REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Nutella® Dodaje uśmiechu”

(„Regulamin”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem loterii promocyjnej „Nutella® Dodaje Uśmiechu” zwanej dalej „Loterią” jest Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 328728 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 328728, o kapitale zakładowym: 50.000 złotych, NIP 676-23-97-252, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki NUTELLA® wprowadzonych do obrotu przez Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Produkty” lub odrębnie „Produkt”), Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik zobowiązany jest do zakupu Produktów posiadających na opakowaniu informację o Loterii (dalej: „Zakup Promocyjny”) w punkcie sprzedaży znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występującymi pod następującymi nazwami handlowymi:

  1. Krem Nutella® w opakowaniu 350 g - wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii,

  2. Krem Nutella® w opakowaniu 600 g - wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii,

  3. Krem Nutella® w opakowaniu 825 g – wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii.

Produkty posiadają na opakowaniu informację o Loterii. Każda naklejka zawiera kod alfanumeryczny, składający się z 8 znaków, zwany dalej „Kodem”. Kod jest wydrukowany na spodzie naklejki, przyklejonej na wieczku słoika, zwanej dalej „Naklejką”. Naklejka z Kodem znajduje się wyłącznie na opakowaniach Produktów na ich wieczku. Opakowania produktów bez naklejki nie są objęte loterią. Należy zachować Dowód Zakupu (oryginał paragonu fiskalnego) oraz Naklejkę z Kodem, które należy przechowywać do celów weryfikacji Zgłoszenia oraz wydania Nagrody. Z uwagi na konieczność zachowania dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci m.in. oryginału paragonu fiskalnego, Organizator zwraca uwagę, iż dokonanie Zakupu Promocyjnego w miejscu, gdzie jego uzyskanie jest niemożliwe (np. w maszynach vendingowych) uniemożliwia udział w Loterii.

 1. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i składa się z 3 (trzech) części:

 1. Część I – do której uprawnia zakup Produktu w opakowaniu 350 g - wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii, dokonany w dniach od 25.01.2024 r. do 31.03.2024 r. i umożliwia wygranie nagrody z puli nagród wskazanej w par. 4 ust. 1a.

 2. Część II – do której uprawnia zakup Produktu w opakowaniu 600 g - wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii, dokonany w dniach od 25.01.2024 r. do 31.03.2024 r. i umożliwia wygranie nagrody z puli nagród wskazanej w par. 4 ust. 1b.

 3. Część III – do której uprawnia zakup Produktu w opakowaniu 825 g - wyłącznie opakowania z etykietą promocyjną oraz naklejką informującą o loterii, dokonany w dniach od 25.01.2024 r. do 31.03.2024 r. i umożliwia wygranie nagrody z puli nagród wskazanej w par. 4 ust. 1c.

 

§ 2. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 25.01.2024 r. do 27.05.2024 r. z tym, że okres sprzedaży Produktów, tj. okres, w którym zakup Produktu umożliwia wzięcie udziału w Loterii, rozpoczyna się 25.01.2024 r. i kończy 31.03.2024 r. Zakup Produktu musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia do Loterii. Nabycie Produktu przed dniem 25.01.2024 r. i po dniu 31.03.2024 r. nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. W Loterii biorą udział Zgłoszenia dokonane w dniach 01.02.2024 r. od godziny 00:00:00 do 31.03.2024 r. do godziny 23:59:59. Dzień 27.05.2024 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią.


§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1610, z późn. zm.), która zakupi przynajmniej jeden Produkt wprowadzony do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Ferrero Polska sp. z o. o., Ferrero Polska Commercial sp. z o. o., Ferrero Polska Management Services sp. z o.o. , ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci) współpracujący przy obsłudze Loterii, ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Organizator może do 30.04.2024 r. zażądać od Uczestnika potwierdzenia spełniania warunków opisanych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. Wezwanie Uczestnika ma formę wezwania e-mailowego przesłanego na adres podany w Zgłoszeniu. Uczestnik w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania wezwania obowiązany jest dostarczyć w formie e-mail skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, potwierdzającego, iż: (1) Uczestnik nie jest pracownikiem Organizatora, Ferrero Polska sp. z o. o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o., Ferrero Polska Management Services sp. z o.o, ich współmałżonkiem lub dzieckiem, jak też osobą pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym ani współpracownikiem (kontrahentem), współpracującym przy obsłudze Loterii, ich pracownikiem, współmałżonkiem lub dzieckiem oraz osobą pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, (2) zakupił Produkt jako konsument oraz, że (3) ma ukończone 18 lat. Organizator pomocniczo zaproponuje treść możliwego oświadczenia, które będzie stanowiło załącznik do wiadomości zawierającej wezwanie.

 4. Warunkiem udziału w Loterii jest:

  1. dokonanie Zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego w okresie od 25.01.2024 r. do 31.03.2024 r. oraz

  2. zachowanie dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego oraz Naklejki z Kodem;

  3. zgłoszenie się przez Uczestnika do Loterii w terminie od 01.02.2024 r. do 31.03.2024 r. poprzez zarejestrowanie przez Uczestnika na stronie internetowej nutella.pl (dalej: „Strona internetowa”). Zgłoszenie winno być wysłane poprzez dostępny na Stronie internetowej formularz.

Uczestnik przy wypełnianiu formularza zobowiązany jest podać następujące, zgodne z prawdą dane Uczestnika: adres e-mail oraz Kod podany na Naklejce. Ten sam Kod z Naklejki może być podstawą zgłoszenia w Loterii tylko raz.

Ponadto Uczestnik powinien:

 1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin,

 2. złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu,

 3. potwierdzić zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w Regulaminie o następującej treści: „Potwierdzam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Loterii, o której mowa w §7 Regulaminu.”.

Oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 7 Regulaminu oraz złożenie oświadczeń, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii; dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Loterii;

Do prawidłowego Zgłoszenia konieczne jest kliknięcie pola „Wyślij”.

Brak wypełnienia którejkolwiek obligatoryjnej wymaganej Regulaminem danej lub brak wypełnienia przewidzianej Regulaminem czynności powoduje, iż zgłoszenie nie jest dokonane. Pola zawierające nieprawidłowe dane lub w ogóle niewypełnione podświetlane są na kolor czerwony. Po kliknięciu pola „Wyślij” na Stronie internetowej Uczestnikowi wyświetlany jest komunikat:

 1. z informacją o wysłaniu formularza;

 2. z informacją o odmowie wysłania formularza ze względu na podanie danych w formularzu w niewłaściwej formie;

 3. z informacją o odmowie wysłania formularza ze względu na brak podania wymaganych danych.

W razie pojawienia się komunikatów ii. lub iii., o których mowa powyżej, Uczestnik powinien poprawić błędne dane lub uzupełnić brakujące dane oraz kliknąć przycisk „Wyślij”.

Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej zwane jest w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”. Momentem przesłania Zgłoszenia jest moment zarejestrowania zgłoszenia przez serwer Organizatora.

 1. W Loterii biorą udział wyłącznie Zgłoszenia dokonane na podstawie oryginalnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego. Dowodami dokonania Zakupu Promocyjnego są: Naklejka z Kodem oraz paragon fiskalny wystawiony przez punkt sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z którego można odczytać wprost zakup Produktu w czasie od 25.01.2024 r. do 31.03.2024 r. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju przerabiania dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych na podstawie ww. nieoryginalnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego z Loterii i pozbawieniem praw do Nagrody Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje dowodem dokonania Zakupu Promocyjnego i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może skutkować zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę.

 2. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób fikcyjnych, w szczególności poprzez sztuczne lub automatyczne generowanie Zgłoszeń. Okoliczność taka może doprowadzić do usunięcia Zgłoszenia z Loterii. Zgłoszenie takie nie bierze udziału w Loterii, w tym w losowaniach Nagród.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 (tj. liczby nagród, jakie może otrzymać Uczestnik w Loterii), każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą im liczbę Zgłoszeń, nie więcej niż 20 Zgłoszeń dziennie. Jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może stanowić podstawę jednego Zgłoszenia do Loterii. Uczestnik może zgłosić do Loterii ten sam dowód dokonania Zakupu Promocyjnego tylko jeden raz. W przypadku Zgłoszenia więcej niż jeden raz tego samego numeru paragonu pod uwagę brane jest wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Organizator weźmie pod uwagę Zgłoszenia w chronologicznej kolejności ich wpływu. Pozostałe Zgłoszenia (ponad limit 20 Zgłoszeń dziennie) nie zostaną wzięte pod uwagę i Organizator nie będzie kwalifikował ich przy przyznawaniu nagród. Przez cały okres trwania Loterii każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę spośród wymienionych w § 4 pkt 1 a) - b) w całym okresie trwania Loterii. Za Zgłoszenia pochodzące od jednej osoby uznaje się Zgłoszenia pochodzące od osoby Zgłaszającej się z użyciem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail w inny sposób powiązane w sposób dostatecznie uzasadniający uznanie, że Zgłoszenia dokonała ta sama osoba.

 4. Organizator ma prawo nie później niż do 31.03.2024 r. zażądać od Uczestnika przedstawienia wszystkich dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych, które zgłoszono do Loterii pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego Zgłoszeń z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do Nagrody. Oryginały dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przesłane listem poleconym na adres Organizatora w Krakowie (30-049) przy ul. Czarnowiejskiej 55 w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia. Koszt przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Uczestnik. W interesie Uczestnika jest zatem zachowanie do tego czasu wszystkich dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych. O prawidłowym terminie wniesienia przesyłki decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na wyżej wymieniony adres Organizatora w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania Organizatora, o którym powyżej. W opisanym powyżej przypadku Organizator uprawniony jest do wstrzymania wydania Uczestnikowi ewentualnej Nagrody na okres do 30 dni, nie później niż do 27.05.2024 r.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktów w poszczególnych punktach sprzedaży w czasie trwania Loterii.

 6. W Loterii są uwzględniane Zgłoszenia dokonane nie wcześniej niż dnia 01.02.2024 r. godz. 00:00:00 i nie później niż dnia 31.03.2024 r. godz. 23:59:59. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez serwer Organizatora.

 7. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Loterii uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.

 8. Dowód dokonania Zakupu Promocyjnego potwierdza Zakup Promocyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. jest prawdziwy tzn. wydany przez punkt sprzedaży detalicznej, nie jest podrobiony, przerobiony lub sfałszowany;

  2. nie jest uszkodzony, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

  3. zawiera słowo pozwalające na stwierdzenie, że przedmiotem zakupu był Produkt, a jeśli takiego określenia nie zawiera, na odwrocie dowodu dokonania zakupu Produktu znajduje się pisemna adnotacja punktu sprzedaży z pieczątką tego punktu, potwierdzająca, że przedmiotem sprzedaży był Produkt.

 1. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Laureatowi Nagrody, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, Nagroda nie przysługuje.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczaniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.

 

§ 4. NAGRODY

 1. W Loterii są przyznawane następujące nagrody (dalej: Nagrody):

 1. W części I Loterii - nagrody w postaci blendera ręcznego marki SMEG o wartości 361,62 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 62/100) brutto. Organizator przewidział 225 (dwieście dwadzieścia pięć) takich nagród o łącznej wartości 81 364,50 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100) brutto.

 2. W części II Loterii - nagrody w postaci patelni do naleśników marki SMEG o wartości 393,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) brutto. Organizator przewidział 135 (sto trzydzieści pięć) takich nagród o łącznej wartości 53 136,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100) brutto.

 3. W części III Loterii - nagrody w postaci mikserów planetarnych marki SMEG o wartości 1 785,96 zł (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 96/100) brutto. Organizator przewidział 18 (osiemnaście) takich nagród o łącznej wartości 32 147,28 zł (trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych 28/100) brutto.

 1. Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 166 647,78 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć sześćset czterdzieści siedem złotych i 78/100) brutto.

 2. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.

 3. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. We wszystkich etapach realizacji Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.

 4. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.).

 5. Szczegółowe zasady przyznawania Nagród w Loterii zawarto w § 5 Regulaminu.

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

 1. Losowanie godzin do Nagród Loterii odbędzie się w dniu 25.01.2024 roku w biurze Organizatora Loterii.

 2. W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) (dalej: „Godzina”), które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w celu wyłonienia laureatów Nagród. System informatyczny służy do sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę. Organizator dokona losowania:

  1. W przypadku opakowań 350 g - łącznie 225 godzin o których (lub po których upływie) padnie wygrana nagród zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu. Godziny będą losowane z zakresu godzin od godz. 00:00:00 dnia 01.02.2024 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2024 roku. Do każdej z nagród zostanie wylosowany dzień i godzina – łącznie zostanie wylosowanych 225 dni (dni mogą się powtarzać) oraz 225 godzin.

  2. W przypadku opakowań 600 g - łącznie 135 godzin o których (lub po których upływie) padnie wygrana nagród zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu. Godziny będą losowane z zakresu godzin od godz. 00:00:00 dnia 01.02.2024 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2024 roku. Do każdej z nagród zostanie wylosowany dzień i godzina – łącznie zostanie wylosowanych 135 dni (dni mogą się powtarzać) oraz 135 godzin.

  3. W przypadku opakowań 825 g - łącznie 18 godziny o których (lub po których upływie) padnie wygrana nagród zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu. Godziny będą losowane z zakresu godzin od godz. 00:00:00 dnia 01.02.2024 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2024 roku. Do każdej z nagród zostanie wylosowany dzień i godzina – łącznie zostanie wylosowanych 18 dni (dni mogą się powtarzać) oraz 18 godziny.

 1. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 6 Regulaminu (zwanej dalej: „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone w sposób ręczny. Dni będą losowane z puli losów zawierających dzień i miesiąc, godziny będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Wylosowane Godziny zostaną umieszczone na liście wyników losowania.

 2. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których (lub po upływie których) padną wygrane oraz informację, do której nagrody została przypisana zwycięska Godzina. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem poufnym, niedostępnym dla osób postronnych. Każda Nagroda wraz z odpowiadającą jej wylosowaną zwycięską Godziną zostanie wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii nie później niż do godz. 23:59:59 dnia 31.01.2024 roku.

 3. Laureatem w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 6 Regulaminu o wylosowanej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W przypadku, gdy o wylosowanej Godzinie w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W sytuacji, gdy po upływie wylosowanej Godziny a przed rozpoczęciem kolejnej Godziny nie wpłynie żadne Zgłoszenie, wówczas Uczestnik, który dokona Zgłoszenia jako pierwszy po upływie tych Godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do Godziny wcześniejszej. Przykładowo: system ma wprowadzoną tego samego dnia nagrodę wraz z Godziną 10.15.00 oraz nagrodę z Godziną 11.08.00 – Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie ww. Godzin otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny wcześniejszej, tj. nagrodę z godziny 10.15.00. Na następne dokonane w kolejności Zgłoszenie, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny późniejszej, tj. nagrody z Godziny 11.08.00.

 4. Uczestnik, w celu sprawdzenia wyniku Loterii (czy wygrał nagrodę w Loterii, czy nie) klika przycisk „Zarejestruj”. Po dokonaniu Zgłoszenia poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” następuje udostępnienie zakrytego pola tak zwanej „eZdrapki”. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole „eZdrapki”, pod którym ukryte są napisy/symbole. W przypadku wygrania Nagrody po odsłonięciu zakrytego pola „eZdrapki”, trzy nazwy/symbole będą identyczne, a na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej Nagrodzie. W przypadku niewygrania Nagrody po odsłonięciu pola „eZdrapki”, nie będzie trzech identycznych symboli/nazw zawierających informację o Nagrodzie. Nie odsłonięcie przez Uczestnika w trakcie jednej sesji całego pola „eZdrapki” uniemożliwia odczytanie wyniku Loterii i skutkuje utratą prawa do Nagrody w Loterii (w przypadku jej wygrania) – w takim wypadku ta Nagroda pozostaje nierozdysponowana.

 5. W przypadku pojawienia się komunikatu o problemie z połączeniem z Internetem, Uczestnik powinien sprawdzić dostęp do Internetu i spróbować dokonać Zgłoszenia jeszcze raz.

 6. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie podczas dokonywania Zgłoszenia, Uczestnik powinien spróbować dokonać Zgłoszenia jeszcze raz.

 7. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

 8. Laureaci Nagród powiadamiani są o wygranej za pomocą komunikatu, który pojawi się na ekranie po zdrapaniu całego pola „eZdrapki”. Komunikat zawiera informację o trybie wydania Nagrody oraz Formularza Laureata, który Laureat jest zobowiązany wypełnić. W przypadku, gdyby Laureat nie miał możliwości wypełnienia Formularza Laureata od razu, Organizator na adres e-mail Laureata Nagrody podany w wylosowanym Zgłoszeniu wyśle bezpłatną wiadomość e-mail, w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym miało miejsce zwycięskie Zgłoszenie danego Laureata Nagrody. Wiadomość e-mail wysyłana jest do Laureata Nagrody wyłącznie raz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wiadomości e-mail przez Laureata Nagrody w szczególności z uwagi na problemy techniczne związane z serwerem poczty, z której usług korzysta Laureat Nagrody, problemy ze sprzętem.

 9. Prawidłowo uzupełniony Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą dane Uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania), dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji oraz adres e-mail (tożsamy z adresem e-mail podanym w Zgłoszeniu). Laureat jest proszony również o wyrażenie zgody na publikację na stronie internetowej www.nutella.pl imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości podanej przez Laureata, w związku z wygraną w Loterii poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Laureata. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii. Dane Laureata objęte Formularzem Laureata przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem Laureata w Loterii i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Po uzupełnieniu Formularza Laureata weryfikowana osoba jest zobowiązana kliknąć pole „Wyślij”. Wówczas następuje zapisanie Formularza Laureata w systemie. Weryfikowana osoba jest zobowiązana prawidłowo wypełnić Formularz Laureata oraz kliknąć pole „Wyślij” w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wygranej.

Ponadto Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) zażądać (w wiadomości e-mail) od Laureata:

 1. dołączenia w Formularzu Laureata kopię (skan lub zdjęcie) Naklejki z Kodem,

 2. przesłania oryginału Naklejki z wylosowanym Kodem, którego numer są tożsame z numerem podanym w Zgłoszeniu. W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać przesyłką pocztową lub kurierską (na własny koszt) oryginał Naklejki z wylosowanym Kodem.

Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

 

§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”), w składzie trzyosobowym. W skład Komisji wchodzą osoby, które odbyły szkolenie w zakresie ustawy o grach hazardowych, innych obowiązujących przepisów dotyczących organizacji gier hazardowych oraz Regulaminu Loterii, legitymujące się odpowiednim zaświadczeniem.

 2. Komisja sporządza protokół z każdego Losowania z podaniem wyników Losowania.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków z dopiskiem „Loteria Nutella Dodaje uśmiechu 2024- reklamacja” bądź e-mailowo na adres: reklamacje@hand-made.pl.

 4. Reklamacje mogą być składane w terminie do dnia 13.05.2024 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje nadane po tym terminie nie są rozpatrywane.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również treść żądania oraz podpis. W przypadku reklamacji składanych e-mailowo konieczne jest podanie również adresu e-mail, o ile jest inny niż adres, z którego nadana jest wiadomość.

 6. Organizator zastrzega, że reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu 13.05.2024 r. nie są rozpatrywane.

 7. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji (1) listem poleconym lub przesyłką kurierską w przypadku reklamacji złożonej drogą pisemną, (2) albo wiadomością e-mail w przypadku reklamacji złożonej drogą e-mailową. Wszystkie postępowania reklamacyjne wynikające z reklamacji zgłoszonych zgodnie z § 6 Regulaminu zostaną zakończone do dnia 27.05.2024 r.

 8. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

 9. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii przetwarzanych na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym punkcie w celu organizacji Loterii jest Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: „Ferrero”). Ferrero powołała inspektora ochrony danych osobowych: dpo.poland@ferrero.com

 2. Ferrero przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer paragonu, numer NIP punktu sprzedaży, informacje objęte formularzem zgłoszeniowym potwierdzające spełnienie warunków udziału w Loterii oraz dane niezbędne do weryfikacji i udziału w Losowaniu.

 3. Ferrero przetwarza dane Uczestników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”),

 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ferrero na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który to interes polega na: (1) wydaniu i doręczeniu Nagród Laureatom, (2) zapewnieniu bezpieczeństwa Loterii i przeciwdziałaniu nadużyciom w Loterii,  (3) analizie wyników Loterii, w tym przygotowaniu danych statystycznych z przebiegu Loterii rozumianej jako zebranie ogólnych statystycznych informacji o Loterii w formie zbiorczej i nieodwołującej się do konkretnych i indywidualnie określonych Uczestników, (4) przechowywaniu dowodów na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 3. przekazywania treści marketingowych dotyczącym aktywności związanych z Loterią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu działań marketingowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Nagród jest także Organizator – Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród w następujących zakresach, celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: tj. wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz ewidencji wydanych zaświadczeń, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 227) (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i obywatelstwa) – podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 2. dane osobowe Uczestnika składającego reklamację na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 227) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. dane osobowe Uczestników, którzy zostali Laureatami Nagród w zakresie, w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 615 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 438) w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 227) - podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 4. d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród mogą być przekazane odbiorcom w następujących sytuacjach:

 1. Ferrero powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi, który działa na zlecenie Ferrero i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród oraz obsługi żądań podmiotów danych;

 2. Ferrero udostępni Organizatorowi (działającemu jako niezależny administrator):

 3. dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika i w tym celu;

 4. dane osobowe Laureata Nagrody w zakresie niezbędnym do wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wymaganych prawem, rozpatrzenia reklamacji i w tych celach;

 5. Ferrero udostępni dane kontaktowe Laureatów Nagród dostawcom usług hostingowych w celu doręczenia nagród Laureatom;

 6. Ferrero udostępni dane Uczestników swoim podwykonawcom wspierającym Ferrero w zakresie usług IT i/lub doradztwa prawnego.

 7. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług hostingowych, pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.

 1. Czas, przez jaki dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród będą przetwarzane przez Ferrero i Organizatora przez czas zależny od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 1. jeśli chodzi o Ferrero w zakresie realizacji celów przetwarzania wskazanych w § 7 ust. 3 Ferrero będzie przetwarzać dane Uczestników przez okres niezbędny do ich realizacji, w szczególności przez okres konieczny do rozstrzygnięcia wyników Loterii oraz zabezpieczenia roszczeń prawnych mogących wynikać z realizacji Loterii.

 2. jeśli chodzi o Organizatora będzie on przechowywał dane osobowe Uczestników, podmiotów składających reklamacje oraz Laureatów przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria z uwagi na obowiązki kontrolne wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz prawa gier hazardowych (kontrola celno – skarbowa).

Po upływie powyższych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

 1. Podanie danych osobowych w formularzach przewidzianych Regulaminem, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody. Formularze, w których podawane są dane osobowe precyzyjnie wskazują, które dane osobowe powinna podać osoba uzyskująca prawo do Nagrody danego rodzaju. Podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne odpowiednio do uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.

 2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Hand Made Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków z dopiskiem na kopercie “Loteria Nutella® dodaje uśmiechu - dane osobowe” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@nutella.pl w tytule wpisując “Loteria Nutella® dodaje uśmiechu - dane osobowe”.

 3. W związku z przetwarzaniem przez Ferrero i Organizatora danych osobowych Uczestników i Laureatów Nagród mają oni prawo w dowolnym momencie do:

 1. potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,

 2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach określonych art. 17 i 18 RODO, przy czym złożenie żądania usunięcia danych osobowych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w Loterii,

 4. w sytuacji, gdy jej dane przetwarzane są na podstawie niezbędności do realizacji umowy – ma prawo do przeniesienia danych tzn. ma prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,

 5. w sytuacji, gdy jej dane przetwarzane są w uzasadnionym interesie administratora danych ma prawo - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 6. w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo do przenoszenia danych i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji.

 2. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawo.

 

§ 8. P OSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 227), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), a także inne przepisy obowiązującego prawa.

 2. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej: nutella.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 227) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Laureata Nagrody, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej.

 4. W sprawach bieżących dotyczących Loterii Organizator przewidział możliwość kontaktu za pomocą skrzynki kontaktowej: kontakt@nutella.pl. 


Jak wziąć udział w loterii?

Kup

promocyjny słoik
kremu Nutella®

Zarejestruj

kod spod naklejki umieszczonej
na wieczku na stronie nutella.pl

Zdrap

zdrapkę i sprawdź,
czy nagroda jest Twoja!

Nagrody Regulamin FAQ World Nutella Day

Masz pytania? Napisz na kontakt@nutella.pl

Wygrywaj super nagrody!

Słoik 600 g to szansa na:

Patelnia

Uniwersalna patelnia SMEG dzięki aluminiowemu korpusowi i specjalnej powłoce wewnętrznej sprawi, że Twoje naleśniki i pancake'i zawsze się udadzą!

Słoik 825 g to szansa na:

Mikser planetarny

Mikser planetarny to maksimum możliwości połączone z najlepszym designem! Wydajny silnik, aluminiowy korpus, stalowa misa i port do różnych akcesoriów ułatwi przygotowanie naleśników, pancake'ów i wszelkich innych wypieków, oczywiście serwowanych z kremem Nutella®

Słoik 350 g to szansa na:

Blender ręczny

Blender ręczny ze stalowym ramieniem, podwójnym ostrzem i ergonomicznym uchwytem pozwoli szybko i wygodnie przygotować najlepsze ciasto na naleśniki!

Weź udział

Nutella® Inspiruje


Zobacz wskazówki
na idealne naleśniki

Sprawdź naleśnikowe
inspiracje