Nutella®

PRÁVNÍ ASPEKTY

COPYRIGHT A ZNAČKY

Webové stránky www.nutella.cz ("Webové stránky ") jsou výhradním vlastnictvím společnosti FERRERO Česká s.r.o. ("Ferrero"), která je vytvořila pro informační, komunikační, zábavné účely a je k dispozici uživatelům pro osobní a nekomerční použití.

Značka FERRERO, značky jednotlivých výrobků a reklamních akcí společnosti Ferrero uváděné na Webových stránkách (včetně příslušných logotypů) a veškeré ostatní označující, rozlišovací a ilustrační znaky či slogany s nimi spojené ("Značky Ferrero") jsou ve výhradním vlastnictví (anebo předmětem jiných práv) jednotlivých společností skupiny Ferrero; jakékoli jejich použití nebo reprodukce k jakýmkoli účelům a jakýmkoli způsobem bez výslovného písemného souhlasu příslušné společnosti ze skupiny Ferrero jsou výslovně a přísně zakázány a v případě jejich porušení budou ze strany skupiny společností Ferrero v souladu s právními předpisy vymáhány.

Značky, loga, grafická vyobrazení a charakteristické znaky subjektů třetích osob, které jsou uvedeny na Webových stránkách, jsou výhradním vlastnictvím (anebo předmětem jiných práv) příslušných majitelů, kteří autorizovali jejich použití: jakákoli jejich reprodukce je zakázána.

Webové stránky společnosti a veškerý jejich obsah (jako jsou například texty, obrázky, grafika, zvuky) jsou chráněny autorskými právy společnosti Ferrero nebo obsahují materiál, jehož používání bylo náležitě autorizováno; proto je zakázána jejich reprodukce, kopírování, zveřejňování, distribuce (celého obsahu nebo jen části) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem. Všechna práva jsou vyhrazena. Nic z uvedeného na Webových stránkách nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv značky zobrazené na Webových stránkách. Společnost Ferrero bude v této souvislosti uplatňovat svá veškerá práva k ochraně práv duševního vlastnictví v maximálním rozsahu.

Žádná reprodukce Webových stránek nebo jeho částí nesmí být předmětem prodeje, distribuce anebo jiného způsobu užití ke komerčním účelům.

Stahování materiálů nacházejících se na Webových stránkách je povoleno, pouze pokud je výslovně autorizováno s patřičným označením na webových stránkách; tato autorizace se týká výhradně používání staženého materiálu k osobním a nekomerčním účelům, přičemž zůstává přísně zakázáno je využívat jakoukoli jinou formou. Nic z toho, co se nachází na Webových stránkách, nemůže být interpretováno jako výslovné nebo předpokládané povolení využívání značek Ferrero, textů, obrázků, grafiky, zvuků a veškerých dalších děl, prvků a informací, které jsou předmětem výhradních práv (viz předchozí odstavce), ve prospěch třetích osob.

Případné odesílání materiálu na Webových stránkách ze strany uživatelů bude upraveno zvláštními pravidly, které stanovují podmínky odesílání materiálu do sekcí k tomu určených a k nimž je výslovně odkazováno; doporučujeme pozorné pročtení takových pravidel před přistoupením k zaslání.

Společnost Ferrero postupuje s maximální pečlivostí při vybírání a aktualizaci obsahu Webových stránek; Společnost Ferrero neposkytuje žádné záruky za vhodnost těchto informací pro jakékoliv účely a v každém případě společnost Ferrero odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že se uvedené informace jeví jako kusé, neúplné nebo obsahují chyby jakékoli povahy.

Společnost Ferrero také odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout uživatelům či na jejich majetku následkem připojení k Webovým stránkám, nemožností připojení k Webovým stránkám nebo stažením materiálu, nacházejícímu se na Webových stránkách tam, kde je to umožněno, včetně škod na elektronických zařízeních uživatelů způsobených viry.

BEZPEČNOST

Tyto Webové stránky a servery, které jsou uváděny jako odkazy, byly prověřeny společností Ferrero s velkou pečlivostí. Neobsahují tudíž nebezpečný obsah nebo obsah nevhodný pro děti. Propagované výrobky není možné nakupovat přímo prostřednictvím Webových stránek.

V každém případě je společnost Ferrero s výhradami zde uvedenými odpovědná pouze a výhradně za obsah vlastních stránek a nemůže odpovídat za obsah stránek třetích osob, které je oprávněna uvádět jako odkazy, jelikož neprovádí žádnou jejich kontrolu.

Přistoupení k Webovým stránkám a jejich prohlížení je považováno za přijetí těchto podmínek v celém rozsahu. Společnost Ferrero si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup na Webové stránky nebo jakoukoliv jeho část, jakož i jednostranně provést jakékoliv změny a opravy těchto právních informací.

Pokud se vám to líbí, sdílejte na