Curiosities

موارد عجیب

در مورد خوراکی فندقی دلخواهتان چه‌قدر اطلاع دارید؟ حقایق عجیب زیر را نیز مزه کنید!

اگر با مقدار نوتلایی که در یک سال تولید می‌شود، خطی روی زمین بکشیم طول آن 1.8 برابر محیط دایره عظیمه (بزرگترین دایره یک کره) خواهد بود.

Nutella_Curiosities_005_03

شما می توانید با تعداد شیشه‌های نوتلایی که در یک سال فروخته می‌شود، دیوار بزرگ چین را 8 بار بپوشانید.

Nutella_Curiosities_005_06

هر سال تعداد زیادی شیشه نوتلا ساخته می‌شود که می توان با این شیشه‌ها 26 بار کناره‌های ساحلی دانوب را پر کرد. دانوب رودخانه‌ای بسیار طولانی است که در 10 کشور مختلف جریان دارد.

Nutella_Curiosities_005_08

مقدار نوتلایی که در یک سال تولید شده است هم وزن ساختمان امپایر استیت است.

section_curiosities_04
مورد عجیب 1
مورد عجیب 2
مورد عجیب 3
مورد عجیب 4