Certifikované kakao a stromy | Nutella

NAŠE KAKAO

Veškeré kakao, které získáváme pro pomazánku Nutella®, pochází z farem s certifikací Rainforest Alliance.

Farmáři pěstující kakao čelí různým hospodářským i sociálním problémům. Proto se společnost Ferrero v roce 2011 zavázala, že do roku 2020 bude nakupovat výhradně certifikované kakaové boby, aby pomohla zlepšit jejich životní podmínky a podpořila udržitelné postupy. Nákupem kakaa z farem s certifikací Rainforest Alliance pomáháme zlepšovat živobytí farmářů i jejich rodin a chránit přírodní zdroje a biodiverzitu (zjistěte více na www.ra.org). Certifikované farmy musí dodržovat přísná kritéria, aby zajistili ekologickou, společenskou a hospodářskou udržitelnost. Certifikace a zpětná sledovatelnost jsou základním přístupem společnosti Ferrero k trvalé udržitelnosti. Naše obecně prospěšné aktivity v této oblasti však jdou i nad rámec certifikace.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Podpora farmářů

Převážná většina kakaa na světě pochází od malých farmářů, nejvíce farem naleznete na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, odkud dovážíme kakao i my. Tyto dvě země se podílejí na světové produkci kakaa ze 60 %. Farmáři zde čelí složitým ekonomickým, sociálním a ekologickým problémům, například problematickému přístupu ke zdrojům, omezeným vědomostem o vhodných zemědělských postupech a klimatickým změnám.

Nutella Map
Podpora farmářů pěstujících kakao | Nutella

 

Zavedením programu Ferrero Farming Values Cocoa ​​jsme se zavázali podporovat farmáře při přijímání udržitelných zemědělských postupů zaměřených na zvýšení produktivity kakaa a diverzifikaci příjmů. To přispěje ke zlepšení jejich obživy a života jejich komunit. Rovněž přecházíme k více individualizované podpoře zemědělců prostřednictvím individuálních plánů rozvoje farem, abychom napomohli pozitivní změně.

bitmap-copy-52x

Ve znalostech je síla

Jsme o tom pevně přesvědčeni. Farmářům proto poskytujeme v našich školách Farmer Field Schools školení o náležitých zemědělských, sociálních a environmentálních postupech. Umožňujeme jim přístup k sazenicím, hnojivům a také financování, aby mohli tyto znalosti uplatnit v praxi a zlepšit tak nejen úrodu, ale i vlastní život. V období od září 2018 do srpna 2019 jsme proškolili více než 90 000 farmářů a distribuovali 1,6 milionu sazenic kakaa. V letech 2021-22 jsme vyškolili více než 155 000 farmářů a distribuovali 1,7 milionu kakaových sazenic​.

Ohlasy farmářů

Dříve jsem vyprodukoval 450 kilogramů kakaa ročně. Jakmile jsem začal používat osvědčené zemědělské postupy a můj obor je dobře udržovaný, vypěstuji toho více. Díky znalostem, které nyní mám, jsem více než zdvojnásobil svoji sklizeň. Můj letošní výdělek se zvýšil o více než 300 000 CFA franků,

bitmap-copy-72x

říká Momboye Célestin, jeden z mnoha pěstitelů kakaa, kteří se zúčastnili školení farmářů pořádaných partnerem společnosti Ferrero, organizací ECOOKIM.

ECOOKIM je svaz zastupující více než 37 000 pěstitelů kakaa z Pobřeží slonoviny. V letech 2021-22 jsme vykupovali kakaové boby od 10 jeho družstev a v našich školách pro farmáře Farmer Field Schools se vyškolilo více než 15 000 farmářů. Díky našemu úsilí zaznamenali tito pěstitelé výrazné zvýšení výnosů z kakaa a i svých příjmů.

Ochrana práv dětí

Ferrero se zavazuje podporovat lidská práva dětí. V našem dodavatelském řetězci kakaa to konkrétně znamená přijetí opatření k řešení dětské práce a zlepšení přístupu ke vzdělání a základním potřebám, jako jsou voda, hygiena a správná výživa. Zvyšujeme informovanost zemědělců v oblasti dětských práv a zavádíme systémy určené k identifikaci a nápravě případů dětské práce, nazývané také CLMRS (systém monitorování a nápravy dětské práce). Náprava se pohybuje od individualizované podpory dětí a rodičů až po obecnější programy rozvoje komunity zaměřené na dítě, jejichž cílem je zavést mechanismy na ochranu dětí, posílit vzdělávací infrastrukturu a podpořit lepší postavení žen.

 
Logo International Cocoa Initiative | Nutella

Aktivně také podporujeme iniciativy, které mají širší rozsah než náš přímý dodavatelský řetězec. Například od roku 2008 jsme členem Mezinárodní kakaové iniciativy, platformy mnoha zúčastněných stran, jejímž cílem je zajistit dětem lepší budoucnost a urychlit eliminaci dětské práce.

 
Logo Cocoa Forests Initiative | Nutella

Jdeme dál

Společnost Ferrero je plně odhodlána zajistit, aby naše kakao nepocházelo z chráněných oblastí a nepřispívalo k odlesňování.

Jako jeden ze zakládajících členů iniciativy Cocoa & Forests Initiative (CFI) jsme odhodláni spolupracovat s dalšími předními světovými výrobci kakaa a čokolády a vládami Pobřeží slonoviny a Ghany s cílem ukončit odlesňování a degradaci lesů v celém světovém dodavatelském řetězci kakaa.

O našem akčním plánu CFI si můžete přečíst zde a o naší zprávě o pokroku CFI zde.

Abychom v rámci kakaového průmyslu formulovali naše cíle příznivé pro lidi i přírodu a naše odhodlání je uskutečnit prostřednictvím odpovědného získávání kakaa, vytvořili jsme naši Kakaovou chartu. Charta popisuje naše dlouhodobé závazky a akční plán zase upřesňuje, jak budeme pracovat na jejich dosažení.

nutella-cocoa2x

Naše neustále rostoucí podpora agrolesnictví

Pěstitele kakaa povzbuzujeme k tomu, aby své farmy rozšířili a nakombinovali kakaovníky s ovocem, zeleninou, dřevinami poskytujícími stín pro mladé kakaovníky a plodinami pro domácí spotřebu nebo k prodeji na místním trhu. Tyto systémy významným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí a k biologické rozmanitosti.

V rámci našeho závazku k Iniciativě pro kakao a lesy (Cocoa and Forests Initiative) v letech 2018 až 2022 na Pobřeží slonoviny a Ghaně přispěla společnost Ferrero k rozvoji 143 000 ha kakaového agrolesnictví tím, že rozdělila místním zemědělcům 5, agrolesnických projektů.

bitmap-copy-6@2x

Víte, že ...?

Agrolesnictví je dynamický a ekologický systém řízení zdrojů, který prostřednictvím integrace stromů na farmách diverzifikuje a udržuje produkci, což přináší větší sociální, ekonomické a environmentální výhody. Agrolesnictví je pro drobné zemědělce zásadní, protože se díky němu zlepšují jejich příjmy, zásobování potravinami i zdraví. Agrolesnictví zároveň přispívá k boji proti změně klimatu.

Kakaovník a farma | Nutella

Posilujeme náš program udržitelnosti

V budoucnu chceme i nadále posilovat náš program udržitelnosti kakaa, který má trvalý pozitivní vliv na řetězec hodnot spojených s kakaem. Budeme postupovat podle tří pilířů, které jsou úzce propojené a navzájem se podporují:


1. Zlepšit živobytí zemědělců a komunit.
2. Bránit práva dětí.
3. Chránit přírodní kapitál.
Důležitým základním kamenem programu je úplná sledovatelnost kakaa z pomazánky Nutella® až k samotným farmářům – dodavatelům.

Pokud se vám to líbí, sdílejte na