nutella kocha Polskę

Regulamin loterii promocyjnej

"Nutella Kocha Polskę 2022"
("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem loterii promocyjnej „Nutella Kocha Polskę 2022” zwanej dalej „Loterią” jest Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 328728 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 328728, o kapitale zakładowym: 50.000 złotych, NIP 676-23-97-252, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów Nutella® oznaczonych promocyjnym nadrukiem, informującym o Loterii, wprowadzonych do obrotu przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, występującymi pod następującymi nazwami handlowymi:
  - Krem Nutella® w opakowaniu 350 g - wyłącznie opakowania z promocyjną etykietą oraz naklejką,
  - Krem Nutella® w opakowaniu 600 g – wyłącznie opakowania z promocyjną etykietą oraz naklejką, (zwane dalej: „Produktami”), wprowadzonych do obrotu i oferowanych do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty posiadają na opakowaniu informację o Loterii. Każda naklejka zawiera kod alfanumeryczny, składający się z 8 znaków, zwany dalej „Kodem”. Kod jest wydrukowany na spodzie naklejki, przyklejonej na wieczku słoika, zwanej dalej „Naklejką”. Naklejka z Kodem znajduje się wyłącznie na opakowaniach Produktów na ich wieczku. Opakowania produktów bez promocyjnej etykiety oraz naklejki nie są objęte loterią.
 3. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 28.07.20222 r. do 04.12.2022 r., z tym, że:
  a) okres sprzedaży Produktów, tj. okres, w którym zakup Produktu umożliwia wzięcie udziału w Loterii, rozpoczyna się 01.08.2022 r. i kończy 30.09.2022 r.,
  b) okres, w którym można dokonać zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 01.08..2022 r. i kończy 30.09.2022 r.
  c) okres, w którym przeprowadzana jest weryfikacja prawa do nagrody rozpoczyna się 01.08.2022 r. i kończy 02.11.2022 r.,
  d) ostatecznym dniem opublikowania listy laureatów jest 03.11.2022 r.,
  e) ostatecznym dniem wydania nagród w Loterii jest 10.11.2022r.,
  f) okres, w którym można składać reklamacje w Loterii rozpoczyna się 01.08.2022 r. i kończy 20.11.2022 r.,
  g) okres, w którym rozpatrywane są reklamacje w Loterii: w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Ostatecznym dniem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią jest 05.12.2022 r.
Nabycie Produktu musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia do Loterii. Nabycie Produktu przed dniem 01.08.2022 r. i po dniu 30.09.2022 r. nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego - zakupi przynajmniej jeden Produkt wprowadzony do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Ferrero Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ferrero Polska Management Services Sp. z o.o. ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci) współpracujący przy obsłudze Loterii, ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Organizator w okresie trwania Loterii może zażądać od Uczestnika potwierdzenia spełniania warunków opisanych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. Wezwanie Uczestnika do potwierdzenia spełniania ww. warunków odbywa się odpowiednio na zasadach opisanych w § 3 ust. 8 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik obowiązany jest dostarczyć oryginał własnoręcznie podpisanego oświadczenia, potwierdzającego, iż: (1) Uczestnik nie jest pracownikiem Organizatora, Ferrero Polska sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., Ferrero Polska Management Services Sp. z o.o., ich współmałżonkiem lub dzieckiem, jak też osobą pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym ani współpracownikiem (kontrahentem), współpracującym przy obsłudze Loterii, ich pracownikiem, współmałżonkiem lub dzieckiem oraz osobą pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, (2) nabył produkt jako konsument oraz, że (3) jest osobą, która ukończyła 18 lat.
 4. Warunkiem udziału w Loterii jest:

  a) zakup co najmniej jednego Produktu w okresie od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz
  b) zachowanie w trakcie trwania Loterii Naklejki z Kodem,
  c) zgłoszenie się przez Uczestnika do Loterii w terminie od godziny 00:00:00 01.08.2022 r. do godz. 23:59:59 30.09.2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.nutella.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”). Uczestnik przy wypełnianiu formularza zobowiązany jest podać następujące, zgodne z prawdą dane tj.: adres e-mail oraz Kod z Naklejki oraz powinien:

  i. zaakceptować Regulamin,
  ii. wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 126 danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Loterii, w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii, oraz jej przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem,
  iii. wyrazić zgodę na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. telefonu, wiadomości e-mail i SMS; urządzeń przypisanych do adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przekazywania wiadomości związanych z udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie,
  iv. oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;

  poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu. Oświadczenia, o których mowa w pkt. i, iv powyżej oraz wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. ii-iii powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii. Dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Loterii. Komunikacja wskazana w pkt iii będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Loterii i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  Do prawidłowego zgłoszenia konieczne jest kliknięcie pola „Zarejestruj”.
  Pola zawierające nieprawidłowe dane lub w ogóle niewypełnione podświetlane są na kolor czerwony. Po kliknięciu pola „Zarejestruj” na Stronie internetowej Uczestnikowi wyświetlany jest komunikat:

  i. z informacją o ewentualnej wygranej lub jej braku;
  ii. z informacją o odmowie zarejestrowania zgłoszenia ze względu na podanie danych w formularzu w niewłaściwej formie;
  iii. z informacją o odmowie wysłania formularza ze względu na brak podania wymaganych danych.

  W razie pojawienia się komunikatów, o których mowa w ppkt. ii i iii, Uczestnik powinien poprawić błędne dane lub uzupełnić brakujące dane oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj”. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik zostanie poinformowany o jego przyjęciu automatycznie wyświetlanym komunikatem z informacją o ewentualnej wygranej lub jej braku.

  Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej zwane jest w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. W Loterii biorą udział wyłącznie Zgłoszenia dokonane na podstawie oryginalnej Naklejki z Kodem. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju przerabiania Naklejek z Kodami skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych na ich podstawie i pozbawieniem praw do nagrody Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje Naklejkami z Kodem i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może skutkować zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę. W razie wykrycia takiej próby, Organizator może zgłosić podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu właściwym organom państwowym.
 6. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie Zgłoszeń do Loterii w imieniu osób fikcyjnych.
 7. Każdy z Uczestników może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów potwierdzonego odpowiednią liczbą Naklejek z Kodem i nadesłać odpowiadającą im liczbę Zgłoszeń. Jeden Kod z Naklejki stanowi jedno Zgłoszenie do Loterii. Uczestnik może zgłosić w Loterii ten sam Kod tylko jeden raz w Loterii. W przypadku zgłoszenia więcej niż jeden raz tego samego Kodu pod uwagę brane jest wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Organizator weźmie pod uwagę Zgłoszenia w chronologicznej kolejności ich wpływu. Za Zgłoszenie pochodzące od jednej osoby uznaje się Zgłoszenia pochodzące od osoby Zgłaszającej się z użyciem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail (tym samym adresem e-mail oraz numerem telefonu może posłużyć wyłącznie jedna osoba). Jeden Kod może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz przez tę samą lub inną osobę.
 8. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia – w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania przez Organizatora za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia – wszystkich Naklejek z Kodem, które zgłoszono do Loterii pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego Zgłoszeń z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do Nagrody. Oryginalne Naklejki z Kodem muszą zostać przesłane listem poleconym na adres Organizatora: Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków. Koszt przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Uczestnik. Organizator ma prawo wystosować żądanie okazania oryginałów Naklejek z Kodem, które Uczestnik zgłosił do Loterii w każdym czasie trwania Loterii. W interesie Uczestnika jest zatem zachowanie do tego czasu wszystkich oryginałów Naklejek z Kodem zgłoszonych w Loterii. O prawidłowym terminie wniesienia przesyłki zawierającej oryginalne Naklejki z Kodem decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na wyżej wymieniony adres Organizatora w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wysłania przez Organizatora wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktów w poszczególnych punktach sprzedaży w czasie trwania Loterii.
 10. W Loterii są uwzględniane Zgłoszenia dokonane nie wcześniej niż dnia 01.08.2022 r. godz. 00:00:00 i nie później niż dnia 30.09.2022 r. godz. 23:59:59. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez serwer Organizatora.
 11. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Loterii uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.
 12. Naklejka z Kodem dla swej ważności musi spełniać następujące warunki:
  a) musi być prawdziwa, nie może być podrobiona lub sfałszowana;
  b) nie może być uszkodzona w sposób budzący wątpliwości co do zawartego na niej Kodu czy jej autentyczności,
  c) widniejący Kod musi być czytelny.
 13. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Laureatowi nagrody, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, nagroda nie przysługuje i w zależności od rodzaju Nagrody, przyznawana jest laureatowi rezerwowemu bądź pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.

§ 4. NAGRODY

 1. W Loterii są przyznawane następujące nagrody (dalej łącznie: Nagrody): 520 (słownie: pięćset dwadzieścia) Nagród:

  a) Nagrody I-ego stopnia w postaci voucherów turystycznych o wartości 5.000,00 zł oraz dodatkowej kwoty w wysokości 556,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody – 20 (słownie: dwadzieścia) nagród o łącznej wartości 111.120,00 zł brutto,
  b) Nagrody II-ego stopnia w postaci voucherów na usługi foto o wartości 100,00 zł – 500 (słownie: pięćset) nagród o łącznej wartości 50.000,00 zł brutto.
 2. Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 161 120,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) brutto.
 3. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.
 4. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. We wszystkich etapach realizacji Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.
 5. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.).
 6. § 5 ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

  1. Losowanie godzin do Nagród Loterii odbędzie się w dniu 28.07.2022 roku w biurze Organizatora Loterii.
  2. W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda (dalej: „Godzina”), które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w celu wyłonienia laureatów Nagród. System informatyczny służy do sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę.
  3. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 6 Regulaminu (zwanej dalej: „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone w sposób ręczny. Dni będą losowane z puli losów zawierających dzień i miesiąc, godziny będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Wylosowane Godziny zostaną umieszczone na liście wyników losowania.
  4. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których (lub po upływie których) padną wygrane oraz informację, do której nagrody została przypisana zwycięska Godzina. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem poufnym, niedostępnym dla osób postronnych. Każda Nagroda wraz z odpowiadającą jej wylosowaną zwycięską Godziną zostanie wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii nie później niż do godz. 23:59:59 dnia 28.07.2022 roku.
  5. Laureatem w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 6 Regulaminu o wylosowanej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W przypadku, gdy o wylosowanej Godzinie w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W sytuacji, gdy po upływie wylosowanej Godziny a przed rozpoczęciem kolejnej Godziny nie wpłynie żadne Zgłoszenie, wówczas Uczestnik, który dokona Zgłoszenia jako pierwszy po upływie tych Godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do Godziny wcześniejszej. Przykładowo: system ma wprowadzoną tego samego dnia nagrodę wraz z Godziną 10.15.00 oraz nagrodę z Godziną 11.08.00 – Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie ww. Godzin otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny wcześniejszej, tj. nagrodę z godziny 10.15.00. Na następne dokonane w kolejności Zgłoszenie, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny późniejszej, tj. nagrody z Godziny 11.08.00.
  6. Uczestnik, w celu sprawdzenia wyniku Loterii (czy wygrał nagrodę w Loterii, czy nie) klika przycisk „Zarejestruj”, a na ekranie pojawi się kolorowe koło fortuny składające się z ośmiu trójkątnych pól o różnych kolorach i informacjach. Zadaniem Uczestnika jest zakręcić kołem. Koło po zakręceniu zatrzyma się na jednym z pól, na którym znajduje się informacja o wygraniu nagrody bądź o braku nagrody.
  7. W przypadku pojawienia się komunikatu o problemie z połączeniem z internetem, Uczestnik powinien sprawdzić dostęp do internetu i spróbować dokonać Zgłoszenia jeszcze raz.
  8. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie podczas dokonywania Zgłoszenia, Uczestnik powinien spróbować dokonać Zgłoszenia jeszcze raz.
  9. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w § 5 ust. 9-14 Regulaminu.
  10. Laureaci Nagród powiadamiani są o wygranej za pomocą komunikatu, który pojawi się na ekranie bezpośrednio po zakręceniu kołem. Komunikat zawiera informację o trybie wydania Nagrody oraz link do Formularza Laureata, który Laureat jest zobowiązany wypełnić. W przypadku gdyby Laureat nie miał możliwości wypełnienia Formularza Laureata od razu, Organizator na adres e-mail Laureata Nagrody podany w wylosowanym Zgłoszeniu wyśle bezpłatną wiadomość e-mail, terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym miało miejsce zwycięskie Zgłoszenie danego Laureata Nagrody. Wiadomość e-mail wysyłana jest do Laureata Nagrody wyłącznie raz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wiadomości e-mail przez Laureata Nagrody w szczególności z uwagi na problemy techniczne związane z serwerem poczty, z której usług korzysta Laureat Nagrody, problemy ze sprzętem.
  11. Prawidłowo uzupełniony Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą dane Uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania), dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji oraz adres e-mail (tożsamy z adresem e-mail podanym w Zgłoszeniu). Dodatkowo, w przypadku Laureatów Nagrody I-ego stopnia Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą dane: numer dowody tożsamości oraz numer PESEL. Laureat jest proszony również o wyrażenie zgody na publikację na stronie internetowej www.nutella.pl imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości podanej przez Laureata, w związku z wygraną w Loterii poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Laureata. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii. Dane Laureata objęte Formularzem Laureata przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem Laureata w Loterii i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Po uzupełnieniu Formularza Laureata weryfikowana osoba jest zobowiązana kliknąć pole „Wyślij”. Wówczas następuje zapisanie Formularza Laureata w systemie. Weryfikowana osoba jest zobowiązana prawidłowo wypełnić Formularz Laureata oraz kliknąć pole „Wyślij” w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wygranej.

   Ponadto Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) zażądać (w wiadomości e-mail) od wylosowanej osoby:

   a) dołączenia w Formularzu Laureata kopię (skan lub zdjęcie) Naklejki z wylosowanym Kodem,
   b) przesłania oryginału Naklejki z wylosowanym Kodem, którego numer są tożsame z numerem podanym w Zgłoszeniu. W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać przesyłką pocztową lub kurierską (na własny koszt) oryginał Naklejki z wylosowanym Kodem.

   Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.
  12. W przypadku dodatkowego żądania Organizatora, o którym mowa w ust 10 niniejszego paragrafu Laureat zobowiązany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysyłki wiadomości e-mail z żądaniem Organizatora, przesłać wymagane dokumenty poleconą przesyłką pocztową na adres Organizatora. Oprócz wymaganych dokumentów należy przesłać swoje imię i nazwisko. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 21 dni od daty wysyłki wiadomości e-mail z żądaniem Organizatora, o której mowa w ust 11 niniejszego paragrafu.
  13. Nagrody są wydawane w formie wiadomości e-mail, przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesyłanej na adres Laureata Nagrody podany w Formularzu Laureata, o którym mowa w § 5 ust 10 Regulaminu.
  14. W przypadku błędnie podanego przez Laureata adresu w Formularzu Laureata, Organizator na prośbę Laureata może wysłać ponownie przesyłkę z Nagrodą, z zastrzeżeniem, iż koszt tej przesyłki ponosi Laureat.
  15. Wszystkie Nagrody w Loterii będą wydane najpóźniej do 10.11.2022 r.
  16. Lista Laureatów Nagród zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 20.10.2022 r na Stronie internetowej. Na bieżąco za pośrednictwem Strony internetowej Organizator może publikować dane Laureatów Nagród stosownie do postępu w weryfikacji ich praw do Nagrody.
  17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, a w szczególności w przypadku zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata Nagrody warunków wydania Nagrody, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

  § 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

  1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa 3-osobowa Komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi przynajmniej jedna osoba, która odbyła szkolenie w zakresie ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu Loterii, legitymujący się odpowiednim zaświadczeniem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii można zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Organizatora - Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków z dopiskiem „Loteria Nutella Kocha Polską 2022 - reklamacja” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: reklamacje@hand-made.pl.
  3. Reklamacje mogą być składane w terminie od dnia 01.08.2022 r. i kończy 20.11.2022 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. W przypadku zachowania terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną, decyduje data wpływu na serwer Organizatora. Reklamacje nadane po tym terminie nie są rozpatrywane.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację Uczestnika, dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również treść żądania oraz podpis. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Loterii podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
  5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie maksymalnie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji. Dzień 05.12.2022 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
  7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii przetwarzanych w celu organizacji Loterii jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (zwana dalej: „Ferrero”). Ferrero powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.polska@ferrero.com.
  2. Ferrero przetwarza następujące kategorie danych:

   a) Jeżeli chodzi o Uczestników – adres e-mail, Kod z Naklejki, informacje objęte formularzem potwierdzające spełnianie warunków udziału w Loterii oraz dane niezbędne do weryfikacji i udziału w losowaniu;
   b) Jeżeli chodzi o Laureatów: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na terytorium Polski), dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji, Kod z Naklejki, adres e-mail oraz informacje objęte formularzem potwierdzające spełnianie warunków udziału w Loterii oraz dane niezbędne do weryfikacji, losowania i ewentualnego ogłoszenia wyników oraz wydania nagrody. Dodatkowo, w przypadku Laureatów Nagrody I-ego stopnia: numer dowody tożsamości oraz numer PESEL.
  3. Ferrero przetwarza dane Uczestników i Laureatów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

   a) w celu umożliwienia Uczestnikowi zgłoszenia swojego udziału w Loterii oraz jej przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem – podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda Uczestnika (tj. art. 6 ust.1.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”);
   b) w celu umożliwienia Laureatom uzyskania informacji o Nagrodzie poprzez publikację na Stronie Internetowej danych Laureatów zgodnie z § 5 ust. 16 – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Laureatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: i. rozstrzygnięcie Loterii zgodnie z Regulaminem (w tym weryfikacja praw Laureatów do Nagrody, wydanie i doręczenie im Nagród, oraz ogłoszenia listy Laureatów);
   i. zapewnienie bezpieczeństwa Loterii i przeciwdziałanie nadużyciom w Loterii;
   ii. analiza wyników Loterii (w tym przygotowania danych statystycznych z przebiegu Loterii) rozumiana jako zebranie ogólnych, statystycznych informacji o Loterii w formie zbiorczej i nieodwołującej się do konkretnych i indywidualnie określonych Uczestników;
   iii. przechowywanie dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  4. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest także Organizator – Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków.
  5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów w następujących zakresach, celach i na następujących podstawach prawnych:
   a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: tj. wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz ewidencji wydanych zaświadczeń, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i obywatelstwa) – podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),
   b) Dane osobowe Uczestnika składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),
   c) Dane osobowe Uczestników, którzy zostali Laureatami Nagród w zakresie, w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 505), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900 z późn.zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełniania obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),
   d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6.1.f) RODO).
  6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów mogą być przekazane odbiorcom w następujących sytuacjach:
   a) Ferrero powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi, który działa na zlecenie Ferrero i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród oraz obsługi żądań podmiotów danych;
   b) Ferrero udostępni Organizatorowi (działającemu jako niezależny administrator):
   i. dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika i w tym celu;
   ii. dane osobowe Laureata w zakresie niezbędnym do wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wymaganych prawem, rozpatrzenia reklamacji i w tych celach. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1723)
   c) Ferrero udostępni dane kontaktowe Laureatów dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia nagród Laureatom.
   d) Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.

   Udostępnienie danych, o którym mowa w pkt b. – d. nastąpi na podstawie uzasadnionego interesu Ferrero i Organizatora.
  7. Ferrero i Organizator nie będą przetwarzać danych osobowych Uczestników w innych celach niż określone powyżej cele związane z przeprowadzeniem Loterii, w szczególności nie będą przetwarzać danych w celach marketingu produktów lub usług swoich lub podmiotów trzecich.
  8. Czas, przez jaki dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane przez Ferrero i Organizatora, zależy od tego, w jakim celu są one przetwarzane.

   a) Jeżeli chodzi o Ferrero, to:
   I. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielili Uczestnicy lub Laureaci, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu w oparciu o udzieloną zgodę (tj. zgłoszenie udziału w Loterii oraz jej przeprowadzenia) lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
   II. w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Ferrero, o którym mowa w § 7 ust. 3 c – dane osobowe będą przechowywane:
   i. do czasu rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem przy zapewnieniu bezpieczeństwa lub do czasu zakończenia postępowań związanych nadużyciami,
   ii. przez 1 rok od dnia zakończenia Loterii na potrzeby analizy wyników Loterii,
   iii. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń tj. 6 miesięcy.

   a) Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
   b) Jeżeli chodzi o Organizatora, Organizator będzie przechowywał dane Uczestników, którzy złożyli reklamacje przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
   c) Organizator będzie przechowywał dane Laureatów, przez okres, wynikający z przepisów prawa, które nakładają obowiązek przechowywania dokumentacji oraz obowiązek rozliczalności, w przypadku kontroli przez odpowiednie organy państwowe.
   d) Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
  9. Podanie danych osobowych w formularzach przewidzianych Regulaminem, w tym w odpowiednich ze względu na rodzaj wygranej Nagrody polach Formularza Laureata jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody. Formularz Laureata zawiera precyzyjne wskazanie, które dane osobowe powinna podać osoba uzyskująca prawo do Nagrody danego rodzaju. Podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne odpowiednio do uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, Uczestnicy i Laureaci powinni zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków, z dopiskiem na kopercie „DANE OSOBOWE – LOTERIA Nutella Kocha Polskę 2022” lub na za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@hand-made.pl, wpisując w temacie wiadomości e-mail „DANE OSOBOWE – LOTERIA Nutella Kocha Polskę”.
  11. W związku z przetwarzaniem przez Ferrero i Organizatora danych osobowych Uczestników i Laureatów, osoby te mają prawo w dowolnym momencie do:

   a) potwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane - prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,
   b) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,
   c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach określonych art. 17 i 18 RODO. Przy czym złożenie żądania usunięcia danych osobowych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w Loterii,
   d) przeniesienia danych osobowych – prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych ich dotyczących, które Uczestnik lub Laureat przekazał administratorowi danych, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych do innego administratora;
   e) w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionym interesie administratora danych - prawo (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   f) w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   g) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zasady przeprowadzenia Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), a także inne przepisy obowiązującego prawa.
  2. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej www.nutella.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  3. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Laureata Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej.
  4. Nagrody w Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie Loterii, zapewnia Organizator Loterii. Producenci ani dystrybutorzy nagród w Loterii, nie biorą udziału w Loterii w jakimkolwiek charakterze, w tym w charakterze jej Organizatora lub współorganizatora, sponsora lub gwaranta wydania nagród w Loterii ani nie objęły Loterii swoim patronatem. Podmioty te, w tym również ich przedstawiciele, pracownicy, akcjonariusze/udziałowcy, nie ponoszą względem Uczestników Loterii odpowiedzialności za wydanie wygranych przez nich nagród w Loterii. We wszystkich kwestiach związanych z Loterią, w tym jej organizacją, przeprowadzeniem, udziałem w Loterii oraz przyznaniem i wydaniem nagród Uczestnik Loterii może zgłosić się do Organizatora Loterii.
Odkrywaj miejsca
Sprawdź nasze regionalne przysmaki
Zobacz naszą reklamę TV