Certifikované kakao a stromy | Nutella

NAŠE KAKAO

Veškeré kakao, které získáváme pro pomazánku Nutella®, pochází z farem s certifikací Rainforest Alliance.

Farmáři pěstující kakao čelí různým hospodářským i sociálním problémům. Proto se společnost Ferrero v roce 2011 zavázala, že do roku 2020 bude nakupovat výhradně certifikované kakaové boby, aby pomohla zlepšit jejich životní podmínky a podpořila udržitelné postupy. Nákupem kakaa z farem s certifikací Rainforest Alliance pomáháme zlepšovat živobytí farmářů i jejich rodin a chránit přírodní zdroje a biodiverzitu (zjistěte více na www.ra.org). Certifikované farmy musí dodržovat přísná kritéria, aby zajistili ekologickou, společenskou a hospodářskou udržitelnost. Certifikace a zpětná sledovatelnost jsou základním přístupem společnosti Ferrero k trvalé udržitelnosti. Naše obecně prospěšné aktivity v této oblasti však jdou i nad rámec certifikace.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Odkud pochází?

Podpora farmářů

Převážná většina kakaa na světě pochází od malých farmářů, nejvíce farem naleznete na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, odkud dovážíme kakao i my. Tyto dvě země se podílejí na světové produkci kakaa ze 60 %. Farmáři zde čelí složitým ekonomickým, sociálním a ekologickým problémům, například problematickému přístupu ke zdrojům, omezeným vědomostem o vhodných zemědělských postupech a klimatickým změnám.

Nutella Map
Podpora farmářů pěstujících kakao | Nutella

 

Zavedením programu Ferrero Farming Values Cocoa ​​jsme se zavázali podporovat farmáře při přijímání udržitelných zemědělských postupů zaměřených na zvýšení produktivity kakaa a diverzifikaci příjmů. To přispěje ke zlepšení jejich obživy a života jejich komunit. Rovněž přecházíme k více individualizované podpoře zemědělců prostřednictvím individuálních plánů rozvoje farem, abychom napomohli pozitivní změně.

bitmap-copy-52x

Ve znalostech je síla

Jsme o tom pevně přesvědčeni. Farmářům proto poskytujeme v našich školách Farmer Field Schools školení o náležitých zemědělských, sociálních a environmentálních postupech. Umožňujeme jim přístup k sazenicím, hnojivům a také financování, aby mohli tyto znalosti uplatnit v praxi a zlepšit tak nejen úrodu, ale i vlastní život. V období od září 2018 do srpna 2019 jsme proškolili více než 90 000 farmářů a distribuovali 1,6 milionu sazenic kakaa.

Ohlasy farmářů

Dříve jsem vyprodukoval 450 kilogramů kakaa ročně. Jakmile jsem začal používat osvědčené zemědělské postupy a můj obor je dobře udržovaný, vypěstuji toho více. Díky znalostem, které nyní mám, jsem více než zdvojnásobil svoji sklizeň. Můj letošní výdělek se zvýšil o více než 300 000 CFA franků,

bitmap-copy-72x

říká Momboye Célestin, jeden z mnoha pěstitelů kakaa, kteří se zúčastnili školení farmářů pořádaných partnerem společnosti Ferrero, organizací ECOOKIM.                                                                           

ECOOKIM je svaz zastupující 22 500 pěstitelů kakaa z Pobřeží slonoviny. V období od září 2018 do srpna 2019 jsme vykupovali kakaové boby od devíti jeho družstev a v našich školách pro farmáře Farmer Field Schools bylo proškoleno více než 12 500 farmářů. Díky našemu úsilí zaznamenali tito pěstitelé výrazné zvýšení výnosů z kakaa i svých příjmů.

Ochrana práv dětí

Ferrero se zavazuje podporovat lidská práva dětí. V našem dodavatelském řetězci kakaa to konkrétně znamená přijetí opatření k řešení dětské práce a zlepšení přístupu ke vzdělání a základním potřebám, jako jsou voda, hygiena a správná výživa. Zvyšujeme informovanost zemědělců v oblasti dětských práv a zavádíme systémy určené k identifikaci a nápravě případů dětské práce, nazývané také CLMRS (systém monitorování a nápravy dětské práce). Náprava se pohybuje od individualizované podpory dětí a rodičů až po obecnější programy rozvoje komunity zaměřené na dítě, jejichž cílem je zavést mechanismy na ochranu dětí, posílit vzdělávací infrastrukturu a podpořit lepší postavení žen.

 
Logo International Cocoa Initiative | Nutella

Aktivně také podporujeme iniciativy, které mají širší rozsah než náš přímý dodavatelský řetězec. Například od roku 2008 jsme členem Mezinárodní kakaové iniciativy, platformy mnoha zúčastněných stran, jejímž cílem je zajistit dětem lepší budoucnost a urychlit eliminaci dětské práce.

 
Logo Cocoa Forests Initiative | Nutella

Jdeme dál

Společnost Ferrero si v roce 2011 dala za cíl odpovědné získávání 100 % certifikovaných kakaových bobů do roku 2020 a tento závazek splnila. V průběhu let také začala implementovat i různá opatření nad rámec certifikace. Kromě toho je zakládajícím členem důležitého kolektivního závazku: Iniciativy Cocoa & Forests Initiative (2017), která si klade za cíl ukončit odlesňování a podporovat udržitelnou produkci kakaa. Tuto iniciativu koordinuje Světová kakaová nadace (World Cocoa Foundation), jejímiž jsme členy od roku 2005.

Abychom v rámci kakaového průmyslu formulovali naše cíle příznivé pro lidi i přírodu a naše odhodlání je uskutečnit prostřednictvím odpovědného získávání kakaa, vytvořili jsme naši Kakaovou chartu. Charta popisuje naše dlouhodobé závazky a akční plán zase upřesňuje, jak budeme pracovat na jejich dosažení.

nutella-cocoa2x

Naše neustále rostoucí podpora agrolesnictví

Pěstitele kakaa povzbuzujeme k tomu, aby své farmy rozšířili a nakombinovali kakaovníky s ovocem, zeleninou, dřevinami poskytujícími stín pro mladé kakaovníky a plodinami pro domácí spotřebu nebo k prodeji na místním trhu. Tyto systémy významným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí a k biologické rozmanitosti.

V období od září 2018 do srpna 2019 přispěla společnost Ferrero k rozvoji více než 15 000 ha kakaového agrolesnictví a do roku 2022 je naším cílem vysadit v rámci podporovaných agrolesnických projektů 2,9 milionu stromů.

bitmap-copy-6@2x

Víte, že ...?

Agrolesnictví je dynamický a ekologický systém řízení zdrojů, který prostřednictvím integrace stromů na farmách diverzifikuje a udržuje produkci, což přináší větší sociální, ekonomické a environmentální výhody. Agrolesnictví je pro drobné zemědělce zásadní, protože se díky němu zlepšují jejich příjmy, zásobování potravinami i zdraví. Agrolesnictví zároveň přispívá k boji proti změně klimatu.

Kakaovník a farma | Nutella

Posilujeme náš program udržitelnosti

V budoucnu chceme i nadále posilovat náš program udržitelnosti kakaa, který má trvalý pozitivní vliv na řetězec hodnot spojených s kakaem. Budeme postupovat podle tří pilířů, které jsou úzce propojené a navzájem se podporují:


1. Zlepšit živobytí zemědělců a komunit.
2. Bránit práva dětí.
3. Chránit přírodní kapitál.
Důležitým základním kamenem programu je úplná sledovatelnost kakaa z pomazánky Nutella® až k samotným farmářům – dodavatelům.

Pokud se vám to líbí, sdílejte na