, įskaitant viešu ar komerciniu tikslu, neturėdami išankstinio rašytinio „Ferrero" ar tokios medžiagos savininko leidimo. Visos šiomis Naudojimo sąlygomis nesuteiktos teisės lieka „Ferrero".

Visi Svetainėse esantys prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai, susiję produktų pavadinimai, dizaino ženklai ir šūkiai – tai „Ferrero", jo filialų ir (arba) licencijos davėjų prekių arba paslaugų ženklai (registruoti arba ne), nebent būtų nurodyta kitaip. „Ferrero", jo filialai ir licencijos davėjai aiškiai pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į Svetainių turinį. Jums nesuteikiama jokia licencija į Svetainių turinį. „Ferrero", jo filialai ir licencijos davėjai gali savo nuožiūra naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis, kiek leidžia įstatymai, įskaitant ir baudžiamąjį persekiojimą.

4. Vartotojo elgesys / tinkamas naudojimasis. Svetainėje Jums gali būti suteikta galimybė bendrauti su kitais asmenimis, dalintis mintimis, informacija ir medžiaga. Turite suprasti, kad svetainėje vartotojų paskelbtas turinys nebūtinai sutampa su „Ferrero" nuomone ar idealais. „Ferrero" tikisi, kad visi vartotojai gerbs vienas kitą. Jeigu pastebite tinkamo naudojimosi pažeidimą ar kitą nepriimtiną vartotojo elgesį, turėtumėte susisiekti su mumis ir pranešti apie tokią veiklą vienu 17 skyriuje nurodytu būdu.

Jūs vienintelis atsakote už Svetainėje skelbiamą, į ją perduodamą arba kitiems vartotojams perduodamą turinį, informaciją ir kitą medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant kūrybinėmis mintimis, pasiūlymais, grįžtamuoju ryšiu / informacija apie „Ferrero" produktus ir paslaugas („Vartotojo sukurtas turinys"), ir įsipareigojate atleisti Atleistas šalis neatsakingomis už turinį, informaciją ar medžiagą, gautą iš kitų vartotojų ir prieinamą Svetainėje.

Žemiau pateikiamos draudžiamo vartotojo sukurto turinio kategorijos tėra pavyzdinės, o ne išsamios. Jūs įsipareigojate be jokių apribojimų neskelbti ir neperduoti kitiems vartotojams vartotojo sukurto turinio, kuris būtų:

• šmeižikiškas, įžeidžiantis, nepadorus, šventvagiškas, skandalingas, kurstantis, pornografinis, nepritinkamas ar užgaulus;

• pažeistų kitos šalies intelektinės nuosavybės teisės (pvz., muzika, vaizdo įrašai, nuotraukos ar kita medžiaga, kurios naudojimui Svetainėje nebuvo gautas rašytinis tokios medžiagos savininko leidimas);

• pažeistų kitos šalies viešumo ar privatumo teises;

• būtų grasinantis, varginantis, skatintų bauginimą, rasizmą, diskriminaciją, fanatiškumą, neapykantą ar keltų bet kokio pobūdžio fizinę žalą kitiems asmenims ar jų grupėms;

• būtų netikslus, melagingas ar kitaip klaidinantis;

• būtų neteisėtas, tiesiogiai arba netiesiogiai skatintų bet kokią nelegalią veiklą;

• skatintų neteisėtą arba neleistiną kitų asmenų autoriaus darbų ar nuorodų į juos kopijavimą arba suteiktų informaciją, galinčią pakenkti apsaugai;

• savo sudėtyje turėtų „užmaskuotas" nešvankybes (t. y. F@&#);

• savo sudėtyje turėtų programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar programas, sukurtus tam, kad trikdytų, panaikintų arba apribotų bet kokios kompiuterio programinės ar techninės įrangos arba telekomunikacinės įrangos funkcionalumą; arba

• savo sudėtyje turėtų reklaminę medžiagą, „šlamštlaiškius", „brukalus", „grandininius laiškus", „piramidžių sistemas" ar kitas prašymų formas.

Mes galime savo nuožiūra peržiūrėti, redaguoti arba ištrinti turinį ir medžiagą, kurią Jūs ar kiti asmenys siunčia arba skelbia Svetainėje, tačiau neturime pareigos to daryti. Bet kokiu atveju mūsų sprendimas yra galutinis.

Turite suprasti, kad naudodamiesi Svetaine, būsite veikiami turinio ir medžiagos, gautos iš įvairių šaltinių, o „Ferrero" neatsako už tokio turinio ar medžiagos tikslumą, tinkamumą, naudingumą, saugumą ar intelektinės nuosavybės teises.

Turinio iš Svetainės katalogavimui, parsiuntimui, kitokiam atgaminimui, saugojimui ar platinimui negalite naudoti paieškos serverių, robotų, duomenų užminavimo technikos ar kitų automatizuotų prietaisų ir programų. Be to, negalite naudotis tokiomis automatizuotomis priemonėmis, kad paveiktumėte Svetainę arba pabandytumėte viršyti pagal šias Naudojimo sąlygas suteiktą prieigą ir įgaliojimus. Jūs negalite perparduoti prieigos prie Svetainės jokiam trečiajam asmeniui.

5. Jūsų siunčiamos, skelbiamos, pateikiamos ar perduodamos medžiagos nuosavybės teisė; naudojimosi teisė; pateikimas. Į svetainę mes galime įtraukti savybių, leisiančių nusiųsti, dalintis, siųsti, skelbti, pateikti ar perduoti pastabas, nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką ar kitą medžiagą arba turinį, kurio siuntimui galime suteikti leidimą (Vartotojo sukurtas turinys). Atsiminkite, kad bet koks Jūsų siunčiamas, skelbiamas, pateikiamas ar perduodamas Vartotojo sukurtas turinys gali tapti viešai prieinamu (kartu su Jūsų vardu, vartotojo vardu, miestu, šalimi ir (arba) Jūsų nuotrauka, jeigu taikoma), todėl „Ferrero" jį laikys nekonfidencialiu ir jo atžvilgiu nebus taikomos nuosavybės teisės. Toks „Ferrero" perduotas Vartotojo sukurtas turinys iškart tampa „Ferrero" nuosavybe ir „Ferrero" įgyja išimtines teises, nuosavybės teises ir interesus į jį (atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises). Be to, „Ferrero" ir jo filialai galės be jokių apribojimų naudotis tokiu Vartotojo sukurtu turiniu, NEMOKĖDAMAS JUMS JOKIOS KOMPENSACIJOS IR NETURĖDAMAS JUMS JOKIŲ KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ AR PAREIGŲ (atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises), įskaitant, bet neapsiribojant:

– teise naudotis ir eksponuoti Vartotojo sukurtą turinį visame pasaulyje per elektronines ar skaitmenines priemones komerciniu, rinkodaros ir (arba) viešųjų ryšių tikslu neribotą laiką;
– teise naudotis ir eksponuoti Vartotojo sukurtą turinį kitų svetainių ir socialinių tinklų lankytojams, įskaitant, bet neapsiribojant „Facebook", „Twitter", „Pinterest" ar „Google+";
– teise naudotis ir eksponuoti Vartotojo sukurtą turinį produktų kūrimui, gamybai, reklamavimui ar rinkodarai.

Galite nesutikti leisti nemokamai naudotis savo asmeniniais duomenimis rinkodaros tikslu. „Ferrero" Jums praneš, prieš pirmąkart atskleidžiant Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims ar prieš jų panaudojimą trečiųjų šalių rinkodaros tikslu, ir Jums bus pasiūlyta galimybė neleisti atskleisti ar nemokamai naudotis šiais duomenimis.

„Ferrero" ir jo filialai turės teisę atgaminti, atskleisti, perduoti, skelbti, transliuoti arba pateikti Vartotojo sukurtą turinį bet kokioje aplinkoje, redaguoti, keisti arba ištrinti tokį turinį arba jo dalį. „Ferrero" nebus atsakingas už tokio Vartotojo sukurto turinio atskleidimą, panašumus, būsimas „Ferrero" veiklas ar panaudojimą.

Jūs duodate sutikimą „Ferrero" ir jo filialams susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar kitomis Jūsų nurodytomis priemonėmis dėl bet kokio pageidavimo, susijusio su Jūsų Vartotojo sukurtu turiniu. Svetainėse gali būti suteikta galimybė Jums siųsti „Ferrero" kūrybines idėjas, pasiūlymus ar medžiagą (toliau – „Pateikimas"); neturėtumėte nieko pateikti „Ferrero" per Svetainę ar kitomis susisiekimo priemonėmis, nebent to būtų paprašyta. Jeigu nusprendžiate pateikti mums kokius nors duomenis, turite išreikšti sutikimą su tokio pateikimo papildomomis sąlygomis (toliau – „Pateikimo sąlygos").

6. Nuorodos į kitas svetaines. Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso, kurių mes nevaldome ir netvarkome. Atsiminkite, kad palikdami Svetainę, turite perskaityti kiekvieno Jūsų lankomo tinklalapio terminus, sąlygas ir privatumo politiką. Be to, turite savarankiškai patikrinti bet kokio tinklalapio, kuris atrodo ar skelbiasi esąs vienas iš mūsų Svetainių, tikrumą (įskaitant nuorodas, gaunamas per elektroninį paštą). Neatsižvelgiant į Svetainėje galinčias būti nuorodas, mes nekontroliuojame, nerekomenduojame, netvirtiname ir nesame susiję su tokiais tinklalapiais ar jų turiniu, produktais, paslaugomis arba privatumo politika. Trečiųjų šalių svetaines peržiūrite savo rizika. Medžiagos iš atitinkamų tinklalapių parsisiuntimas gali pakenkti intelektinės nuosavybės teisėms arba leisti į Jūsų kompiuterinę sistemą patekti virusams.

7. Akcijos ir pasiūlymai. Kartais savo nuožiūra galime Svetainėje surengti akciją (pvz., konkursą, totalizatorių, greitą loteriją ir pan.) ar pateikti pasiūlymą (toliau – „Akcija"). Akcijos negalios, jeigu pateikiamos draudžiamu būdu, nesilaikant oficialių tokių akcijų skelbimo taisyklių. Kiekvienai akcijai be šių Naudojimo sąlygų taikomos ir atskiros sąlygos ir taisyklės. Jeigu norite dalyvauti akcijoje, turite sutikti su tokiomis sąlygomis ir taisyklėmis.

8. Operacijos Svetainėje. Jeigu nusprendžiate nusipirkti Svetainėje siūlomas prekes (toliau – „Operacija"), Jūsų bus paprašyta pateikti atitinkamus duomenis, susijusius su operacija, pvz., kredito kortelės numerį, sąskaitos išrašymo adresą, siuntimo duomenis ir pan. Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad (i) turite teisę naudoti operacijai pasirinktą kreditinę kortelę, debetinę kortelę arba kitą mokėjimo metodą ir (ii) esate aštuoniolikos (18) metų amžiaus arba vyresnis, arba šalia Jūsų yra tėvas arba globėjas, atliksiantis operaciją Jūsų vardu. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti arba atšaukti Jūsų užsakymą. Kai kurie atvejai, kai Jūsų atsakymas gali būti atšauktas, yra tokie (įskaitant, bet neapsiribojant): netinkamai nurodyta produkto kaina; negalima patvirtinti mokėjimo arba sąskaitos duomenų; kai nebeturime produkto tarp savo ar trečiosios šalies tiekėjo atsargų. Jeigu atšauksime užsakymą, pabandysime apie tai Jums pranešti elektroniniu paštu, sąskaitos išrašymo adresu ir (arba) telefono numeriu, nurodomais užsakymo pateikimo metu.

9. Privatumas. Mums labai svarbus Jūsų asmens tapatybės duomenų privatumas. Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją ir kaip renkame, kaip ją naudojame, atskleidžiame ir tvarkome, rasite prie mūsų Privatumo politikos, taikomos ir tam, kaip naudojatės mūsų Svetainėmis.

10. Eksporto kontrolė. Mūsų Svetainėse esančiai programinei įrangai arba kitai medžiagai gali būti taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto kontrolės normos. Jokia programinė įranga negali būti parsisiųsta arba eksportuojama iš mūsų Svetainių (i) į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Sudaną, Siriją (jų piliečiams ir gyventojams) ar į kitą šalį, kuriai JAV taiko embargą, į šalį, kur reikalaujama licencijos, kuriai taikomi atitinkami Jungtinių Amerikos Valstijų Prekybos ministerijos Pramonės ir saugos skyriaus, Jungtinių Amerikos Valstijų Finansų ministerijos Užsienio lėšų valdymo skyriaus ar kito panašaus skyriaus ar tarnybos apribojimai arba draudimai; arba (ii) jokiam asmeniui, įtrauktam į Jungtinių Amerikos Valstijų Finansų ministerijos Specialiai nustatytų asmenų sąrašą arba į Jungtinių Amerikos Valstijų Prekybos ministerijos sąrašą dėl atmetamų užsakymų ar į panašų sąrašą. Parsisiųsdami arba naudodami kokią nors programinę įrangą mūsų Svetainėse, Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad Jūsų fiziškai nekontroliuoja tokia valstybė, kad nesate tokios valstybės pilietis arba nuolatinis gyventojas, ir nesate įtrauktas į tokį sąrašą.

11. Garantijos nesuteikimas / atsakomybės neprisiėmimas.

JŪS PATS ATSAKOTE UŽ NAUDOJIMĄSI SVETAINE. SVETAINĖS, JOSE ESANTI PROGRAMINĖ ĮRANGA, PASLAUGOS, TURINYS IR VARTOTOJO SUKURTAS TURINYS PATEIKIAMI ESAMOS BŪKLĖS, NESUTEIKIANT JOKIOS NUMANOMOS AR AIŠKIAI IŠREIKŠTOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMA PERKAMUMO, NEPAŽEIDIMO, NUOSAVYBĖS TEISĖS TURĖJIMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJA. ATMINKITE, KAD KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE GALI BŪTI NELEIDŽIAMA NEĮTRAUKTI NUMANOMOS GARANTIJOS, TOKIU ATVEJU KAI KURIOS IŠ TOKIŲ IŠIMČIŲ JUMS NEBUS TAIKOMOS. MES NETVIRTINAME IR NEUŽTIKRINAME, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS SVETAINĖMIS, PROGRAMINE ĮRANGA, PASLAUGOMIS, TURINIU AR VARTOTOJO SUKURTU TURINIU NEPAŽEIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ. MES NEUŽTIKRINAME, KAD SVETAINĖ, TURINYS AR PER SVETAINĘ PASIEKIAMAS TURINYS BUS VISIŠKAI SAUGUS, NEPERTRAUKIAMAS, BE KLAIDŲ, KAD TRŪKUMAI BUS IŠTAISYTI, KAD SVETAINĖJE AR SERVERYJE, LEIDŽIANČIAME PATEKTI Į SVETAINĘ, NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ. MES NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ NAUDOJIMĄSI SVETAINE, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TURINIU, TEIGINIAIS, ESAMOMIS KLAIDOMIS AR PRALEIDIMAIS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATEIKIAMU TURINIU (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TURINIU, PAŽEIDŽIANČIU TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISES), NUORODOMIS Į KITUS TINKLALAPIUS, JŲ TIPUS IR TURINĮ, AR BET KOKIA KITA MEDŽIAGA, SUSIJUSIA SU SVETAINE IR NAUDOJIMUSI JA. MES NEBŪSIME ATSAKINGI PAGAL JOKIĄ DELIKTO TEORIJĄ, SUTARTĮ, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR KITĄ TEISINĘ AR NEŠALIŠKĄ TEORIJĄ UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS, PAVYZDINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS AR BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT ADVOKATO IŠLAIDOMIS IR ATLYGINIMU, PRARASTU PELNU, PRARASTAIS DUOMENIMIS, PRARASTOMIS GALIMYBĖMIS, KOMPENSAVIMO IŠLAIDOMIS IR ASMENS SUŽEIDIMU / SUKELTA MIRTIMI), KURIE NEĮTRAUKIAMI ŠALIŲ SUSITARIMU, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR MES BUVOME ĮSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. VIENINTELIS BŪDAS, KAIP GALITE IŠSPRĘSTI NEPASITENKINIMO SVETAINE KLAUSIMĄ, YRA NUSTOTI NAUDOTIS SVETAINE. ATMINKITE, KAD KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE GALI BŪTI NELEIDŽIAMA NEĮTRAUKTI ATITINKAMŲ NUOSTOLIŲ, TOKIU ATVEJU KAI KURIOS IŠ TOKIŲ IŠIMČIŲ JUMS NEBUS TAIKOMOS.

12. Apdraudimas. Naudodamiesi šia Svetaine, sutinkate ginti, nepakenkti ir atleisti nuo atsakomybės „Ferrero", jo tarnautojus, direktorius, darbuotojus, motinines įmones, filialus, dukterines įmones, verslo partnerius, tinklalapio kūrėjus, atstovus ir agentus (kartu vadinami „Atleistomis šalimis") dėl bet kokių reikalavimų, nuostolių, įsipareigojimų, žalos, atsakomybės, išlaidų ar įsiskolinimų (įskaitant, bet neapsiribojant pagrįstomis advokato išlaidomis ir atlyginimu), atsiradusių dėl: (i) šių Naudojimo sąlygų pažeidimo, (ii) duomenų pateikimo ar Vartotojo sukurto turinio (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais dėl autorių teisių, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teisės į viešumą, teisės į privatumą pažeidimo ar šmeižimo), (iii) Jūsų naudojimosi Svetainės turiniu ar savybėmis (išskyrus reikalavimus dėl trečiosios šalies teisių pažeidimo per „Ferrero" sukurtą medžiagą), (iv) galiojančio įstatymo, sutarties ar sąlygų su trečiąja šalimi, kurių šalimi esate, Jūsų padaryto pažeidimo, ir (v) bet kokio kito klausimo, susijusio su Svetaine, prieiga prie jos ir naudojimosi ja.

Jūs įsipareigojate dėti visas pastangas, kad bendradarbiautumėte su mumis ir taikytumėte gynybos priemones šiais klausimais. Mes pasiliekame teisę Jūsų sąskaita prisiimti išskirtinę gynybą ir priežiūrą tokiais klausimais, Jums pateikus apdraudimą.

13. Taikoma teisė / jurisdikcija. Visiems klausimams, susijusiems su Svetaine ir (arba) Naudojimo sąlygomis, taikoma Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisė, netaikant teisės principų konflikto ar pasirinkimo. Jūs sutinkate, kad Liuksemburgo miesto teismai turės išskirtinę jurisdikciją spręsti bet kokius teisinius klausimus, susijusius su Svetaine ir (arba) Naudojimo sąlygomis.

Nepaneigiant to, kas išdėstyta aukščiau, jeigu esate JAV arba Kanados pilietis, nuolatinis gyventojas arba prisijungiate prie Svetainės iš šių valstybių, tuomet Svetainei / naudojimo sąlygoms taikoma Niujorko valstijos (JAV) teisė ir Jūs sutinkate, kad Niujorko valstijos (JAV) Niujorko apygardos teismai turės išskirtinę jurisdikciją spręsti bet kokius teisinius klausimus, susijusius su Svetaine ir (arba) Naudojimo sąlygomis. Mes neužtikriname ir neduodame suprasti, kad Svetainės ir jų turinys / jose esanti medžiaga tinka naudoti už Europos Sąjungos arba Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.

Nors prie mūsų Svetainių galima prieiti iš viso pasaulio, ne visi asmenys ir ne visoms geografinėms teritorijoms gali būti suteikta prieiga prie aptariamo arba nurodomo turinio.

Be to, Svetainėse gali būti tam tikri skyriai, skirti konkrečioms geografinėms teritorijoms (toliau – „Vietiniai skyriai"). Atsiminkite, kad vietiniams skyriams gali būti taikomos specialiosios vidaus taisyklės (toliau – „Vidaus taisyklės"), turinčios pirmenybę prieš šias Naudojimo sąlygas. Mes pranešime, kada taikomos Vidaus taisyklės, ir jeigu Jūs turite prieigą ir (arba) galite naudotis Vietiniu skyriumi, Jūs įsipareigojate laikytis atitinkamų Vidaus taisyklių.

Be to, ne visi asmenys gali dalyvauti ar turėti teisę į pasiūlymus ar totalizatorių, varžybų ar panašių akcijų, skelbiamų Svetainėse, laimėjimus (jeigu taikoma). Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada apriboti savo Svetainių prieinamumą ir (arba) paslaugų suteikimą asmeniui atitinkamoje geografinėje teritorijoje ar jurisdikcijoje. Jūs vienintelis atsakote už atitinkamų vietinių įstatymų laikymąsi.

14. Pranešimai pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą („DMCA") (tik JAV). Mes laikomės tvarkos tinkamai atsiliepti į visus pranešimus apie tariamus 1998 m. JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių („DCMA") pažeidimus, įskaitant medžiagos, kuri nurodoma kaip pažeidžianti normas, pašalinimą ar prieigos prie jos panaikinimą. Jeigu geranoriškai tikite, kad vienoje iš mūsų Svetainių esanti medžiaga pažeidžia Jūsų autorių teises, turite nusiųsti reikalavimą apie pranešimą dėl pažeidimo Svetainėje arba pažeidimo, susijusio su turiniu, paskirtam „Ferrero" atstovui:

„Ferrero U.S.A., Inc.", Santykių su klientais skyrius, 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Telefono numeris: (800) 688-3552

15. Atskiriamumas. Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar terminas tampa dėl bet kokių įstatyminių ar viešosios politikos priežasčių negaliojantys, neteisėti ar neįgyvendinami, jie turi būti atskiriami savo negaliojimo ar neįgyvendinamumo apimtimi, o likusios nuostatos lieka visiškai galioti.

16. Atsisakymas; teisių gynimo priemonės. Jeigu mes iš dalies arba visiškai nepasinaudojame kokia nors teise arba atsisakymu, susijusiu su Naudojimo sąlygų pažeidimu, tai nedraudžia ateityje pasinaudoti tokia teise ir nelaikoma, kad mes atsisakėme šio ar kito Naudojimo sąlygų pažeidimo ištaisymo. Mūsų teisės ir teisių gynimo priemonės, numatytos Naudojimo sąlygose, yra kaupiamos, o pasinaudojimas tokia teise ar teisės gynimo priemone neapriboja mūsų teisės pasinaudoti kitomis teisėmis ar teisių gynimo priemonėmis.

17. Kontaktiniai duomenys. Jeigu turite klausimų arba pastabų apie Svetaines ar šias Naudojimo sąlygas, arba norite pranešti apie turinį, kuris, Jūsų nuomone, neatitinka šių Naudojimo sąlygų, galite susisiekti su mumis šiuo adresu:

„Ferrero International S.A.", Santykių su klientais skyrius – Nutella Findel verslo centras, B kompleksas, Rue de Trèves, L-2632 Findel Liuksemburgas +352 349711

© 2015 Ferrero Grupė. Visos teisės priklauso autoriui.