Nutella®

PRÁVNE ASPEKTY

AUTORSKÉ PRÁVA A ZNAČKY

Webové stránky www.nutella.sk („Webové stránky“) sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Ferrero Česká s.r.o. („Ferrero“), ktorá ich vytvorila na informačné, komunikačné a zábavné účely a sú k dispozícii užívateľom na osobné a nekomerčné použitie.

Značka FERRERO, značky jednotlivých výrobkov a reklamných akcií spoločnosti Ferrero uvádzané na Webových stránkach (a tiež príslušné logotypy) a všetky ostatné označujúce, rozlišovacie a ilustračné znaky či slogany s nimi spojené („Značky Ferrero“) sú vo výhradnom vlastníctve (alebo predmetom iných práv) jednotlivých spoločností skupiny Ferrero; akékoľvek ich použitie alebo reprodukcia na akékoľvek účely a akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného súhlasu príslušnej spoločnosti zo skupiny Ferrero sú výslovne a prísne zakázané a v prípade ich porušenia budú zo strany skupiny spoločností Ferrero v súlade s právnymi predpismi vymáhané.

Značky, logá, grafické vyobrazenia a charakteristické znaky subjektov tretích osôb, ktoré sú uvedené na Webových stránkach, sú výhradným vlastníctvom (alebo predmetom iných práv) príslušných majiteľov, ktorí autorizovali ich použitie: akákoľvek ich reprodukcia je zakázaná.

Webové stránky Ferrero a všetok ich obsah (ako sú napríklad texty, obrázky, grafika, zvuky) sú chránené autorskými právami spoločnosti Ferrero alebo obsahujú materiál, ktorého používanie bolo náležite autorizované; preto je zakázaná ich reprodukcia, kopírovanie, zverejňovanie, distribúcia (celého obsahu alebo len časti) v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom. Všetky práva sú vyhradené. Nič z uvedeného na Webových stránkach sa nebude vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na použitie akejkoľvek značky zobrazenej na Webových stránkach. Spoločnosť Ferrero bude v tejto súvislosti uplatňovať všetky svoje práva na ochranu práv duševného vlastníctva v maximálnom rozsahu.

Žiadna reprodukcia Webových stránok alebo ich častí nesmie byť predmetom predaja, distribúcie alebo iného spôsobu použitia na komerčné účely.

Sťahovanie materiálov nachádzajúcich sa na Webových stránkach je povolené, iba ak je výslovne autorizované s patričným označením na Webových stránkach; táto autorizácia sa týka výhradne používania stiahnutého materiálu na osobné a nekomerčné účely, pričom zostáva prísne zakázané ich využívať akoukoľvek inou formou. Nič z toho, čo sa nachádza na Webových stránkach nemôže byť interpretované ako výslovné alebo predpokladané povolenie používať značky Ferrero, texty, obrázky, grafiku, zvuky a všetky ďalšie diela, prvky a informácie, ktoré sú predmetom výhradných práv podľa predchádzajúcich odsekov vyššie v prospech tretích strán.

Prípadné odosielanie materiálu na Webových stránkach zo strany užívateľov bude upravené osobitnými pravidlami, ktoré stanovujú podmienky odosielania materiálu do sekcií na to určených a na ktoré sa výslovne odkazuje; odporúčame pozorné prečítanie si týchto pravidiel pred pristúpením k zaslaniu.

Spoločnosť Ferrero postupuje s maximálnou starostlivosťou pri výbere a aktualizácii obsahu Webových stránok; spoločnosť Ferrero neposkytuje žiadne záruky za vhodnosť týchto informácií na akékoľvek účely a v každom prípade spoločnosť Ferrero odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že sa uvedené informácie javia ako neucelené, neúplné alebo obsahujú chyby akejkoľvek povahy.

Spoločnosť Ferrero tiež odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť užívateľom napríklad na ich majetku následkom pripojenia sa k Webovým stránkam, nemožnosťou pripojenia sa k Webovým stránkam alebo stiahnutím materiálu nachádzajúceho sa na Webových stránkach tam, kde je to umožnené, vrátane škôd na elektronických zariadeniach užívateľov spôsobených vírusmi.

BEZPEČNOSŤ

Tieto Webové stránky a webové stránky, ktoré sú uvedené ako odkazy, boli preverené spoločnosťou Ferrero s veľkou starostlivosťou. Neobsahujú teda nebezpečný obsah alebo obsah nevhodný pre deti. Propagované výrobky nie je možné zakúpiť priamo prostredníctvom Webových stránok.

V každom prípade spoločnosť Ferrero s výhradami tu uvedenými zodpovedá výlučne len za obsah vlastných stránok a nezodpovedá za obsah stránok tretích osôb, ktoré je oprávnená uvádzať ako odkazy, keďže spoločnosť Ferrero nevykonáva žiadnu kontrolu.

PRÁVNE INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov poskytnutých návštevníkmi spoločnosti Ferrero prostredníctvom týchto Webových stránok bude vykonávané nižšie uvedeným spôsobom.

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov Českej republiky (ďalej len „Zákon“) Vás informujeme, že osobou oprávnenou spracúvať (prevádzkovateľ) Vami poskytnuté osobné údaje je spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika. („Ferrero“).

Tieto osobné údaje budú použité spoločnosťou Ferrero na také účely, na ktoré dotknutá osoba, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú, udelila svoj vlastný súhlas (podrobné informácie tak budú poskytnuté v danom konkrétnom prípade pri udeľovaní súhlasu) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Ferrero spracúva, môžu byť poskytnuté špecializovaným spoločnostiam a inštitúciám, ktoré dodávajú spoločnosti Ferrero spracovateľské služby alebo činnosti spojené s prístrojovým vybavením.

Nakladanie s osobnými údajmi bude vykonávané pomocou procesov a technických a informačných nástrojov vhodných na to, aby chránili dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov a spočíva v ich zhromažďovaní, evidencii, usporiadaní, uchovávaní, konzultácii, spracúvaní , upravovaní, výbere, odstraňovaní, prerokovávaní, využívaní, vzájomnom prepojovaní, zoskupovaní, poskytovaní, šírení, likvidácii, distribúcii vrátane spojenia dvoch alebo viacerých uvedených činností.

Poskytovanie osobných údajov vzťahujúcich sa k neplnoletým osobám musí byť uskutočňované zo strany rodičov alebo osôb, ktoré sú poverené na právne zastupovanie neplnoletej osoby.

Ktokoľvek, kto poskytne spoločnosti Ferrero vlastné osobné údaje a autorizuje ju s nimi nakladať na určené účely, bude mať v ktoromkoľvek momente právo uplatniť práva upravené zákone o ochrane osobných údajov, najmä vysloviť svoj nesúhlas so spracúvaním osobných údajov, kontaktovaním spoločnosti Ferrero Česká s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika. Dotknutá osoba má ďalej právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) požadovať vysvetlenie spoločnosti Ferrero v prípade, že nadobudne podozrenie, že spracúvaním osobných údajov je narušená ochrana jej osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením alebo odstránením, a (v) kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky v prípade vyššie uvedeného podozrenia alebo odmietnutia zaistiť nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi.

Pristúp na Webové stránky a ich prezeranie sa považuje za prijatie týchto podmienok v celom rozsahu. Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup na Webové stránky alebo akúkoľvek ich časť, ako aj jednostranne vykonať akékoľvek zmeny a opravy týchto právnych informácií.

Ak sa vám páči, zdieľajte na