Nutella®

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.

§ 1

Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy procedurze zakładania Konta Użytkownika;
 2. Konto Użytkownika – istniejący w bazie danych Serwisu wpis dokonany zgodnie z § 5 Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Zarejestrowanym Użytkownikiem, z którego wynika m.in. możliwość dostępu do Usług dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników;
 3. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o." zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, ustanowiony  na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.nutella.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług ,
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną; Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu;
 8. Usługodawca – Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 1080016327, o kapitale zakładowym 30.005.000,00 zł; adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki Regulaminu, która poprzez odwiedzenie Serwisu i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 10. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika.

§ 2

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. rodzaj i zakres Usług;
  5. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;
  6. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 3

Charakter Serwisu. Warunki świadczenia Usług

 1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym, umożliwiającym Usługodawcy:
  1. udostępnianie Użytkownikom informacji na temat produktów marki Nutella,
  2. zarządzanie organizowanymi przez niego promocjami, konkursami, loteriami lub innymi podobnymi wydarzeniami związanymi z promocją produktów marki Nutella (dalej łącznie zwanymi „Wydarzeniami" lub „Wydarzeniem"), a Użytkownikom zdobywanie informacji na temat organizowanych przez Usługodawcę Wydarzeń, zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniach na zasadach określonych w odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:
  1. uzyskania informacji o produktach marki Nutella,
  2. otrzymywania informacji o organizowanych przez Usługodawcę Wydarzeniach;
  3. zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia.
 3. Dostęp do większości funkcjonalności Serwisu nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega jednak, że zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniu jest możliwe jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą:
  1. prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, zaakceptowania Regulaminu i założenia Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu – w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników   albo

 

  1. zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług udostępnionych bez konieczności rejestracji w Serwisie – w przypadku Użytkownika, który nie dokonał rejestracji w Serwisie.
 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 4

Prawa i zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;
  2. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, a także w przypadku, gdy świadczenie Usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika stanie się niemożliwe wskutek zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, o którym mowa w § 8 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.  
 5. Zakazane jest:
 • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.

§ 5

Rejestracja

 1. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego w szczególności wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu e-mail;
  3. loginu;
  4. hasła.
 3. Utworzenie Konta w Serwisie wymaga ponadto wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowi podstawę odmowy jej zawarcia przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik, wysyłając Formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z Usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
  1. podane w Formularzu rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  3.  w przypadku Użytkowników wysyłających Formularz rejestracyjny - jest uprawniony do utworzenia Konta Użytkownika;
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 6

Konto Użytkownika

 1. Usługodawca utworzy dla Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika wyróżniające się jego adresem poczty elektronicznej, o nazwie odpowiadającej loginowi podanemu przy rejestracji, przy czym nie jest możliwe istnienie w Serwisie większej niż jedno liczby Kont o takiej samej nazwie, należących do różnych Użytkowników, jak również nie jest możliwe utworzenie większej niż jedno liczby Kont z wykorzystaniem jednego adresu e-mail.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, a utworzone już Konto Użytkownika w każdej chwili usunąć, jeżeli dana nazwa zarejestrowana na ten sam adres poczty elektronicznej jest już używana w Serwisie lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich. O odmowie utworzenia Konta lub o jego usunięciu Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora, odpowiadającego jego adresowi poczty elektronicznej/loginowi oraz hasła dostępu podanego przez Użytkownika, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek jego ujawnienia przez Użytkownika.
 4. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, modyfikacji informacji oraz danych podanych przez siebie przy rejestracji, modyfikacji danych osobowych i modyfikacji ustawień Konta.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Zarejestrowanemu Użytkownikowi Formularzu rejestracyjnym.
 2. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały wskazane w Polityce prywatności.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, ujawnieniem osobom trzecim hasła dostępu do Konta Użytkownika, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych

   (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
  3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem Serwisu;
  4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu;
  5. zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

§ 9

Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.
 2. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 10

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy na adres email Serwis.konsumencki@ferrero.com chęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta Użytkownika.

§ 11

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Serwisu od dnia wejścia zmian w życie.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie Regulaminu drogą mailową. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien o tym poinformować Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.nutella.pl

  w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
If you like it, share it on