GEBRUIKSVOORWAARDEN

Legale voorwaarden


De site www.nutella.be (hierna ‘de Site') wordt uitgegeven door FERRERO N.V. België (hierna ‘FERRERO'), met maatschappelijke zetel in de Terhulpsesteenweg 187, 1170 Watermaal-Bosvoorde, en ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder het nummer 280 168.

De Site werd gerealiseerd voor rekening van FERRERO door : Ogilvy Interactive S.r.l. 20158 Milano (MI) Viale V.Lancetti, 29.


Gebruik van de Site

Kwaliteit van de informatie:

FERRERO stelt alles in het werk om met zorg, aandacht en alle mogelijke middelen steeds kwaliteitsvolle informatie aan te bieden op de site www.nutella.be.

FERRERO kan desalniettemin de juistheid en volledigheid van die informatie niet absoluut garanderen. FERRERO is onderworpen aan een obligatie van middelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk direct of indirect vooroordeel rond verkeerdelijk gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig zou zijn.

Toegang tot de Internetsite www.nutella.com:

FERRERO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de Site en tot de websites van haar partners, of omgekeerd uit de onmogelijkheid om de Site te bezoeken.

Intellectueel eigendom:

De presentatie en inhoud van de huidige Site is een werk dat beschermd is door de wetten van het intellectuele eigendom, waarvan de groep FERRERO titularis is.

De informatie geleverd op de Site www.nutella.com mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Elk gebruik voor commerciële doelen of elk ander doel is eenvoudigweg ten strengste verboden.

Elke wijziging, voorstelling en gedeeltelijke of volledige reproductie voor een ander dan persoonlijk gebruik is formeel verboden. Dit verbod gaat over gelijk welke reproductie-, voorstellings- of aanpassingstechniek, ongeacht de duurtijd ervan. Algemeen is FERRERO niet verantwoordelijk voor elke directe of indirecte schade die voortvloeit uit het verboden gebruik van de informatie of gelijk welk ander element aangeboden op de Site www.nutella.com


Bijdragen van de surfers

Bepaalde rubrieken of toepassingen kunnen op de Site ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken te reageren op bepaalde gepubliceerde informatie. Uw bijdragen op de Site zijn uw verantwoordelijkheid en zijn onderworpen aan het naleven van de wetgeving van toepassing. Daarom mogen ze:

  • niet onwaar zijn, onjuist of misleidend;
  • niet publicitair of promotioneel van aard zijn;
  • de rechten van derden niet schaden (beeldenrecht en persoonlijke levenssfeer, intellectueel eigendom, …);
  • de codes en wetten van toepassing niet overtreden;
  • niet treiterend, bevooroordeeld, lasterend, denigrerend, schadend, vulgair, obsceen, hatelijk of beoordelend zijn vanuit raciaal of ethnisch standpunt, tegen de goede zeden zijn of de waardigheid van personen aantasten; dit ter bescherming van minderheden.

FERRERO behoudt zich het recht om op de Site alle bijdragen te weigeren die de vooropgestelde voorwaarden uit voorgaande paragraaf tegenspreken.

 

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID


Persoonlijke gegevens

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens:

Tijdens uw bezoek op www.nutella.com kan FERRERO u om bepaalde persoonlijke informatie vragen. Deze informatie is bestemd voor het bedrijf FERRERO, dat verantwoordelijk is voor de behandeling, de doeleinden van deze gegevensverzameling en het behandelen van uw vragen, en voor marketingstudies en statistieken met als doel u aangepaste aanbiedingen te bezorgen, een kwalitatieve opvolging van onze diensten en commerciële prospectie of om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan spelletjes en wedstrijden die we organiseren.


FERRERO garandeert dat uw gegevens behandeld worden conform de wetgeving rond persoonlijke levenssfeer wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens.  Bepaalde informatie met betrekking tot u zou verplicht gecommuniceerd moeten worden zodat u toegang krijgt tot de dienst van toepassing. Informatie van verplichte aard wordt aangeduid met een asterisk.

Toegangs- en rectificatierecht:

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aangepast door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot het behandelen van persoonlijke gegevens, beschikt u op elk moment het recht om de gegevens die u betreffen in te kijken, te wijzigen, recht te zetten en te laten schrappen, hetgeen rechtstreeks kan aangevraagd worden door te schrijven naar:

        FERRERO N.V.
        Consumentendienst
        Terhulpsesteenweg 187
        1170 Watermaal-Bosvoorde

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens:

FERRERO verzekert optimale veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, het slechte gebruik en de wijziging van informatie die hen werd toevertrouwd via de surfers. Alle ontvangen gegevens op onze Site worden dagelijks opgeslagen en bewaard op een daartoe bestemde plaats.

FERRERO herinnert u er echter aan dat het aan u is om alle geschikte maatregelen te treffen ter bescherming van uw materiaal, gegevens of software, met name tegen virussen die op het netwerk circuleren.

We melden u dat u elk moment de registratie van ‘cookies' kunt tegengaan door uw browser op volgende wijze te configureren:

• Als u surft op het internet via Microsoft Internet Explorer 6:

·kies het menu 'Extra', en dan 'Internet-opties';

·klik op 'Privacy';

·selecteer het gewenste niveau via de cursor.

• Als u surft op het internet via Microsoft Internet Explorer 5:

·kies het menu 'Extra', en dan ‘Internet-opties';

·klik op 'Privacy';

·selecteer 'Internet' en dan 'Aangepast niveau';

·zoek de rubriek 'Cookies' en kies de gewenste optie.

• Als u surft op het internet via Netscape 6.X et 7. X:

·kies het menu 'Opmaak - Voorkeuren';

·'Privacy en Beveiliging';

·'Cookies'.
• Als u surft op het internet via Firefox :

·kies het menu 'Extra - Opties';

·klik op de optie 'Privacy';

·rubriek ‘Cookies'.

• Als u surft op het internet via Opera 6.0 :

·kies het menu ‘Bestand - Voorkeuren';

·klik op de optie 'Privacy';

·'Privacy'.

• Indien u andere dan de vernoemde versies van browsers gebruikt, gelieve dan de hulpfunctie te raadplegen of de handleiding. 

Bij het aanpassen van de configuratie van uw browser kunt u: alle cookies aanvaarden, gewaarschuwd worden bij de activatie van een cookie, of alle cookies weigeren (u kunt ook de hulpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie). Indien uw computer echter ‘cookies' weigert, is het mogelijk dat bepaalde pagina's van de site niet correct functioneren of dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn.

 

Recht van toepassing

De huidige Site is onderworpen aan het Belgisch recht.