Certifikované kakao a stromy | Nutella

NAŠE KAKAO

Všetko kakao, ktoré ktoré získavame pre nátierku Nutella®, pochádza z fariem s certifikáciou Rainforest Alliance.

Farmári pestujúci kakao čelia rôznym ekonomickým a sociálnym problémom. Preto sa spoločnosť Ferrero v roku 2011 zaviazala, že do roka 2020 bude nakupovať výlučne certifikované kakaové bôby, aby pomohla zlepšiť ich životné podmienky a podporila udržateľné postupy. Nákupom kakaa z fariem s certifikáciou Rainforest Alliance pomáhame zlepšovať živobytie farmárov aj ich rodín a chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu (zistite viac na www.ra.org). Certifikované farmy musia dodržiavať prísne kritériá, aby zaistili ekologickú, spoločenskú a hospodársku udržateľnosť. Certifikácia a spätná sledovateľnosť sú základom prístupu spoločnosti Ferrero k trvalej udržateľnosti. Naše všeobecne prospešné aktivity v tejto oblasti však idú aj nad rámec certifikácie.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Odkiaľ pochádza?
Kliknite a vydajte sa na cestu.

Podpora farmárov

Prevažná väčšina kakaa na svete pochádza od malých farmárov, najviac fariem nájdete na Pobreží slonoviny a v Ghane, odkiaľ dovážame kakao aj my. Tieto dve krajiny sa podieľajú na svetovej produkcii kakaa zo 60 %. Farmári tu čelia zložitým ekonomickým, sociálnym a ekologickým problémom, napríklad problematickému prístupu k zdrojom, obmedzeným vedomostiam o vhodných poľnohospodárskych postupoch a klimatickým zmenám.

Nutella Map
Podpora farmářů pěstujících kakao | Nutella

 

Zavedením programu Ferrero Farming Values Cocoa ​​sme sa zaviazali podporovať farmárov pri prijímaní udržateľných poľnohospodárskych postupov zameraných na zvýšenie produktivity kakaa a diverzifikáciu príjmov. To prispeje k zlepšeniu ich obživy a života ich komunít. Rovnako prechádzame k individualizovanejšej podpore farmárov prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja fariem, aby sme napomohli pozitívnej zmene.

Ochrana práv detí

Ferrero sa zaväzuje podporovať ľudské práva detí. V našom dodávateľskom reťazci kakaa to konkrétne znamená prijatie opatrenia na riešenie detskej práce a zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a základným potrebám, ako sú voda, hygiena a správna výživa. Zvyšujeme informovanosť poľnohospodárov v oblasti detských práv a zavádzame systémy určené na identifikáciu a nápravu prípadov detskej práce, nazývanej tiež CLMRS (systém monitorovania a nápravy detskej práce). Náprava sa pohybuje od individualizovanej podpory detí a rodičov až po všeobecnejšie programy rozvoja komunity zameranej na dieťa, cieľom ktorých je zaviesť mechanizmy na ochranu detí, posilniť vzdelávaciu infraštruktúru a podporiť lepšie postavenie žien.

 
Logo International Cocoa Initiative | Nutella

Aktívne tiež podporujeme iniciatívy, ktoré majú širší rozsah než náš priamy dodávateľský reťazec. Napríklad od roka 2008 sme členom Medzinárodnej kakaovej iniciatívy, platformy mnohých zúčastnených strán, cieľom ktorej je zaistiť deťom lepšiu budúcnosť a urýchliť elimináciu detskej práce.

 
Logo Cocoa Forests Initiative | Nutella

Ideme ďalej

Spoločnosť Ferrero si v roku 2011 dala za cieľ zodpovedné získavanie 100% certifikovaných kakaových bôbov do roku 2020 a tento záväzok splnila. V priebehu rokov tiež začala implementovať rôzne opatrenia nad rámec certifikácie. Okrem toho je zakladajúcim členom dôležitého spoločného záväzku: iniciatívy Cocoa & Forests Initiative (2017), ktorá si kladie za cieľ ukončiť odlesňovanie a podporovať udržateľnú produkciu kakaa. Túto iniciatívu koordinuje Svetová kakaová nadácia (World Cocoa Foundation), ktorej sme členmi od roka 2005.

Kakaovník a farma | Nutella

Do budúcnosti budeme pokračovať v posilňovaní nášho programu udržateľnosti kakaa s trvalým pozitívnym dopadom na hodnotový reťazec tejto suroviny. Vychádzame z troch pilierov, ktoré spolu úzko súvisia a navzájom sa podporujú:

1. Zlepšiť živobytie poľnohospodárov a komunít.

2. Chrániť práva detí.

3. Chrániť prírodný kapitál.

Dôležitým základným pilierom programu je plná sledovateľnosť práce farmárov dodávajúcich kakao, surovinu, ktorá je súčasťou nátierky Nutella®.

Ak sa vám páči, zdieľajte na