Certifikované kakao a stromy | Nutella

NAŠE KAKAO

Veškeré kakao, které získáváme pro pomazánku Nutella®, pochází z farem s certifikací Rainforest Alliance.

Farmáři pěstující kakao čelí různým hospodářským i sociálním problémům. Proto se společnost Ferrero v roce 2011 zavázala, že do roku 2020 bude nakupovat výhradně certifikované kakaové boby, aby pomohla zlepšit jejich životní podmínky a podpořila udržitelné postupy. Nákupem kakaa z farem s certifikací Rainforest Alliance pomáháme zlepšovat živobytí farmářů i jejich rodin a chránit přírodní zdroje a biodiverzitu (zjistěte více na www.ra.org). Certifikované farmy musí dodržovat přísná kritéria, aby zajistili ekologickou, společenskou a hospodářskou udržitelnost. Certifikace a zpětná sledovatelnost jsou základním přístupem společnosti Ferrero k trvalé udržitelnosti. Naše obecně prospěšné aktivity v této oblasti však jdou i nad rámec certifikace.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Odkud pochází?
Klikněte a vydejte se na cestu.

Podpora farmářů

Převážná většina kakaa na světě pochází od malých farmářů, nejvíce farem naleznete na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, odkud dovážíme kakao i my. Tyto dvě země se podílejí na světové produkci kakaa ze 60 %. Farmáři zde čelí složitým ekonomickým, sociálním a ekologickým problémům, například problematickému přístupu ke zdrojům, omezeným vědomostem o vhodných zemědělských postupech a klimatickým změnám.

Nutella Map
Podpora farmářů pěstujících kakao | Nutella

 

Zavedením programu Ferrero Farming Values Cocoa ​​jsme se zavázali podporovat farmáře při přijímání udržitelných zemědělských postupů zaměřených na zvýšení produktivity kakaa a diverzifikaci příjmů. To přispěje ke zlepšení jejich obživy a života jejich komunit. Rovněž přecházíme k více individualizované podpoře zemědělců prostřednictvím individuálních plánů rozvoje farem, abychom napomohli pozitivní změně.

Ochrana práv dětí

Ferrero se zavazuje podporovat lidská práva dětí. V našem dodavatelském řetězci kakaa to konkrétně znamená přijetí opatření k řešení dětské práce a zlepšení přístupu ke vzdělání a základním potřebám, jako jsou voda, hygiena a správná výživa. Zvyšujeme informovanost zemědělců v oblasti dětských práv a zavádíme systémy určené k identifikaci a nápravě případů dětské práce, nazývané také CLMRS (systém monitorování a nápravy dětské práce). Náprava se pohybuje od individualizované podpory dětí a rodičů až po obecnější programy rozvoje komunity zaměřené na dítě, jejichž cílem je zavést mechanismy na ochranu dětí, posílit vzdělávací infrastrukturu a podpořit lepší postavení žen.

 
Logo International Cocoa Initiative | Nutella

Aktivně také podporujeme iniciativy, které mají širší rozsah než náš přímý dodavatelský řetězec. Například od roku 2008 jsme členem Mezinárodní kakaové iniciativy, platformy mnoha zúčastněných stran, jejímž cílem je zajistit dětem lepší budoucnost a urychlit eliminaci dětské práce.

 
Logo Cocoa Forests Initiative | Nutella

Jdeme dál

Společnost Ferrero si v roce 2011 dala za cíl odpovědné získávání 100 % certifikovaných kakaových bobů do roku 2020 a tento závazek splnila. V průběhu let také začala implementovat i různá opatření nad rámec certifikace. Kromě toho je zakládajícím členem důležitého kolektivního závazku: Iniciativy Cocoa & Forests Initiative (2017), která si klade za cíl ukončit odlesňování a podporovat udržitelnou produkci kakaa. Tuto iniciativu koordinuje Světová kakaová nadace (World Cocoa Foundation), jejímiž jsme členy od roku 2005.

 
Kakaovník a farma | Nutella

Do budoucna budeme pokračovat v posilování našeho programu udržitelnosti kakaa s trvalým pozitivním dopadem na hodnotový řetězec této suroviny. Vyjdeme ze tří pilířů, které spolu úzce souvisejí a navzájem se posilují:

1. Zlepšit živobytí zemědělců a komunit

2. Chránit práva dětí

3. Chránit přírodní kapitál

Důležitým základním pilířem programu je plná sledovatelnost práce farmářů, kteří dodávají kakao, surovinu, jež je součástí pomazánky Nutella®.

Pokud se vám to líbí, sdílejte na