Certifikované kakao a stromy | Nutella

NAŠE KAKAO

Všetko kakao, ktoré ktoré získavame pre nátierku Nutella®, pochádza z fariem s certifikáciou Rainforest Alliance.

Farmári pestujúci kakao čelia rôznym ekonomickým a sociálnym problémom. Preto sa spoločnosť Ferrero v roku 2011 zaviazala, že do roka 2020 bude nakupovať výlučne certifikované kakaové bôby, aby pomohla zlepšiť ich životné podmienky a podporila udržateľné postupy. Nákupom kakaa z fariem s certifikáciou Rainforest Alliance pomáhame zlepšovať živobytie farmárov aj ich rodín a chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu (zistite viac na www.ra.org). Certifikované farmy musia dodržiavať prísne kritériá, aby zaistili ekologickú, spoločenskú a hospodársku udržateľnosť. Certifikácia a spätná sledovateľnosť sú základom prístupu spoločnosti Ferrero k trvalej udržateľnosti. Naše všeobecne prospešné aktivity v tejto oblasti však idú aj nad rámec certifikácie.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Podpora farmárov

Prevažná väčšina kakaa na svete pochádza od malých farmárov, najviac fariem nájdete na Pobreží slonoviny a v Ghane, odkiaľ dovážame kakao aj my. Tieto dve krajiny sa podieľajú na svetovej produkcii kakaa zo 60 %. Farmári tu čelia zložitým ekonomickým, sociálnym a ekologickým problémom, napríklad problematickému prístupu k zdrojom, obmedzeným vedomostiam o vhodných poľnohospodárskych postupoch a klimatickým zmenám.

Nutella Map
Podpora farmářů pěstujících kakao | Nutella

 

Zavedením programu Ferrero Farming Values Cocoa ​​sme sa zaviazali podporovať farmárov pri prijímaní udržateľných poľnohospodárskych postupov zameraných na zvýšenie produktivity kakaa a diverzifikáciu príjmov. To prispeje k zlepšeniu ich obživy a života ich komunít. Rovnako prechádzame k individualizovanejšej podpore farmárov prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja fariem, aby sme napomohli pozitívnej zmene.

bitmap-copy-52x

V znalostiach je sila

Sme o tom pevne presvedčení. Farmárom preto poskytujeme v našich školách Farmer Field Schools školenia o náležitých poľnohospodárskych, sociálnych a environmentálnych postupoch. Umožňujeme im prístup k sadeniciam, hnojivám a tiež k financovaniu, aby mohli tieto znalosti uplatniť v praxi a zlepšiť tak nielen úrodu, ale aj vlastný život. V období od septembra 2018 do augusta 2019 sme vyškolili vyše 90 000 farmárov a distribuovali 1,6 miliónu mladých rastliniek kakaa. V rokoch 2021-22 sme vyškolili viac ako 155 000 farmárov a distribuovali 1,7 milióna kakaových sadeníc.

Ohlasy farmárov

Predtým som vyprodukoval 450 kilogramov kakaa ročne. Keď som začal používať osvedčené poľnohospodárske postupy a moje pole je dobre udržiavané, vypestujem toho viac. Vďaka znalostiam, ktoré v súčasnosti mám, som viac ako zdvojnásobil svoju úrodu. Môj tohtoročný zárobok sa zvýšil o vyše 300 000 CFA frankov,

bitmap-copy-72x

hovorí Momboye Célestin, jeden z mnohých pestovateľov kakaa, ktorí sa zúčastnili školenia farmárov organizovaných partnerom spoločnosti Ferrero, organizáciou ECOOKIM.

ECOOKIM je zväz zastupujúci viac ako 37 000 pestovateľov kakaa z Pobrežia slonoviny. V rokoch 2021-22 sme vykupovali kakaové bôby od 10 jeho družstiev a v našich školách pre farmárov Farmer Field Schools sa vyškolilo viac ako 15 000 farmárov. Vďaka nášmu úsiliu zaznamenali títo pestovatelia výrazné zvýšenie výnosov z kakaa a i svojich príjmov.

Ochrana práv detí

Ferrero sa zaväzuje podporovať ľudské práva detí. V našom dodávateľskom reťazci kakaa to konkrétne znamená prijatie opatrenia na riešenie detskej práce a zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a základným potrebám, ako sú voda, hygiena a správna výživa. Zvyšujeme informovanosť poľnohospodárov v oblasti detských práv a zavádzame systémy určené na identifikáciu a nápravu prípadov detskej práce, nazývanej tiež CLMRS (systém monitorovania a nápravy detskej práce). Náprava sa pohybuje od individualizovanej podpory detí a rodičov až po všeobecnejšie programy rozvoja komunity zameranej na dieťa, cieľom ktorých je zaviesť mechanizmy na ochranu detí, posilniť vzdelávaciu infraštruktúru a podporiť lepšie postavenie žien.

 
Logo International Cocoa Initiative | Nutella

Aktívne tiež podporujeme iniciatívy, ktoré majú širší rozsah než náš priamy dodávateľský reťazec. Napríklad od roka 2008 sme členom Medzinárodnej kakaovej iniciatívy, platformy mnohých zúčastnených strán, cieľom ktorej je zaistiť deťom lepšiu budúcnosť a urýchliť elimináciu detskej práce.

 
Logo Cocoa Forests Initiative | Nutella

Ideme ďalej

Společnost Ferrero je plne odhodlaná zabezpečiť, aby naše kakao nepochádzalo z chránených oblastí a neprispievalo k odlesňovaniu.​

Ako jeden zo zakladajúcich členov iniciatívy Cocoa & Forests Initiative (CFI) sme odhodlaní spolupracovať s ďalšími poprednými svetovými výrobcami kakaa a čokolády a vládami Pobrežia Slonoviny a Ghany s cieľom ukončiť odlesňovanie a degradáciu lesov v celom svetovom dodávateľskom reťazci kakaa.

O našom akčnom pláne CFI si môžete prečítať tu a o našej správe o pokroku CFI tu.​

Aby sme v rámci kakaového priemyslu formulovali naše ciele priaznivé pre ľudí aj prírodu a naše odhodlanie ich uskutočniť prostredníctvom zodpovedného získavania kakaa, vytvorili sme našu Kakaovú chartu. Charta opisuje naše dlhodobé záväzky a akčný plán spresňuje, ako budeme pracovať na ich dosiahnutí.

nutella-cocoa2x

Naša ustavične rastúca podpora agrolesníctva

Pestovateľov kakaa povzbudzujeme k tomu, aby svoje farmy rozšírili a nakombinovali kakaovníky s ovocím, zeleninou, drevinami poskytujúcimi tieň pre mladé kakaovníky a plodinami na domácu spotrebu alebo na predaj na miestnom trhu. Tieto systémy významným spôsobom prispievajú k ochrane životného prostredia a k biologickej rozmanitosti.

V rámci nášho záväzku k Iniciatíve pre kakao a lesy (Cocoa and Forests Initiative) v rokoch 2018 až 2022 na Pobreží Slonoviny a Ghane prispela spoločnosť Ferrero k rozvoju 143 000 ha kakaového agrolesníctva tým, že rozdelila miestnym farmárom 5,4 milióna nekakaových stromov na podporu agrolesníckych projektov.

bitmap-copy-6@2x

Viete, že...?

Agrolesníctvo je dynamický a ekologický systém riadenia zdrojov, ktorý prostredníctvom integrácie stromov na farmách diverzifikuje a udržiava produkciu, čo prináša väčšie sociálne, ekonomické a environmentálne výhody. Agrolesníctvo je pre drobných poľnohospodárov zásadné, pretože sa vďaka nemu zlepšujú ich príjmy, zásobovanie potravinami i zdravie. Agrolesníctvo súčasne prispieva k boju proti zmene klímy.

Kakaovník a farma | Nutella

Posilňujeme náš program udržateľnosti

V budúcnosti chceme aj naďalej posilňovať náš program udržateľnosti kakaa, ktorý má trvalý pozitívny vplyv na reťazec hodnôt spojených s kakaom. Budeme postupovať podľa troch úzko spojených a navzájom sa podporujúcich pilierov:                                                                                                                                                                1. Zlepšiť živobytie farmárov a komunít.
2. Brániť práva detí.
3. Chrániť prírodný kapitál.
Dôležitým základným kameňom programu je úplná sledovateľnosť kakaa z nátierky Nutella® až k samotným farmárom – dodávateľom.

Ak sa vám páči, zdieľajte na