Weź udział Pytania i odpowiedzi
World nutella Day

Regulamin promocji

REGULAMIN

sprzedaży premiowej

WORLD NUTELLA® DAY 2022

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie WORLD NUTELLA® DAY 2022” zwanej dalej „Promocją” działającym na zlecenie Partnera, o którym mowa w ust. 2 jest Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 328728, NIP 676-23-97-252, kapitał zakładowy: 50.000 złotych (dalej: „Organizator”).

 2. Partnerem Promocji jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-001-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN (dalej: „Partner”).

 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

 4. Jako Produkty Promocyjne rozumiemy limitowane opakowanie Kremu Nutella® o gramaturze 825 g, (zwanego dalej: „Produktem”), wprowadzonego do obrotu i oferowanego do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujące się w sprzedaży w okresie sprzedaży Produktów Promocyjnych zdefiniowanym w § 2. ust. 2 Regulaminu.

 5. Z uwagi na fakt, że do dokonania Zgłoszenia w Promocji niezbędne jest zachowanie dowodów dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, Organizator zastrzega, iż Produkt Promocyjny nie może zostać nabyty w maszynach vendingowych, ani w miejscach, w których niemożliwe jest uzyskanie dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego.

 1. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

 

§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 17.01.2022 r. do 11.02.2022 r., lub do wyczerpania zapasów nagród-premii. Ilość nagród-premii jest ograniczona i określona w § 4 ust. 1 Regulaminu.

 2. Okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. okres, w którym zakup Produktów Promocyjnych umożliwia wzięcie udziału w Promocji, rozpoczyna się 17.01.2022 r. od godziny 00:00:01 i kończy 11.02.2022 r. o godzinie 23:59:59. Nabycie Produktu musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia do Promocji.

Nabycie Produktu przed dniem 17.01.2022 r. i po dniu 11.02.2022 r. nie upoważnia do wzięcia udziału w Promocji.

W Promocji biorą udział Zgłoszenia na stronie konkursowej www.nutella.pl dokonane

w dniach 17.01.2022 r. od godziny 00:00:01 do 11.02.2022 r. do godziny 23:59:59.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikiem” może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od 17.01.2022 r. do 11.02.2022 r., zakupi przynajmniej 1 (jeden) Produkt Promocyjny wprowadzony do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokona zgłoszenia udziału w Promocji w sposób określony w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

 2. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalna jest rejestracja na stronie Promocji i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 3. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Promocji dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że na jednego uczestnika przypadają maksymalnie cztery nagrody–premie w czasie trwania Promocji. Aby odebrać nagrodę Uczestnik musi spełnić warunki niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem § 2. ust. 1 Regulaminu oraz § 5. ust. 5 Regulaminu.

 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., Ferrero Polska Management Services Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 5. Udział w Promocji i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Warunkiem udziału w Promocji jest:

 1. Wejście w terminie od 17.01.2022 r. do 11.02.2022 r. Uczestnika na stronę internetową Promocji www.nutella.pl (zwanej dalej: „Strona Internetowa”) oraz sprawdzenie dostępności nagród - premii,

 2. zakup przez Uczestnika w terminie od 17.01.2022 r. od godz. 00:00:01 do 11.02.2022 r. do godz. 23:59:59 co najmniej 1 (jednego) Produktu Promocyjnego (Nutella® G825) maksymalnie na 1 (jednym) paragonie fiskalnym,

 3. rejestracja Uczestnika na stronie internetowej Promocji www.nutella.pl w terminie od 17.01.2022 r. od godz. 00:00:01 do 11.02.2022 do godz. 23:59:59 (podczas rejestracji na stronie Promocji wyświetlana jest dostępna liczba nagród-premii) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem,

 4. wgranie przez Uczestnika czytelnego zdjęcia/skanu paragonu lub paragonów, w formacie .png, .jpg, .pdf. (wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB), potwierdzających zakup Produktu Promocyjnego na stronie Promocji oraz zachowanie do dnia 25.02.2022 r. paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego. Jeden paragon może zostać wykorzystany w Promocji tylko raz.

 1. Każdy formularz zawiera miejsce na wpisanie następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer paragonu, data zakupu, zdjęcie/skan paragonu, adres do wysyłki nagrody-premii.

Ponadto Uczestnik powinien w Formularzu (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól):

 

 1. Zapoznać się z postanowieniami Regulaminupoprzez odpowiednie oznaczenie pola znajdującego się w Formularzu rejestracyjnym.

Treść: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji oraz oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i spełniam warunki opisane w pkt. 1 § 3 Regulaminu.

 

 1. Wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 - podanych w formularzu, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Uczestnikowi nagrody-premii w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Promocji WORLD NUTELLA® DAY 2022”, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem.

Treść: Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 jedynie do celów prowadzonej Promocji moich danych osobowych podanych w Formularzu. Dane osobowe służą wyłącznie do potwierdzenia przyznania nagrody-premii i odbioru nagrody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dane Uczestników będą usuwane po zakończeniu Promocji, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe jedynie w związku z organizacją Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 

 1. Poprzez odpowiednie oznaczenie pola znajdującego się w Formularzu rejestracyjnym - wyrazić zgodę na prowadzenie z Uczestnikiem komunikacji w związku z Promocją za pomocą środków komunikacji elektronicznej /telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail; urządzeń przypisanych do adresu e-mail), na zasadach opisanych w Regulaminie, w celu przesyłania wiadomości związanych z udziałem Uczestnika w Promocji.

Treść: Wyrażam dobrowolną zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) w związku z Promocją.

 

Oświadczenie wskazane w pkt. a. jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania informacji o wygranej. Dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem w Promocji tego Uczestnika. Komunikacja na podstawie danych, o których mowa w pkt. b. i c. będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Promocji i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Po kliknięciu pola „Wyślij” na stronie internetowej, Uczestnikowi wyświetlany jest komunikat:

 1. z informacją o wysłaniu Formularza,

 2. z informacją o odmowie wysłania Formularza ze względu na podanie danych w niewłaściwej formie;

 3. z informacją o odmowie wysłania Formularza ze względu na brak podania wymaganych danych;

 4. z informacją o odmowie wysłania Formularza ze względu na brak zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem;

 5. z informacją o odmowie wysłania Formularza ze względu na brak zaznaczenia pola potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W razie pojawienia się komunikatów, o których mowa w pkt. b), c), d), e), Uczestnik powinien poprawić błędne dane, uzupełnić brakujące dane lub oznaczyć odpowiednie pole oraz kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

Po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zgłoszenia do Promocji. Wiadomość ta jest wysyłana na adres e-mail wpisany w dokonanym Zgłoszeniu. Laureaci powiadamiani są o przyznaniu nagród-premii za pomocą bezpłatnej wiadomości email wysłanej przez organizatora na adres e-mail podany w wysłanym zgłoszeniu.

 

Zgłoszenie dokonane w sposób określony w § 3 pkt. 5 ust. c) i d) niniejszego Regulaminu przyjęte w powyższy sposób zwane jest dalej „Zgłoszeniem”. Zgłoszenie niezgodne z ww. formatem, nie zostanie zaakceptowane przez system i nie uprawnia do rejestracji w Promocji i do odbioru nagród-premii.

 

 1. Organizator może w okresie trwania Promocji zażądać od Uczestnika potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. Organizator ma prawo w szczególności zweryfikować tożsamość osób zgłaszających się do Promocji i ubiegających się o wydanie nagrody-premii, jak również zweryfikować autentyczność dowodów dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, stanowiących podstawę do Zgłoszeń w Promocji.

 1. Organizator ma prawo zażądać od każdego Uczestnika przedstawienia – w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania wezwania przez Organizatora, przesłanego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia – potwierdzenia tożsamości Uczestnika i/lub oryginałów dowodów dokonania zakupów Produktu Promocyjnego, które zgłoszono do Promocji lub innych dowodów na potwierdzenie spełniania przez Uczestnika warunków udziału w Promocji.

 2. W Promocji uczestniczą wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.

 3. Paragon fiskalny stanowi dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

 2. dowód zakupu nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

 3. w liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego,

 4. data i godzina widniejąca na dowodzie zakupu musi przypadać w okresie 17.01.2022 r. do 11.02. 2022 r. przed dokonaniem Zgłoszenia do Promocji.

 

 

§ 4. NAGRODY

 

 1. Nagrodami w Promocji są fartuchy kuchenne Nutella® w łącznej ilości 8.000 szt. o wartości 50,00 zł brutto każda.

 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody-premii na gotówkę lub na nagrodę innego rodzaju.

 3. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody-premii na osoby trzecie.

 4. Podanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych danych, o których mowa w § 3 punkt 6 skutkują utratą prawa do nagrody-premii.

 5. Nagrody-premie są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody w sprzedaży premiowej, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł brutto zwolnione są z podatku.

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD

 

 1. Aby zdobyć nagrodę-premię, należy w terminie określonym w regulaminie Promocji w pkt. 1 i 2 § 2 wejść na stronę internetową Promocji www.nutella.pl w celu sprawdzenia dostępności nagród-premii, następnie dokonać zakupu właściwej ilości Produktów Promocyjnych, zarejestrować się na stronie Promocji www.nutella.pl oraz zachować dowód/y zakupu.

 2. Na stronie www.nutella.pl wyświetlana jest dostępna liczba nagród-premii. Stan nagród aktualizowany jest automatycznie.

 1. Weryfikacja zgłoszeń trwa maksymalnie 5 dni roboczych.

 1. Nagrody-premie przyznawane są do wyczerpania ilości przeznaczonych do Promocji.

 2. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie 4 nagród-premii. Podstawą do odebrania więcej niż jednej nagrody na podstawie jednego paragonu jest wyraźne zaznaczenie na paragonie ilości zakupionych sztuk Produktu Promocyjnego.

 3. Nagrody-premie ufundowane przez Partnera wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym na adres Uczestnika (wskazany w Formularzu) w terminie do 15.03.2022 r. (decyduje data nadania przesyłki).

 4. Nagrody-premie nie mogą być wymieniane na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent finansowy.

 

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Promocji przetwarzanych w celu organizacji Promocji jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (zwana dalej: „Ferrero”).

 2. Ferrero powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.polska@ferrero.com. Ferrero przetwarza następujące kategorie danych Uczestników i Laureatów Promocji: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na terytorium Polski), dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji, informacje objęte formularzem potwierdzające spełnianie warunków udziału w Promocji oraz dane niezbędne do weryfikacji, i ewentualnego ogłoszenia wyników oraz wydania nagrody.

 3. Ferrero przetwarza dane osób wskazanych w punkcie powyżej w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu umożliwienia Uczestnikowi zgłoszenia swojego udziału w Promocji oraz jego przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem – podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda Uczestnika;

  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:

   1. rozstrzygnięcie Promocji zgodnie z Regulaminem (w tym weryfikacja praw Laureatów do Nagrody, wydanie i doręczenie im Nagród);

   2. zapewnienie bezpieczeństwa Promocji i przeciwdziałanie nadużyciom w Promocji;

   3. analiza wyników Promocji (w tym przygotowania danych statystycznych z przebiegu Promocji) rozumiana jako zebranie ogólnych, statystycznych informacji o Promocji w formie zbiorczej i nieodwołującej się do konkretnych i indywidualnie określonych Uczestników;

   4. przechowywanie dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest także Organizator – Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków.

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów w następujących zakresach, celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: tj. wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz ewidencji wydanych zaświadczeń, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i obywatelstwa) – podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),

  2. Dane osobowe Uczestnika składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),

  3. Dane osobowe Uczestników, którzy zostali Laureatami Nagród w zakresie, w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 768), art. 70 §1 Ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełniania obowiązku prawnego (tj. art. 6.1.c) RODO),

  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6.1.f) RODO).

 1. Dane osobowe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej mogą być przekazane odbiorcom w następujących sytuacjach:

  1. Ferrero powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi, który działa na zlecenie Ferrero i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród oraz obsługi żądań podmiotów danych;

  2. Ferrero udostępni Organizatorowi (działającemu jako niezależny administrator):

   1. dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika i w tym celu;

   2. dane osobowe Laureata w zakresie niezbędnym do wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wymaganych prawem, rozpatrzenia reklamacji i w tych celach. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1723);

  3. Ferrero udostępni dane kontaktowe Laureatów dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia nagród Laureatom.

  4. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.

  5. Udostępnienie danych, o którym mowa w pkt b. – d. nastąpi na podstawie uzasadnionego interesu Ferrero i Organizatora.

 1. Ferrero i Organizator nie będą przetwarzać danych osobowych osób wskazanych w punkcie 2 powyżej w innych celach niż określone powyżej cele związane z przeprowadzeniem Promocji, w szczególności nie będą przetwarzać danych w celach marketingu produktów lub usług swoich lub podmiotów trzecich.

 1. Czas, przez jaki dane osobowe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej będą przetwarzane przez Ferrero i Organizatora, zależy od tego, w jakim celu są one przetwarzane. 

  1. Jeżeli chodzi o Ferrero, to:

   1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzieliły osoby wskazane w punkcie 2 powyżej, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu w oparciu o udzieloną zgodę (tj. zgłoszenie udziału w Promocji oraz jej przeprowadzenia) lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

   2. w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Ferrero, o którym mowa w pkt 7 ust. 3) c – dane osobowe będą przechowywane:

    1. do czasu rozstrzygnięcia Promocji zgodnie z Regulaminem przy zapewnieniu bezpieczeństwa lub do czasu zakończenia postępowań związanych nadużyciami,

    2. przez 1 rok od dnia zakończenia Promocji na potrzeby analizy wyników Promocji.

    3. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń tj. 6 miesięcy.

    4. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

  1. Jeżeli chodzi o Organizatora, Organizator będzie przechowywał dane Uczestników, którzy złożyli reklamację przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończyła się Promocja.

 

Organizator będzie przechowywał dane Laureatów, przez okres, wynikający z przepisów prawa, jeżeli nakładają obowiązek przechowywania dokumentacji oraz obowiązek rozliczalności, w przypadku kontroli przez odpowiednie organy państwowe.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

 1. Podanie danych osobowych w formularzach przewidzianych Regulaminem, w tym w odpowiednich ze względu na rodzaj wygranej Nagrody polach Formularza Laureata jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody. Formularz Laureata zawiera precyzyjne wskazanie, które dane osobowe powinna podać osoba uzyskująca prawo do Nagrody danego rodzaju. Podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne odpowiednio do uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.

 1. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, osoby wskazane w punkcie 2 powyżej powinni zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków, z dopiskiem na kopercie „DANE OSOBOWE WORLD NUTELLA® DAY 2022” lub na za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@handmade.pl, wpisując w temacie wiadomości e-mail „DANE OSOBOWE WORLD NUTELLA® DAY 2022”.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Ferrero i Organizatora danych osobowych osób wskazanych w punkcie 2 powyżej, osoby te mają prawo w dowolnym momencie do:

  1. potwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane - prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,

  2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach określonych art. 17 i 18 RODO. Przy czym złożenie żądania usunięcia danych osobowych w Okresie Zgłoszeń do Promocji jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w Promocji,

  4. przeniesienia danych osobowych – prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych ich dotyczących, które Uczestnik lub Laureat przekazał administratorowi danych, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych do innego administratora;

  5. w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionym interesie administratora danych - prawo (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  6. w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  7. ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie listu poleconego z dopiskiem – „WORLD NUTELLA® DAY 2022 - REKLAMACJA” na adres siedziby Organizatora począwszy od początku Promocji do dnia 25.02.2022 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Aby reklamacja mogła zostać sprawnie rozpatrzona powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania i oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji i podpis Uczestnika.

 2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.

 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie www.nutella.pl w terminie od 17.01.2022 r. do 11.02.2022 r.

 2. Regulamin Promocji na pisemną prośbę Uczestnika Promocji zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

 

 

ORGANIZATOR

Weź udział
Weź udział Pytania i odpowiedzi