REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "NUTELLA® 60 lat uśmiechu" ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 22.04.2024 r. do 27.09.2024 r. z tym, że okres sprzedaży Produktów, tj. okres, w którym zakup Produktu umożliwia wzięcie udziału w Loterii, rozpoczyna się 22.04.2024 r. i kończy 30.06.2024 r. Zakup Produktu musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia do Loterii. Nabycie Produktu przed dniem 22.04.2024 r. i po dniu 30.06.2024 r. nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. W Loterii biorą udział Zgłoszenia dokonane w dniach 29.04.2024 r. od godziny 00:00:00 do 30.06.2024 r. do godziny 23:59:59. Dzień 27.09.2024 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

§ 4. NAGRODY

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSóB WYDANIA NAGRóD W LOTERII

§ 6. NADZóR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Weź udział