Nutella®

Seaduslik alus

VIIMANE VERSIOON:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. („Ferrero“) on [www.nutella.com, www.nutella.com/ee] ja ülalnimetatud veebilehtede kaudu juurdepääsetavate alamlehtede (edaspidi nimetatud „Veebileht“ ja koos „Veebilehed“) infosisu omanik ja administraator. Pange tähele, et Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. vastutab teiste Ferrero Grupi ettevõtete poolt hallatavate veebilehtede eest.

1. Kasutustingimustega nõustumine. Veebilehtedele juurdepääsu saamise ja nende kasutamise suhtes kohaldatakse järgmisi kasutustingimusi („Kasutustingimused“). Veebilehtede külastamisel või kasutamisel nõustute järgima Kasutustingimusi ja mistahes kohaldatavaid seadusi. Kui te ei nõustu käesolevaid Kasutustingimusi tingimusteta ja reservatsioonideta täitma, ei tohi te Ferrero Veebilehti kasutada. Ferrero võib käesolevaid Kasutustingimusi igal muuta, ajakohastades avaldatud andmeid. Kasutaja on kohustatud vastavaid muudatusi järgima ja peaks seetõttu käesolevat veebilehte kehtivate kasutustingimusetega tutvumiseks aeg-ajalt külastama. Lisaks võivad osad Veebilehed sisaldada täiendavaid tingimusi, mis reguleerivad individuaalseid elemente või pakkumisi (nt võistlused) („Programmireeglid“). Kui käesolevate Kasutustingimuste ja Programmireeglite mistahes tingimuste või korralduste vahel esineb vastuolu, on käesolevad Kasutustingimused ülimuslikud, kui need ei ole vastuolus eraldiseisvaid tingimusi või korraldusi puudutava kohaliku seadusandlusega.

2. Sisu ja intellektuaalomandi õigus; Sisu tingimuslik kasutamine. Veebilehtede sisu ja kõik muud materjalid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult autoriõigused ja muud Veebilehel olevate kompositsioonide, graafika, fotode, teksti, video- ja audiofailide, kaubamärkide ja logode (koos „Sisu“) kujul olevad intellektuaalomandi õigused kuuluvad Ferrerole ja/või tema sidusettevõtetele. Saate ligipääsu Veebilehele ja Sisule ning võite neid kasutada ainult isiklikul mitteärilisel või meelelahutuslikul eesmärgil. Mistahes Sisu mistahes viisil, kaasa arvatud mistahes avalikul või ärilisel eesmärgil, kopeerimine, reprodutseerimine, taaskasutamine, taasedastamine, kohandamine, avaldamine, köitmine, saatmine, levitamine, muutmine, edastamine või tuletatud teoste loomine on ilma Ferrero või vastavate materjalide omaniku eelneva kirjaliku loata keelatud. Kõik õigused, mida käesolevate Kasutustingimustega ei anta, jäävad selgesõnaliselt Ferrerole. Kõik Veebilehtedel olevad kaubamärgid, kaubanimed ja logod ning kõik asjakohased tootenimed, kujutismärgid ja tunnuslaused on Ferrero, tema sidusettevõtete ja/või litsentsiandjate kauba- või teenusemärgid (olgu need registreeritud või mitte), kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti. Ferrero, tema sidusettevõtted ja litsentsiandjad jätavad endale kõik Veebilehtedel oleva Sisu intellektuaalomandi õigused. Kasutajale ei anta Veebilehtede mistahes Sisu osas mistahes litsentsi. Ferrero, tema sidusettevõtted või litsentsiandjad võivad oma intellektuaalomandi õigusi kaitsta ja maksma panna oma ainuäranägemisel, kasutades selleks kõiki olemasolevaid seaduslikke vahendeid, kaasa arvatud kohtusse pöördumist.

3. Kasutaja käitumine/lubatud kasutamise põhimõtted. Veebileht võib võimaldada kasutajal teistega suhelda ja oma mõtteid, teavet ja materjale jagada. Ferrero eeldab, et kõik kasutajad austavad teisi. Kui märkate käesolevate lubatud kasutamise põhimõtete mistahes rikkumist või muud lubamatut käitumist teise kasutaja poolt, võtke meiega ühendust ja andke sellistest tegevustest teada mistahes allpool punktis 13 loetletud viisil. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt igasuguse Veebilehel avaldatava, Veebilehele saadetava või teistele kasutajatele saadetava sisu, teabe ja muude materjalide (kaasa arvatud, kuid mitte ainult loomingulised ideed, soovitused ja arvamused/teave Ferrero toodete ja teenuste kohta) („kasutaja poolt loodud Sisu“) eest. Allpool loetletud kasutajate poolt loodud keelatud Sisu on ainult näitlik loetelu ja ei ole käsitletav kinnise loeteluna. Kasutaja kohustub mitte avaldama ega edastama mistahes kasutaja poolt loodud Sisu, mis:


• on laimav, solvav, vääritu, teotav, skandaalne, õhutav, pornograafiline, sündsusetu või lugupidamatu;

• rikub teise isiku intellektuaalomandi õigusi (nt muusika, filmid, fotod või muud materjalid, mille Veebilehel avaldamiseks puudub vastava materjali omaniku kirjalik luba);

• rikub reklaamiõigust või mistahes isiku õigust eraelu puutumatusele;

• on ähvardav, ahistav, hirmutav või propageerib ahistamist, rassismi, sallimatust, vihkamist või mistahes füüsilise kahju tekitamist mistahes isikute rühma või isiku vastu;

• on vale või eksitav;

• on ebaseaduslik või propageerib mistahes kujul ebaseaduslikku tegevust;

• propageerib teise isiku autoriõigustega kaitstud teose ebaseaduslikku või loata kopeerimist või teeb sellistele teostele viiteid või annab teavet, kuidas mistahes turvameetmetest mööda pääseda;

• sisaldab „maskeeritud“ roppusi (kirjutades sõnade esimese tähe või mõned esimesed tähed ja peites ülejäänud tähed punktide või muude sümbolite alla selliselt, et originaalsõna on kontekstis teistele lehekülastajatele endiselt arusaadav, näiteks K...);

• sisaldab viirusi või muid tarkvara, arvuti või telekommunikatsiooniseadmete toimivuse häirimiseks, hävitamiseks või kasutamise piiramiseks kasutatavaid koode, faile või programme;

• sisaldab mistahes reklaammaterjale, soovimatuid e-kirju, rämpsposti, ahelkirju, püramiidskeeme või mistahes muul kujul reklaami.

Me võime teie või teiste poolt Veebilehele edastatavat või postitatavat sisu ja materjale vaadata, redigeerida või kustutada, kuid me ei ole selleks kohustatud. Kasutaja peab olema teadlik, et Veebilehte kasutades saab ta juurdepääsu erinevatest allikatest pärit sisule ja materjalidele ning Ferrero ei vastuta sellise sisu ja materjalide täpsuse, piisavuse, kasutatavuse ja turvalisuse eest ega intellektuaalomandi õiguste eest, mis kehtivad sellise sisu ja materjalide suhtes või on nendega seotud. Kasutajal ei ole lubatud kasutada programme, mis on mõeldud sisu sirvimiseks ja arhiveerimiseks (niinimetatud ämblikke), roboteid, andmete hankimise tehnoloogiat ega muid Veebilehel oleva sisu katalogiseerimiseks, allalaadimiseks või muul viisil reprodutseerimiseks, salvestamiseks või levitamiseks kasutatavaid automatiseeritud seadmeid ega programme. Ülalnimetatud automatiseeritud viise on keelatud kasutada ka Veebilehe manipuleerimiseks või selleks, et üritada rikkuda teile käesolevate Kasutustingimustega antud piiratud luba ja juurdepääsuõigust. Kasutaja ei tohi müüa Veebilehe kasutus- ega juurdepääsuõigust kolmandatele isikutele.

4. Kasutaja poolt loodud Sisu intellektuaalomandiõigused. Ferrero võib aeg-ajalt paluda teil saata, avaldada, esitada või laadida Veebilehele üles kasutaja poolt loodud Sisu. Kasutaja poolt saadetav, avaldatav, esitatav või edastatav igasugune kasutaja poolt loodud Sisu on ja loetakse Ferrero poolt mittekonfidentsiaalseks ja mittekaitstuks. Kasutaja poolt loodud Sisu Ferrerole edastamise hetkest alates loetakse, et kasutaja on kõik autoriõiguse seaduses sätestatud autori varalised õigused kasutaja poolt loodud Sisu suhtes loovutanud Ferrerole. Loovutamise hetkest alates on Ferrerol ja tema sidusettevõtetel õigus kasutaja poolt loodud Sisu omal äranägemisel kasutada ilma mistahes piiranguteta kõigil kasutuseesmärkidel kõikjal maailmas tähtajatult nii tervikuna kui ka osade kaupa (sealhulgas, kuid mitte ainult, arenduse, tootmise, reklaami ja turustamise eesmärgil, PIIRAMATA SEEJUURES MUID KOHUSTUSI JA MISTAHES MUUD VASTUTUST KASUTAJA EES, samuti õigus reprodutseerida, üle anda, levitada, eksponeerida, kanda mistahes andmekandjale, kopeerida ja töödelda), arvestades seejuures kolmandate isikute õigusi. Mistahes sisu esitamisega kinnitab kasutaja, et kasutaja poolt loodud Sisus nähtav või nimetatud mistahes kolmas isik on Sisu avaldamise heaks kiitnud. Kasutaja poolt loodud Sisu Ferrerole edastamisega annab kasutaja Ferrerole kõigi kasutaja poolt loodud Sisuga seotud mitte-loovutatavate autori isiklike õiguste teostamiseks ainulitsentsi („Litsents“). Litsents kehtib kuni autoriõiguse seaduses sätestatud autoriõiguste kehtivuse tähtaja lõppemiseni ning annab Ferrerole õiguse kasutada Litsentsi esemeks olevaid õigusi Ferrero äranägemisel ilma mistahes piiranguteta kõikvõimalikel kasutusviisidel kõikjal maailmas nii tervikuna kui ka osade kaupa (sealhulgas, kuid mitte ainult, õigus kasutaja poolt loodud Sisu muuta, lisada sellele teiste autorite teoseid, täiendada ja parandada, avalikustada ja otsustada kas ning mil viisil on kasutaja poolt loodud Sisu kasutamisel esitatud selle sisu loonud kasutaja nimi). Ferrerol on õigus temale loovutatud või Litsentsi alusel üle antud intellektuaalse omandi õiguste kasutamisest teenida tulu ning anda talle loovutatud ja/või Litsentsi alusel antud õigused üle kolmandatele isikutele, samuti anda autori isiklike õiguste kasutamise Litsentsi suhtes all-litsentse. Kasutaja poolt loodud Sisu Ferrerole edastamise hetkest alates loetakse kasutaja automaatselt, tingimusteta ja tagasivõetamatult loobunuks kõigi käesolevas punktis 4 nimetatud intellektuaalse omandi õiguste teostamisest ning nende õigustega seotud mistahes nõuetest Ferrero vastu. Kasutaja poolt loodud Sisu Ferrerole edastamise ning sellega seonduva intellektuaalomandi õiguste üleandmise eest ei ole kasutajal õigust Ferrerolt nõuda mistahes tasu.

5. Ettepanekud. Vaatamata ülaltoodud punktile 4 kehtib Ferreros põhimõte mitte võtta vastu või jätta tähelepanuta avalikkuse poolt saadetud loomingulised ideed, soovitused ja materjalid („Ettepanekud“) ja seetõttu peaksite vältima Ferrerole mistahes sidevahendite, näiteks Veebilehe või muul viisil, kaudu mistahes Ettepanekute esitamist. Kui saadate meile Ettepaneku, vaatamata ülaltoodud palvele sellest hoiduda, kuulub vastav Ettepanek kohe Ferrerole. Ferrerole kuuluvad sellest hetkest alates ja edasiulatuvalt selle Ettepaneku suhtes kõikvõimalikud intellektuaalomandi õigused ning vastavatele Ettepanekutele kohaldatakse ülaltoodud punktis 4 sätestatud tingimusi (kaasa arvatud piiramatu vabadus kasutada Ettepanekuid mistahes eesmärgil ilma mistahes tasu või muu kohustuseta teie ees).

6. Lingid teistele veebilehtedele. Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile või mida ei halda meie. Pärast meie Veebilehelt lahkumist peaks kasutaja kindlasti lugema iga külastatava veebilehe kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat. Samuti peaksite iseseisvalt hindama kõikide teie poolt külastatavate veebilehtede autentsust, mis näivad või väidavad end olevat üks meie Veebilehtedest (kaasa arvatud e-postiga saadetud lingid). Olenemata Veebilehel olevatest mistahes linkidest ei kontrolli, soovita ega toeta me ja meil ei ole linke eelnimetatud veebilehtedele ega nende sisule, toodetele, teenustele või privaatsuspoliitikale. Väliste veebilehtede sirvimine toimub teie omal vastutusel. Teatud veebilehtedelt materjali allalaadimine võib kaasa tuua intellektuaalomandi õiguste rikkumise või seadmesse viiruste pääsemise ohu.

7. Kampaaniad ja pakkumised. Me võime aeg-ajalt viia läbi reklaamtegevusi (nt võistlus, loterii, võidumäng jne) või avaldada oma Veebilehel pakkumisi („Kampaania“). Veebilehel avaldatud mistahes Kampaania kaotab kehtivuse, kui see on antud asukohas keelatud. Kõikidele Kampaaniatele kehtivad konkreetsed, käesolevaid Kasutustingimusi täiendavad reeglid ja tingimused. Mistahes Kampaanias osalemiseks tuleb vastavad tingimused aktsepteerida.

8. Andmekaitse. Isiku tuvastamist võimaldava teabe andmekaitse on meie jaoks väga oluline. Selleks, et saada lisateavet meie poolt kogutava teabe kohta ja selle kohta, kuidas me seda teavet kogume, kasutame, avalikustame ja haldame, lugege meie privaatsuspoliitikat, mis ühtlasi reguleerib ka meie Veebilehtede kasutamist.

9. Kasutaja kasutab Veebilehte omal vastutusel. Veebiteenuste kaudu kättesaadavaks tehtud lehekülgi ja mistahes tarkvara, teenuseid, Sisu ja kasutaja poolt loodud Sisu pakutakse „nagu on“ kujul ilma mistahes otsese või kaudse garantiita seoses muuhulgas, kuid mitte ainult müügi, rikkumise puudumise, omandiõiguse või kasutusotstarbeks sobivusega. Pange tähele, et mõningates kohtualluvustes ei ole vastutuse välistamine võimalik ja sellisel juhul neid ei kohaldata.

10. Vastutusest vabastamine. Veebilehe kasutamisega nõustute hüvitama, kaitsma ja vabastama Ferrero, selle personali, direktorid, töötajad, emaettevõtted, sidusettevõtted, äripartnerid, Veebilehe arendajad, esindajad ja agendid (koos „Vabastatud Osapooled“) vastutusest kõikide nõuete, kahjude, kohustuste, kadude, võlgade, kulude ja maksete (kaasa arvatud, kuid mitte ainult mõistlikud advokaaditasud ja kohtukulud) eest, mis on tingitud:

10.1. teie poolt mistahes käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest;

10.2. Ettepanekutest või kasutaja poolt loodud Sisust (kaasa arvatud, kuid mitte ainult kolmandate isikute autoriõiguste, kaubamärkide, ärisaladuste või muude intellektuaalomandi õiguste, reklaamiõiguse, eraelu puutumatuse õiguse rikkumisest või laimust tulenevad nõuded);

10.3. Veebilehel või selle kaudu kättesaadava mistahes Sisu või funktsiooni kasutamisest (välja arvatud nõuded, mis põhinevad kolmanda isiku õiguste rikkumisel Ferrero poolt loodud materjalidega);

10.4. kasutaja poolsest mistahes kohaldatava seaduse või kolmanda isikuga sõlmitud mistahes lepingu või tingimuste, mille üheks osapooleks on kasutaja, rikkumisest;

10.5. mistahes muust küsimusest, mis on seotud Veebilehe ja selle külastamise ja kasutamisega kasutaja poolt.

Nõustute tegema kõik endast oleneva, et teha meiega selliste juhtumite lahendamisel koostööd. Me jätame endale õiguse ainuisikuliselt võtta õiguste kaitsmiseks kasutusele kaitsemeetmeid ja kontrollida olukorda mistahes küsimustes.

11. Kohaldatav õigus/kohtualluvus. Kõikidele Veebilehe ja/või käesolevate Kasutustingimustega seotud küsimustele kohaldub Eesti õigus, võtmata arvesse valitud kohaldatavat õigust või kollisiooninorme. Kasutaja nõustub, et igasugune Veebilehe ja/või käesolevate Kasutustingimustega seotud kohtumenetlus viiakse läbi ainult Eestis asuvates asjakohastes kohtutes. Me ei garanteeri ega väida, et Veebilehed või Veebilehtedel olev Sisu/materjalid on sobivad kasutamiseks väljaspool Eestit. Kuigi meie Veebilehed on kättesaadavad ülemaailmselt, ei pruugi käsitletud või mainitud Sisu olla kättesaadav kõigile või kõikides geograafilistes piirkondades. Lisaks ei pruugi kõik isikud saada osaleda, kvalifitseeruda pakkumistele või võita auhindu, kui neid on, loteriides, kättesaadavas Sisus või muudes sarnastes Veebilehtede kaudu kättesaadavaks tehtud Kampaaniates. Veebilehtedel olev teave toodete või teenuste kohta kehtib ainult Eesti suhtes. Me jätame endale õiguse piirata omal äranägemisel ja igal ajal oma Veebilehtede kättesaadavust ja/või teenuste osutamist mistahes isikule, geograafilisele piirkonnale või kohtualluvusele. Kui kasutaja asub väljaspool Eestist, vastutab ta ainuisikuliselt kõikide kohaldatavate kohalike eeskirjade täitmise eest.

12. Sätete kehtivus. Kui käesolevate tingimuste mistahes säte osutub mistahes seaduse või eeskirjade tõttu mistahes põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, tunnistatakse vastav säte kehtetuks või jõustamatuks ja ülejäänud sätted jäävad täies ulatuses kehtima.

13. Erandid; Õiguskaitsevahendid. Meie poolt mistahes õiguste täielik või osaline mittekasutamine või õiguskaitsevahendite kasutamisest hoidumine käesolevate Kasutustingimuste mistahes teie poolse rikkumise korral ei takista meil seda õigust hiljem kasutada, samuti ei saa seda käsitleda loobumisena seoses käesolevate Kasutustingimuste samade või teiste sätete edasise kasutaja poolse rikkumisega. Meie käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid õigusi ja õiguskaitsevahendeid võib rakendada paralleelselt ja sellise õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamine ei piira meie õigust kasutada mistahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid.

14. Kontaktandmed. Kui teil on Veebilehtede või käesolevate Kasutustingimustega seoses mistahes küsimusi või märkusi, saate meiega ühendust võtta Veebilehel www.ferrero.pl oleva vormi kaudu või järgmisel aadressil:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 126

02-952 Varssavi

© 2012 Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Kõik õigused kaitstud.

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda