Nutella®

Privaatsuspõhimõtted

Ferrero Polska Commercial sp. zo.o. („Ferrero“) on pühendunud käesoleva veebilehe („Veebileht“) kasutajate privaatsuse kaitsmisele ja teeb kõik endast oleneva, et tagada kasutajate Isikuandmete käsitlemine vastavuses nende põhiõiguste ja -vabadustega, ning inimväärikusega, eelkõige hoides Isikuandmeid konfidentsiaalsena.

 

Eeltoodust lähtuvalt on Ferrero koostanud käesoleva privaatsusteavituse selgitamaks, kuidas me teie Isikuandmeid kogume, kasutame, jagame ja kaitseme. Privaatsusteavitus kirjeldab ka teie valikuid seoses oma Isikuandmete kasutamise ja parandamisega ning neile juurdepääsuga.

 

Me võime oma teenuste osutamiseks paluda kasutajatelt oma Isikuisikuandmete avaldamist, mistõttu soovime täpsemalt selgitada, mida me meile avaldatud Isikuandmetega teeme ja kuidas neid käsitleme.

 

Privaatsusteavitus sisaldab kogu vajaminevat teavet, et võimaldada teil vajaduse korral anda selgesõnaliselt ja teadlikult nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks.

 

Üldiselt kasutab Ferrero teie edastatud või muul moel Veebilehe kaudu kogutud teavet ja Isikuandmeid määruse EL 2016/679 („GDPR“) kohaselt.

 

See tähendab eelkõige seda, et Ferrero järgib Isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgi piiramise, säilitamispiirangu, andmete minimiseerimise, täpsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

 

Vastutav töötleja

Veebilehe vahendusel Isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on Ferrero, kelle registreeritud aadress on Wiertnicza 126, 02-952 Varssavi, Poola.

Ferrero on määranud eraelu kaitse ametniku/ andmekaitseametniku kohaliku koordinaatori (DPO). Kui soovite temaga Isikuandmete töötlemise sh Isikuandmete volitatud töötlejate loendi kohta teavet saada, võtke palun ühendust aadressil iod.polska@ferrero.com.

 

Millist teavet me teie kohta kogume?

Veebilehe kasutamisel ning eelkõige teabe edastamisel ja failide üleslaadimisel Veebilehele, et kasutada Veebilehe teenuseid, võib Ferrero koguda ja töödelda teavet, mis on seotud teiega kui üksikisikuga ja mis võimaldab tuvastada teid kas otseselt või koos lisateabega („Isikuandmed“). Ferrero võib seda teavet koguda kas teie käest otse, kui otsustate seda pakkuda (nt kui soovite kasutada teenuseid, mida Ferrero Veebilehel pakub), või analüüsides teie käitumist Veebilehel.

 

Kasutajate vabatahtlikult esitatud andmed

Veebilehel konto loomise käigus palutakse teil esitada teatud Isikuandmeid nagu näiteks kontaktandmed (nt teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukohariik ja postiaadress) ja turunduseelistusi, allpool loetletud eesmärkidel.

Kui Veebileht võimaldab teil eelneva ja tagasivõetava nõusolekuga registreeruda oma isikliku sotsiaalmeedia profiili kaudu (Social Login), võib meil olla ligipääs selles profiilis sisalduvale piiratud teabele nagu näiteks teie nimi, vanus, asukoht, meeldivused, huvid, kontaktid ja pildid.

 

Sirvimisandmed

Veebilehe toimimine hõlmab arvutisüsteemide ja tarkvaraprotsesside kasutamist, mis on veebilehtede puhul standardne tegevus. Need arvutisüsteemid ja tarkvaraprotsessid koguvad oma töös teavet Veebilehe kasutajate kohta ja edastavad seda teavet Interneti sideprotokollide kasutamisel automaatselt.

Kuigi Ferrero ei kogu Veebilehe sirvimisandmeid selleks, et seostada seda konkreetsete kasutajatega, on need andmed olemuselt sellised, et neid kasutades on võimalik kasutajat otseselt siiski tuvastada andmete töötlemisel ja sidumisel kolmandate isikute valduses olevate täiendavate andmetega. Sellist teavet tuleb samuti pidada Isikuandmeteks.

See teave sisaldab mitmeid teie operatsioonisüsteemi ja IT-keskkonnaga seotud parameetreid, sealhulgas teie IP-aadressi, asukohta (riiki), teie arvuti domeeninimesid, Veebilehel tehtud päringute ressursside URI (ühtne ressursiidentifikaator) aadresse, päringute tegemise aega, teavet meie Veebilehel tehtud toimingute kohta (nt külastatud lehed, teie poolt vaadatavad kaubad), serverisse saadetud päringute esitamise meetodit, päringule vastuseks saadud faili suurust, numbrilist koodi, mis näitab serverist saadetud vastuse olekut (edukas, ilmnenud viga jne), seadme (nt teie arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni) andmeid, mida kasutate Veebilehele sisenemiseks jne ning seda teavet saadakse küpsiste ja muude tehnoloogiate abil, mis võimaldavad selle kõige jälgimist.

Sirvimisandmeid kasutab Ferrero ainult anonüümselt ja statistilistel eesmärkidel Ferrero õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikkel 6 lõike 1 p f) selleks, et tagada Veebilehe korrektne toimimine ning tuvastada Veebilehe vead ja/või väärkasutus ilma, et neid andmeid seostataks ühegi kasutajaga konkreetselt. Neid andmeid võib kasutada ka Veebilehel toime pandud teabega seotud rikkumiste uurimiseks.

 

Töötlemistoimingud

Andmeid töödeldakse selliste protseduuride ning tehniliste ja elektrooniliste vahenditega, mis sobivad andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks. Need protseduurid hõlmavad andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, lugemist, ümbertöötlemist, kohandamist ja muutmist, valimist, päringute tegemist, ühildamist, kasutamist, kombineerimist, blokeerimist, edastamist, levitamist, kustutamist ja hävitamist, sealhulgas kahe või enama taolise toimingu kombineerimist.

 

Miks me seda teavet töötleme? Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Ferrero kavatseb kasutada Veebilehe kaudu teilt kogutud Isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teie taotletud vastuste andmine või teenuste osutamine, sh konto loomise võimaldamine; Ferrerolt teabe ja Veebilehesiseste tõuketeatiste saamine; teie identiteedi tuvastamine ja teie abistamine, kui olete unustanud mõne oma Ferrero registreerimisteenuse parooli või sisselogimise andmed; registreeritud kasutajaprofiili loomine ja hooldamine; teie taotletud tehingute ja sissekannete töötlemine; teiega vajadusel kontakteerumine ning teie päringutele ja taotlustele (sh e-kirjadele) vastamine; kaardimaksete töötlemine ja muude teenuste pakkumine teie soovide alusel; teile uudiskirjade saatmine, mida te teenusena tellinud olete (sisaldades ainult informatiivset sisu); ostutellimuste lõpuleviimine ja veebilehel soetatud toodete kohaletoimetamine ning muude teenuste pakkumine teie soovide alusel („Teenuse Osutamine“).

Nendel eesmärkidel Isikuandmete töötlemiseks ei ole nõusolek nõutav, kuna selline töötlemine on vajalik teie soovitud teenuste osutamiseks ja seetõttu ka lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või enne lepingu sõlmimist teie taotletud meetmete rakendamiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b).

Te ei ole kohustatud andma Ferrerole oma Isikuandmeid nimetatud eesmärkidel töötlemiseks, kuid ilma vajalike Isikuandmeteta ei ole meil võimalik teile teenuseid osutada.

 • Teie taotlustele, päringutele või kaebustele, samuti teenuse osutamisega mitteseotud e-kirjadele vastamiseks („Muud Päringud“). Nimetatud eesmärgil andmete töötlemiseks ei ole nõusolek nõutav, kuna selline töötlemine põhineb Ferrero õigustatud huvil saata teile teie poolt soovitud teavet ja lahendada üksmeelselt olukordi, millele olete Ferrero tähelepanu juhtinud (GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt f). Te ei ole kohustatud andma Ferrerole oma isikuandmeid nimetatud eesmärkidel töötlemiseks, kuid ilma nendeta ei ole Ferrerol võimalik teie taotlustele, päringutele või kaebustele vastata.
 • Töötlemine turunduse ja reklaamimise eesmärgil, sealhulgas otseturunduse, uuringute, uurimistöö, turustatistika või küsitluste läbiviimine e-posti, SMS-i, tõuketeatiste, hüpikakende, kiirsõnumite, telefonikõnede kaudu ja Ferrero ametlikel sotsiaalmeedia lehtedel seoses Ferrero toodete ja teenustega („Turundus“) ning teile meie kampaaniate, toodete ja teenustega seotud pakkumiste ja informatsiooni edastamiseks. Nimetatud eesmärkidel töötlemine põhineb teie nõusolekul . Te ei ole kunagi kohustatud andma Ferrerole nõusolekut oma andmete kasutamiseks nimetatud eesmärkidel ning see ei too endaga kaasa ka mingeid tagajärgi, kui te ei anna nõusolekut (peale selle, et edaspidi ei saadetaks teile enam Ferrerolt turundusalaseid teateid). Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks eelnevalt nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise õiguspärasust.
 • Profileerimisküpsiste abil kasutajaprofiili (isikliku ja/või kollektiivse profiili) loomine Veebilehel, kogudes ning analüüsides teavet teie eelistuste, valikute ja üleüldise aktiivsuse kohta meie Veebilehel („Profileerimine“). Seda teavet kasutatakse võimaluse korral Veebilehe kaudu pakutavate teenuste isikupärastamiseks teie eelistuste ja valikute alusel ning teile teabe ja reklaamide esitamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda. Samuti selleks, et teha teile kohandatud pakkumisi ja anda teavet meie teiste veebilehtede/teenuste kohta, mis võivad teile Ferrero arvates huvi pakkuda. Kõiki töötlemisega seotud algoritme testitakse korrapäraselt, et tagada töötlemise õigsus ja erapooletuse kontroll.

Sellel eesmärgil töötlemine põhineb teie nõusolekul , mis on saadud küpsise hüpikakna ja/või konkreetse märkeruudu kaudu. Te ei ole kohustatud andma Ferrerole nõusolekut oma Isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil ning see ei too kaasa ka mingeid tagajärgi, kui otsustate seda mitte teha (peale selle, et sellisel juhul ei ole meil võimalik teie kasutajakogemust veebilehel paremini isikupärastada). Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, muutes selleks oma seadme sätteid või võttes ühendust Ferreroga ülalnimetatud aadressi kaudu.

 • Töötlemine õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil, mis kohustavad Ferrerot konkreetseid Isikuandmeid teatud viisil töötlema ja/või säilitama, sealhulgas ka loteriide / looside korraldamisele kohalduvate õigusaktidega kooskõlas olemiseks, juhul kui kasutajad võtavad Veebilehel osa võistlustest ja auhinnamängudest („Õigusaktidele Vastavus“). Ferrero peab töötlema teie esitatud Isikuandmeid kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, mis võivad hõlmata teie Isikuandmete säilitamist ja nende edastamist ametiasutustele, et järgida maksu-, tolli- või muudest õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi. Sellel eesmärgil andmete töötlemisel ei ole nõusolek nõutav, kuna selline töötlemine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste järgimiseks (GDPR-i artikkel 6 lõike 1 punkt c).
 • Töötlemine eesmärgiga tuvastada ja hoida ära Veebilehe väärkasutus või mis tahes muu Veebilehel toimepandud väärtegu („Väärkasutus/Pettus“). Sellel eesmärgil töötlemine on vajalik Ferrero õigustatud huvide kaitsmiseks, et hoida ära ja tuvastada (potentsiaalselt kuritegelikel eesmärkidel) Veebilehe väärkasutust või sellel toimepandud pettust.
 • Töötlemine eesmärgiga analüüsida ja täiustada meie teenuseid, parendada Veebilehte, hinnata Ferrero turundustegevuse ja teenuste tõhusust, viia läbi statistilisi ja demograafilisi uurimusi Ferrero äriklientide ja registreeritud kasutajate kohta („Analüütika“). Sel eesmärgil töötlemine põhineb teie nõusolekul.

 

Kasutajatelt ei nõuta Isikuandmete avaldamist Veebilehe avalike lehekülgede sirvimiseks. Isikuandmete andmine eespool nimetatud eesmärkidel on vabatahtlik, kuid nimetatud Isikuandmete esitamisest keeldumine (vastavalt sellele, mis registreerimisvormil välja on toodud) võib takistada kasutajatel registreerimisprotsessi lõpuleviimist või sellega seotud teenuste kasutamist.

 

Kes pääsevad teie Isikuandmetele ligi?

Oma tegevuse raames ja ülalnimetatud eesmärkidel võidakse teie isikuandmeid jagada järgmiste üksustega (edaspidi: ´´Vastuvõtjad´´):

 • Teised Ferrero Gruppi kuuluvad äriühingud ettevõttesiseste halduslike eesmärkide täitmiseks; Ferrero kontserni ettevõtete täieliku ajakohastatud nimekirja saamiseks pöörduge palun meie andmekaitseametniku poole;
 • Nõuetekohaselt määratud volitatud töötlejad, kes osutavad Ferrero nimel ja tema juhiste kohaselt spetsiifilisi töötlemis- või lisateenuseid (nt andmete säilitamine, meie eest teadete väljasaatmine, veebimajutus, auhinnamängude haldamine, tarbijatugi, Veebilehe toimimisega seotud IT-teenused, e-posti edastamine) ning kelle andmekaitsealast pädevust on Ferrero kontrollinud enne nõutava andmetöötluse lepingu sõlmimist. Määratud volitatud töötlejate täielik ajakohastatud nimekiri, mis võib hõlmata ka teisi Ferrero Gruppi kuuluvaid ettevõtteid, on saadaval meie andmekaitseametniku juures;
 • Ferrero volitatud isikud, kes töötlevad Isikuandmeid, mis on vajalikud Veebilehe kaudu teenuste pakkumiseks (nt võrguseadmete ja elektrooniliste sidevõrkude tehniline hooldus), ja kes on allutatud konfidentsiaalsuskohustusele või kelle suhtes kehtib õigusaktidest tulenev konfidentsiaalsuskohustus (nt Ferrero töötajad);
 • Avalik-õiguslikud üksused, organid ja ametiasutused – kohalduvate õigusaktide või taoliste üksuste, organite või ametiasutuste väljastatud siduvate korralduste alusel. Võime teie Isikuandmeid avaldada ka siis, kui leiame heas usus, et see on vajalik teie või kellegi teise turvalisuse kaitseks, pettusjuhtumite uurimiseks ja avalik-õiguslikule taotlusele vastamiseks.

Isikuandmeid ei tohi avalikustada ega edastada kolmandatele isikutele, välja arvatud erakorraliste äriühingute tehingute korral, mil Isikuandmed võib üle anda kolmandast isikust ostjale/liisinguvõtjale või õigusjärglasele.

 

Andmete edastamine

Isikuandmeid võib edastada teistesse Euroopa Liidu riikidesse, kus asuvad Ferrero või selle tarnijate tegutsemiskoht või serverid.

 

Isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liidu territooriumi.

 

Lapsed

Ferrero ei kogu teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid, eesmärgiga olla kooskõlas laste veebiprivaatsust kaitstvate õigusaktidega. Ferrero jaoks on laste privaatsus väga tähtis. Seetõttu soovitame vanemal või eestkostjal alla 16-aastast last Veebilehe sirvimisel või Ferrero pakutavate teenuste kasutamisel abistada ja juhendada. Alla 16-aastased lapsed ei tohiks Ferrero Veebilehte ega teenuseid kasutada. Kui Ferrero saab teada, et on tahtmatult kogunud alla 16-aastase lapse Isikuandmeid, kustutab Ferrero need Isikuandmed viivitamatult.

Kui vanem/eestkostja soovib, et alaealine ei pääseks Veebilehele ligi, on võimalik ligipääsu Internetile või konkreetsetele veebilehtedele hõlpsasti kättesaadavate programmide abil hallata.

 

Isikuandmete turvalisus

Veebilehe kaudu kogutud ning töödeldud Isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse viisil, milles on minimeeritud hävimise, kaotsimineku (sealhulgas juhusliku kaotsimineku), volitamata ligipääsu/kasutamise või andmete kogumise esialgse eesmärgiga vastuolus oleva kasutamise risk. See saavutatakse Ferrero kehtestatud tehniliste ja korralduslike turvameetmete rakendamise kaudu.

Ferrero turvameetmete üksikasjalik loetelu on kättesaadav siit.

 

Isikuandmete säilitamine

Üldiselt säilitab Ferrero teie Isikuandmeid ainult niikaua, kuni see on tingimata vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks:

 • Ferrero säilitab Teenuse Osutamiseks töödeldavaid Isikuandmeid nii kaua, kuni see on nimetatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalik. Samas säilitatakse Isikuandmeid kauem juhul, kui see on vajalik teenuste osutamisega seotud nõuete käsitlemiseks või Ferrero huvide kaitsmiseks seoses Teenuse Osutamisega.
 • Ferrero säilitab Turunduse ja Profileerimise jaoks töödeldavaid Isikuandmeid alates hetkest, kui olete andnud oma nõusoleku, kuni ajani, mil te nõusoleku tagasi võtate. Kui te nõusolekut tagasi ei võta, palutakse teil nõusolekut 24-kuuliste kindlaksmääratud ajavahemike tagant uuendada. Kui võtate nõusoleku tagasi (või ei anna enam uuesti oma nõusolekut pärast selle uuendamise taotlust), ei kasutata enam teie Isikuandmeid nimetatud eesmärkidel, kuigi Ferrero võib neid siiski säilitada, kuna see võib olla vajalik Ferrero huvide kaitseks seoses nende töötlemisest tuleneva võimaliku vastutusega. E-turunduse jaoks töödeldavaid isikuandmeid säilitab Ferrero alates hetkest, kui te need Ferrerole edastate ja kuni te töötlemisest loobute. Kui olete avaldanud soovi andmete töötlemisest loobumiseks, ei kasutata isikuandmeid enam nimetatud eesmärkidel, kuid Ferrero võib neid endiselt säilitada, eriti kui see on vajalik Ferrero huvide kaitsmiseks, mis on seotud isikuandmete töötlemisest tulenevate võimalike kohustistega.
 • Ferrero säilitab Õigusaktidega Vastavuse tagamiseks töödeldud Isikuandmeid nii kaua, kuni see on selle õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks vajalik.
 • Ferrero säilitab Isikuandmeid, mida töödeldakse Väärkasutuse/Pettuse ärahoidmiseks, nii kaua, kuni see on tingimata vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, aga igal juhul mitte kauem kui 5 aastat.

Pärast nimetatud perioodide möödumist kustutatakse kõik andmed või muudetakse need anonüümseks, välja arvatud andmed, mille pikemaajalisema säilitamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

 

Millised on teie õigused? Kuidas saate neid rakendada?

Andmesubjektina on teil õigus kasutada igal ajal järgmisi õigusi:

 • saada Ferrerolt teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta, samuti pääseda neile andmetele ligi ja saada neist koopia;
 • uuendada, muuta ja/või parandada oma Isikuandmeid, kui need on ebakorrektsed või mittetäielikud;
 • taotleda oma Isikuandmete kustutamist, kui arvate, et töötlemine ei ole vajalik või on seadusega vastuolus, taotleda oma Isikuandmete anonüümseks muutmist ja nõuda selliste Isikuandmete töötlemise lõpetamist, mille töötlemine on ebaseaduslik;
 • esitada oma Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, tuginedes asjakohastele alustele, mis on seotud mõne konkreetse asjaoluga ja mistõttu peab Ferrero teie arvates teie Isikuandmete töötlemise lõpetama;
 • Keelduda nende isikuandmete töötlemisest reklaamimaterjalide saatmise, otseturustamise, turu-uuringute või kommertsteadaannete eesmärgil;
 • võtta tagasi Isikuandmete töötlemiseks (Turundamiseks ja Profileerimiseks) antud nõusolek kui Isikuandmete töötlemise õiguslik alus. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbiviidud töötlemise õiguspärasust;
 • taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist, kui usute, et töödeldavad Isikuandmed on ebatäpsed või et töötlemine on ebavajalik või ebaseaduslik, või kui olete esitanud töötlemise kohta vastuväite;
 • Andmete teisaldatavus - teil on õigus saada Ferrerole edastatud isikuandmetest koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis; samuti taotleda nende isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;
 • loobuda huvipõhisest reklaamist. Teeme kolmandate osapooltega koostööd, et hallata oma reklaame teistel veebilehtedel. Meie kolmandast osapoolest partner võib teile teie veebilehitsemise harjumuste ja huvide põhjal reklaamide edastamiseks kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid. Kui soovite huvipõhisest reklaamist loobuda, vajutage siia; kui asute Euroopa Liidus, siis vajutage siia. Pidage meeles, et jätkate üldiste reklaamide saamist.

Võtke teatavaks, et enamiku Ferrerole avaldatud Isikuandmeid saab igal ajal muuta. Nende andmete hulka kuuluvad näiteks teie e-posti eelistused, millele pääsete ligi Veebilehel loodud kasutajaprofiili kaudu.

Kui soovite saada Veebilehe kaudu teenuseid, võite valida ühe või mitme suhtlusvahendi vahel, mille kaudu saame teile Turunduslikel eesmärkidel teavet saata (nt telefon, SMS, e-post, post, sotsiaalmeedia). Te võite oma nõusoleku Veebilehel loodud kasutajaprofiili kaudu taolise teabe saatmise osas tagasi võtta, blokeerides selleks kas ühe või kõik suhtlusvahendid (nt kui te võtate nõusoleku tagasi ainult SMS-i kaudu turundamise osas, ei saadeta teile enam SMS-i kaudu teateid, kuid teateid võidakse edasi saata e-kirja teel).

Samuti on teil võimalik võtta oma nõusolek tagasi ka Turunduse osas (e-posti teel saadud teated), klõpsates iga turundussõnumi alumises osas oleval lingil.

Nõusolek küpsiste vahendusel toimuva Profileerimise kohta on võimalik igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolek Profileerimise kohta antakse asjakohase märkeruudu ära märkimisega, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma eelistusi Veebilehel loodud kasutajaprofiilis, kui see on asjakohane.

Teil on igal ajal õigus kasutada kehtiva seadusega ette nähtud õigusi, esitades vastava taotluse meie eraelu kaitse osakonnale paberkandjal või saates taotluse e-posti aadressile: iod.polska@ferrero.com.

Lisaks ülaltoodule on teil õigus esitada kaebusi kohalikule EL-i andmekaitseasutusele (Eestis – Andmekaitse Inspektsioon) või Poola andmekaitseasutusele (Andmekaitsebüroo presidendile aadressil: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), kui arvate, et oleme töödelnud teie informatsiooni ebaseaduslikult.

 

Muudatused

Käesolev privaatsusteavitus jõustus 01.05.2018. Viimati uuendatud: 01.09.2020.

Ferrerol on õigus privaatsusteavitust osaliselt või täielikult muuta või ajakohastada selle sisu, näiteks kohaldatavate õigusaktide muutumise korral. Kui Ferrero teeb privaatsusteavituses olulisi muudatusi, siis teavitame teid nendest muudatustest sellel Veebilehel enne nende muudatuste jõustumist. Seetõttu soovitab Ferrero privaatsusteavitust aeg-ajalt üle lugeda, et viia end kurssi kõige uuema ja ajakohastatud privaatsusteavituse versiooniga ning olla jätkuvalt teadlik sellest, kuidas Ferrero Isikuandmeid kogub ja kasutab.

 

Kui Sulle meeldib, siis jaga seda