Podmienky Používania Ochrannej Známky NUTELLA®

NUTELLA® je zapísaná ochranná známka spolocnosti Ferrero S.p.A.
Používaním lieskovoorieškovej nátierky NUTELLA® pri príprave iných produktov nevzniká automaticky právo na používanie ochrannej známky NUTELLA®. Spolocnost Ferrero S.p.A. však súhlasí s niektorými obmedzenými formami používania za podmienok uvedených nižšie.

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA OCHRANNEJ ZNÁMKY NUTELLA® NEZÁVISLÝMI MALOOBCHODNÝMI PREDAJCAMI PRE CERSTVO PRIPRAVOVANÉ PRODUKTY URCENÉ K OKAMŽITEJ KONZUMÁCII

 

Tieto podmienky (dalej len „Podmienky“) sa vztahujú výhradne na nezávislých maloobchodných predajcov podnikajúcich v oblasti predaja potravín alebo podávania pokrmov (napr. nezávislé pekárne, reštaurácie, cukrárne alebo kaviarne) (dalej len „Maloobchodní predajcovia“) v Slovenskej republike, ktorí majú v úmysle uvádzat lieskovoorieškovú nátierku NUTELLA® ako charakteristickú zložku jedného ci viacerých svojich produktov (dalej len „Produkt“). Tieto Podmienky, rovnako ako aj práva používania poskytnuté na ich základe, sa vztahujú výhradne na nezávislých Maloobchodných predajcov, ktorí prevádzkujú jednu prevádzku; maloobchodný predajca potravín ci poskytovatel stravovacích služieb, ktorý je súcastou „retazca“ alebo prípadne svoje zariadenie prevádzkuje na základe franšízy, nie je považovaný za Maloobchodného predajcu a z tohto dôvodu nie je oprávnený používat ochrannú známku NUTELLA® podla týchto Podmienok. V prípade pochybností zo strany maloobchodného predajcu ci je alebo nie je autorizovaným Maloobchodným predajcom, sa môže s dotazom obrátit priamo na spolocnost Ferrero.

Spolocnost Ferrero je oprávnená tieto Podmienky kedykolvek zmenit ci zrušit. Maloobchodní predajcovia sa zaväzujú pravidelne aspon raz za šest mesiacov kontrolovat, ci tieto Podmienky neboli zmenené alebo zrušené. Maloobchodní predajcovia súhlasia s tým, že sa budú riadit vždy poslednou aktuálnou verziou tohto dokumentu, ktorá je pre nich záväzná.

 

Podmienky

1) Ochrannú známku NUTELLA® ste oprávnení používat iba na oznámenie spotrebitelovi, že lieskovooriešková nátierka NUTELLA® je použitá ako prísada na alebo v autorizovanom potravinovom produkte (dalej len „Produkt“), ako je uvedené v závere týchto Podmienok. Ochrannú známku NUTELLA® nie ste oprávnení používat pre úcely reklamy a materiálov mimo prevádzkarne.
 

2) Produkt musí byt vyrábaný a predávaný iba a výhradne v prevádzkarni Maloobchodného predajcu, v bezpecnom a zdravotne neškodnom prostredí v súlade so všetkými platnými právnymi a inými predpismi a miestnymi vyhláškami.
 

3) Produkt musí byt vyrobený a predaný cerstvý, najneskôr do 24 hodín od jeho vyrobenia.
 

4) NUTELLA® nemôže byt tepelne upravovaná, zmrazená ani miešaná s inými prísadami.
 

5) Ochranná známka NUTELLA® musí byt vždy:

a) uvedená jednofarebne velkými písmenami (použitie loga NUTELLA® () nie je týmito Podmienkami povolené); a

b) nasledovaná symbolom ® oznacujúcim zapísanú ochrannú známku.
 

6) Ochranná známka NUTELLA® nesmie byt výraznejšia ako oznacenie Produktu.
 

PRÍKLAD

 


 

7) Ochranná známka NUTELLA® nesmie byt používaná spôsobom, ktorý by mohol naznacovat spojenie so spolocnostou Ferrero a ktorý by poskytoval neoprávnenú výhodu vyplývajúcu z dobrého mena spolocnosti Ferrero. Produkty s obsahom výrobku NUTELLA® dalej nesmú prevažovat nad ostatnými výrobkami ponúkanými v mieste predaja.
 

PRÍKLADY POVOLENÉHO A ZAKÁZANÉHO POUŽÍVANIA
Ak ponúka Maloobchodný predajca viac Produktov, môže byt lieskovooriešková nátierka NUTELLA® uvedená na výveskách s ponukou v prevádzkarni ako prvá ingrediencia bezprostredne pod názvom Produktu iba v jednom prípade. Príklad:

 

 

Vývesky s ponukou v prevádzkarni nemôžu lieskovoorieškovú nátierku NUTELLA® uvádzat ako prvú ingredienciu bezprostredne pod názvom všetkých Produktov. Príklad:

 

 

Vývesky s ponukou umiestnené v prevádzkarni (ani ich casti/sekcii) nemôžu byt vyhradené výlucne pre Produkty obsahujúce lieskovoorieškovú nátierku NUTELLA®. Nie je napríklad povolené nasledujúce:

 

 

Je povolené vystavovat poháre s lieskovoorieškovou nátierkou NUTELLA® skutocne skladované alebo používané k príprave Produktov v mieste predaja, avšak s tým, že poháre lieskovoorieškovej nátierky NUTELLA® nesmú byt vystavené iba ako výzdoba. Propagacné materiály (pokial ich spolocnost Ferrero poskytuje) používané v mieste predaja, musia byt umiestnené zodpovedajúcim spôsobom. Napríklad:

 

 

Použitie nadmerného množstva pohárov lieskovoorieškovej nátierky NUTELLA® iba pre úcely samotného vystavenia v mieste predaja namiesto ich zamýšlaného skutocného používania (príklad nižšie) nie je bez písomného súhlasu spolocnosti Ferrero povolené. Používanie akýchkolvek materiálov s obchodnými znackami spolocnosti Ferrero iných ako poháre nátierky NUTELLA® používaných na prípravu Produktov nie je bez písomného súhlasu spolocnosti Ferrero povolené.

 


 

8) Používanie ochrannej známky NUTELLA® pri prezentácii Produktu je povolené výhradne spolocne s uvedeným druhom produktov výslovne odsúhlasených spolocnostou Ferrero na použitie v kombinácii s lieskovoorieškovou nátierkou NUTELLA®. Zoznam formulácii schválených spolocnostou Ferrero pre tieto produkty je uvedený na konci týchto Podmienok s tým, že spolocnost Ferrero si vyhradzuje právo tento zoznam podla svojho vlastného uváženia menit tak, že k nemu pridá ci z neho odoberie ktorúkolvek jednu ci viac položiek.
 

9) Spolocnost Ferrero si vyhradzuje právo podla svojho vlastného uváženia odobrat ktorémukolvek Maloobchodnému predajcovi ci kategórii Maloobchodných predajcov oprávnenie k používaniu ochrannej známky NUTELLA® podla týchto Podmienok. V prípade, že Maloobchodný predajca nebude dodržiavat tieto Podmienky, bude mu oprávnenie odobrané s okamžitým úcinkom.
 

Schválené formulácie:

  • Chlieb s nátierkou Nutella ®
  • Palacinky s nátierkou Nutella ®
  • Croissant/Brioška s nátierkou Nutella ®
  • Lievance s nátierkou Nutella ®
  • Toast s nátierkou Nutella ®
  • Vafle s nátierkou Nutella ®