Nutella®

מדיניות פרטיו ת

פרימיום - חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ מספר חברה 515355857מרחוב הרוקמים 26 חולון ("החברה " או " אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו .

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלב ד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. סוגי מידע אישי

המידע שנאסף על ידי החברה ונמסר לה על ידיך או מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק  הגנ ת הפרטיו ת") , לרבות אך לא רק, שם פרטי ,שם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר - אלקטרוני, כתובת מגורים (ככל הנדרש) וכל מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, (להלן: " המיד ע האישי") יעובד על ידי החברה בהתאם לדין החל ,לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שהותקנו על פיו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות .

רק  כאשר הדבר הכרחי  על מנת  לטפל כראוי  בשאלה או  בבעיה  עליה אתה  מדוו ח, החברה עשויה גם לעבד קטגוריות מיוחדות של  מידע אישי  שתחליט לספק לחברה (בפרט נתונים הקשורים לבריאות, כגון פרטים על תגובות אלרגיות או אחרות למוצרינו וכו.)'

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע האישי ייתכן כי החברה לא תוכל להציע לך את שירותיה ו/או מוצריה ו/או לא תוכל לענות כנדרש לפנייתך ו/או ליצור עמך קשר . 

חלק מהמידע שנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה,  עמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט(IP) שממנה פנית , פרסומות מוצרי החברה, ועוד.  

פרטים ומידע אישי שתמסור מרצונך החופשי במסגרת ההתקשרות בינך לבין החברה יוחזק במאגר מידע בבעלות החברה ו/או מי מטעמה המתנהל על פי דין"(מאגר המיד ע" או" המאגר").  

באפשרותך למסור מידע  על  צדדים שלישיים  רק במידה  והנך  זכאי לעשות זאת  ,לדוגמא  בשל  אפוטרופסות משפטית על הצד השלישי הנ"ל, או בהסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי. אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה של צדדים שלישיים מצוי בידי החברה, כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לשותפיה העסקיים וגורמי ם שלישיים אחרים רלוונטיים (לפי העניין) ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

2. מטרות ובסיס משפטי לעיבוד המידע

החברה תעבד את המידע שנמסר על ידך במהלך העסקים הרגיל של החברה ובעיקר למטרות הבאות: (1) מתן מענה לשאלותיך הכלליות ושימוש באתר;(2) טיפול בנושאים עליהם אתה מדווח לחברה ויצירת קשר עמך; (3) הגנה על החברה.

יתרה מכך, המידע יעובד על מנת לעמוד בחובות הקבועות בחוק, לרבות אך לא רק: חובות הנובעות מ רגולציה החלה על בריאות ובטיחות, לטיפול בהליכי ליטיגציה(אם קיימים), לצורכי דיווח פני ם קבוצתי, למטרות ביקורת פנימית (בטיחות, פרודוקטיביות, איכות השירותים), לצורכי בקרת ניהול לצורכי הסמכה וכן לצורכי סיוע לרשויו ת מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן .

ייתכן שהמידע של ך יעובד גם לצורך הערכות תקופתיות בנוגע לעמידת החברה בדרישות האתיות והמשפטיות שנקבעו על ידה בקוד האתי שלה.

בעת שליחת שאלות לחברה, אנו נעבד את המידע  שלך לפי הצורך, כדי לאפשר לנו לספק לך תשובה בהתא ם לבקשתך .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות; מחקר סטטיסטי, וכיו"ב . 

3. אופן האיסוף והעיבוד של המידע

ברוב המקרים, למעט  במענה לשאלות בסיסיות אשר נשאלות ביצירת קשר טלפוני עם מרכז יצירת הקשר שלנו, קבלת נתונים אישיים הנוגעים לנושאי מידע היא נדרשת לצורך מענה, וככל שלא תמסור את הפרטים הנדרשים  : , לא נוכל לספק מענה לפנייתך.

המידע יעובד על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים ,בעיקר באמצעות מערכות אלקטרוניות או ידניות, ועל פי עקרונות ההגינות, היושרה והשקיפות הנדרשים על פי הדין החל על הגנת מידע, תוך שמירה על הפרטיות של נושאי המידע באמצעות יישום אמצעים טכניים וארגוניים המבטיחים רמת אבטחה נאותה( לרבות אך לא רק  על ידי מניעת גישה לאנשים לא מורשים אלא אם גישה כזו נדרשת על פי הדין החל, או על ידי הבטחת יכולת שחזור גישה לנתונים לאחר תקלות  של חומרה או תקלות טכניות).

4. אחסון ושמיר ת הנתונים

הנתונים יישמרו בהתאם  לרגולציה  הרלוונטית  להגנה על  מידע אישי  למשך הזמן הדרוש כדי לעמוד במטרות אשר צוינו לעיל ,בהתאם לתקופות הבאות:

(א) 12 חודשים במקרה של פניות שאינן קשורות לאיכות המוצרים שלנו (למשל זמינות של מוצר מסוים במדינה מסוימת) או פניות שמהותן תגובות לפרסומים או לחדשות על החברה/המותגים שלנו;

(ב) 24 חודשים  במקרה של פניות הקשורות לאיכות המוצר שלנו (למשל תלונות על טריות מוצר);

(ג) 24 חודשים  במקרה של חוסר שביעות רצון מאחד מהשירותים שלנו;

(ד) 10 שנים במקרה של דיווח על אירוע (למשל אלרגיה או כל תגובה שלילית אחרת לאחר צריכת מוצר מסוים).

5. חשיפה, הפצה והעברת מידע

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע  האישי  שנאסף אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים, לרבות העברה לחברות קשורות;  

(ב) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

(ג) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה; 

(ד) במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של החברה (לרבות  במצב שבו החברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר) – אז נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; 

(ה) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

(ו) על פי בקשתך המפורשת .

הנך מסכים לכ ך שאנו נהיה רשאים להעביר את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן  המידע האישי מבטיח רמת הגנה  שונה  מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

הרשימה המלאה והמעודכנת של החברות הפועלות כמעבדות נתונים עבורנו זמינה על פי בקשה ממחלקת הפרטיות שלנו בכתובת privacy@ferrero.com.

6. זכויות נושאי מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס ,במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לבעלת המאגר, החברה, באמצעות דואר אלקטרוני: Consumer.care@ferrero.com.  

בנוסף, אם המידע האישי שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על -פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

החברה מינתה קצין להגנת המידע. כדי לממש את הזכויות שלעיל, ובמידה והנך מעוניין לבקש כל מידע נוסף בנוגע לאופן שבו Ferrero מעבדת את הנתונים שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני למחלקת הפרטיות שלנו בכתובת privacy@ferrero.com :הבאה

7. שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו נכנסה לתוקף ב- 15 בספטמבר 2023.

החברה שומרת  לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן, לפי שיקול דע תה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים  או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים.  שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה  .נוסחה  המחייב של  מדיניות הפרטיות הוא זו  שתופיע  מעת לעת  באתר. באחריותך  להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) במדיניות הפרטיות .

אם אתם אוהבים את זה, שתפו