Опаковки

Ние във Ferrero вярваме, че нито една опаковка не бива да се превръща в отпадък

и сме поели следните ангажименти, за да постигнем това:

100% от нашите опаковки

100% от нашите опаковки са проектирани така, че да могат да се използват повторно, да се рециклират или да са компостируеми.

Също така се ангажираме

Също така се ангажираме да намалим общото годишно тегло на първичната пластмаса в опаковките с 10% в сравнение с 2020 г. и да увеличим използването на рециклирано съдържание в нашите пластмасови опаковки до 12%.

Нашият напредък

Нашият напредък

Нашата амбиция и най-важно предизвикателство към опаковките днес е да увеличим повторното им използване в производствения процес, без същевременно да пренебрегваме други важни въздействия върху околната среда. Общо 88,5% от нашите опаковки са разработени, за да бъдат рециклируеми, като при производството им използваме 40,2% възобновяеми материали. Освен това работим в посока намаляване на употребата на чиста пластмаса в опаковките с 10% (в сравнение с 2020г.) и увеличаване на употребата на рециклиранa пластмаса в опаковките ни, като основната ни цел е да постигнем 12% рециклирано съдържание в нашите пластмасови опаковки.

Защо се нуждаем от опаковки?

Защо се нуждаем от опаковки?

Опаковките играят жизненоважна роля за защитата и съхранението на хранителните продукти:

  1. Осигуряват безопасността на храната и оптималното й качество.
  2. Помагат за намаляване на хранителните отпадъци и удължават срока на годност.
  3. Предоставят информация на потребителите.
  4. Предоставят информация като размер на порциите и съставки, за да се помогне на потребителите да направят информиран избор при покупка.
Защо използваме пластмаси?

Защо използваме пластмаси?

Пластмасата е материал с разнообразно предназначение, който поради своята лекота, устойчивост и гъвкавост се използва за производството на различни продукти, включително опаковки.

Но ако пластмасата не се изхвърля по подходящ начин и краят на жизнения ѝ цикъл не се управлява добре, съществува риск тя да попадне в околната среда, където може да отнеме стотици години, за да може тя се разгради. Ако попадне в околната среда, пластмасата се натрупва и замърсява земята, водните пътища и океаните, причинявайки вреди на растенията и животинските видове, които я обитават, включително и на хората.

Какво представляват пластмасовите опаковки за еднократна употреба?

Около 50% от пластмасовите изделия, произвеждани по света, са предназначени да бъдат използвани само веднъж и след това се превръщат в отпадъци. Тези предмети се наричат „пластмаса за еднократна употреба“ (ПЕУ) и включват всякакви видове предмети - от торбички за пазаруване до сламки, пластмасови прибори, пластмасови бутилки и различни опаковки. Повечето от нас използват пластмаса за еднократна употреба всеки ден, често извън дома си, поради което вероятността тя да попадне в околната среда е още по-голяма, отколкото при другите пластмасови продукти, ако не я изхвърляме отговорно.

Как можете да помогнете за намаляване на въздействието на пластмасата за еднократна употреба върху околната среда

Как можете да помогнете за намаляване на въздействието на пластмасата за еднократна употреба върху околната среда

С осъзнаването на проблема и предприемането на действия, можете да помогнете за намаляване на въздействието на пластмасовите отпадъци върху планетата. Взети заедно, малките промени, които ние правим като отделни личности, могат да доведат до голямо въздействие в борбата срещу замърсяването с пластмаса.

Ето какво можете да направите:

и ги заменете с алтернативи за многократна употреба, ако е възможно. Например, използвайте торбички за многократна употреба, вместо найлонови торбички за еднократна употреба за пазаруване на хранителни стоки.
когато е възможно, като намирате нови творчески начини за тяхното използване у дома. Например, пластмасовите бутилки могат да се превърнат в лейки за поливане.
като ги изхвърляте в контейнерите за разделно събиране на отпадъци, ако имате такава възможност в района, в който живеете, или в общия контейнер за отпадъци, и никога не ги изхвърляйте в околната среда. В България градските райони с население най-малко 5 000 души и в курортите има контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинства: зелен контейнер за стъкло, жълт контейнер за метал и пластмаса и син контейнер за хартия и картон. Проверете уебсайта на Вашата община, за да научите повече за събирането на отпадъци, налично във Вашия район.
за да можем заедно да помогнем за намаляване на въздействието на пластмасови отпадъци върху планетата.

Нашата пътна карта

За да постигнем целите на нашия ангажимент за устойчиво опаковане, ние се фокусираме върху:

Научноизследователска и развойна дейност и отворени иновации

Научноизследователска и развойна дейност и отворени иновации – използваме нови технологии и ускоряваме внедряването на следващо поколение опаковъчни материали, с помощта на глобални партньорства и достъп до проучвания какви трябва да бъдат опаковките от ново поколение.

Развитие и редизайн на съществуващите ни опаковки

Развитие и редизайн на съществуващите ни опаковки – подобряваме и адаптираме нашите опаковки, за да могат да се използват повторно, да се рециклират или да са компостируеми, чрез влагане на алтернативни материали в производтсвения процес, адаптирайки и дизайна на опаковките ни.

Работа с предприятия за рециклиране и национални системи за управление на отпадъците

Работа с предприятия за рециклиране и национални системи за управление на отпадъците - разработваме решения за трудно рециклируеми материали и търсим възможности за повторната употреба на отпадъци от опаковки като ресурс.

Обучение на потребителите за успешен преход към кръгова икономика и премахване на отпадъците

Обучение на потребителите за успешен преход към кръгова икономика и премахване на отпадъците – споделяме знания и инструменти, предлагаме съвети за рециклиране, възможности за повторна употреба и ясна информация в края на жизнения цикъл относно възможностите за рециклиране, компостиране или повторно използване на нашите опаковки.

If you like it, share it on