Nutella®

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste update: 13 march 2019Ferrero B.V gevestigd te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 32060408 (hierna 'Ferrero', 'we', 'wij' of 'ons') is eigenaar van de inhoud op en beheerder van de website http://www.nutella.nl en de microsites die via de voornoemde website kunnen worden geraadpleegd (elk een 'Site' en samen de 'Sites'). Ferrero B.V, is niet verantwoordelijk voor andere websites van andere vennootschappen van de Ferrero Groep. 

De Site is gemaakt en wordt namens Ferrero beheerd door Ogilvy Interactive S.r.l., gevestigdte 20158 Milano (MI) Viale V.Lancetti, 29.

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de Sites zijn onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden'). Wanneer u de Sites raadpleegt of gebruikt, stemt u ermee in door deze Gebruiksvoorwaarden te worden gebonden en te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Als u niet, onbeperkt of zonder voorbehoud, akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Site niet gebruiken. Ferrero kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken herzien door deze pagina bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina dientengevolge periodiek te bezoeken om de actuele Gebruiksvoorwaarden waaraan u op dat moment bent gebonden te bestuderen. 

2. Beoogd gebruik van de Sites

De Sites en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag een Site, noch de inhoud daarvan, gebruiken voor commerciële activiteiten.

U moet minstens 13 jaar oud zijn om een Site te raadplegen. Voor sommige inhoud of functies gelden niettemin mogelijk andere leeftijdsbeperkingen, afhankelijk van wat er voor een bepaalde leeftijd gepast is of wettelijk is toegestaan. Wij zullen u informeren over eventuele bijkomende leeftijdsbeperkingen, en u stemt ermee in deze leeftijdsvereisten na te leven en uw leeftijd te laten controleren. Door een Site te raadplegen of enige functies daarvan te gebruiken, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden of, indien dit niet het geval is, dat u daarvoor de toestemming van uw ouders/wettelijk voogd heeft verkregen.

3. Inhoud, intellectuele eigendom en voorwaardelijk gebruik van inhoud

De inhoud en alle andere materialen op de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onder meer illustraties, grafische elementen, foto's, tekst, video- en audioclips, handelsmerken en logo's die op de Sites beschikbaar zijn (samen de 'Inhoud') zijn eigendom van Ferrero en/of haar gelieerde ondernemingen. U mag een Site en de Inhoud daarvan alleen raadplegen en gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële  doeleinden. Het is u niet toegestaan de Inhoud op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren, hergebruiken, doorgeven, aanpassen, publiceren, kaderen, posten, uploaden, verspreiden, wijzigen, uitzenden of er afgeleide werken (bewerkingen) van maken, ook niet voor enige openbare of commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferrero of de eigenaar van de betreffende materialen. Alle rechten die niet in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegekend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden door Ferrero. Alle handelsmerken, handelsnamen en logo's en alle gerelateerde productnamen, logo's en slogans die op de Sites voorkomen, zijn ofwel (al dan niet geregistreerde) handelsmerken of dienstmerken van Ferrero, haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers, tenzij anderszins in dit document vermeld. Ferrero, haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten van alle Inhoud op de Sites voor. Er wordt u geen enkele licentie verstrekt met betrekking tot enige Inhoud van de Sites. Ferrero, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers kunnen naar eigen goeddunken alle rechtsmiddelen benutten om hun intellectuele eigendomsrechten af te dwingen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging. 

4. Gedrag van gebruikers en beleid voor aanvaardbaar gebruik

Een Site kan u  de gelegenheid bieden om met anderen te communiceren en ideeën, informatie en materialen te delen. U begrijpt dat inhoud die door gebruikers op een Site wordt geplaatst, niet noodzakelijk de opinies of idealen van Ferrero vertegenwoordigt. Ferrero verwacht dat al haar gebruikers eerbiedig omgaan met anderen. Indien u merkt dat dit beleid voor aanvaardbaar gebruik wordt geschonden of indien u vaststelt dat een gebruiker onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan dient u contact met ons op te nemen en het betreffende incident te melden via een van de mogelijkheden die worden vermeld in artikel 16 hieronder.

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud, de informatie en de andere materialen die u op een Site plaatst, die u op een Site indient of die u doorstuurt naar andere gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot creatieve ideeën, suggesties en feedback/informatie over producten en diensten van Ferrero) ('Door gebruikers gegenereerde inhoud'), en u stemt ermee in dat u de Vrijgestelde partijen niet verantwoordelijk zult houden of aansprakelijk zult stellen voor enige inhoud, informatie of materialen van andere gebruikers die u op een Site raadpleegt. De categorieën van verboden Door gebruikers gegenereerde inhoud die hierna worden vermeld, zijn slechts voorbeelden en zijn niet bedoeld als een allesomvattende lijst. U stemt er zonder enige beperking mee in dat u geen Door gebruikers gegenereerde inhoud zult plaatsen of naar andere gebruikers zult doorsturen die:

 • lasterlijk, grof, obsceen, godslasterlijk, aanstootgevend, opruiend, pornografisch, onbehoorlijk of kwetsend is; 
 • inbreuk maakt op of anderszins een schending van intellectuele eigendomsrechten van een andere partij oplevert (zoals muziek, video's, foto's of andere materialen waarvoor u niet over de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de materialen beschikt om ze op een Site te plaatsen); 
 • persoonlijkheidsrechten of het recht op privacy van een partij schaadt; 
 • bedreigend of intimiderend is, of die pesterijen, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu in de hand werkt;
 • op welke wijze dan ook onnauwkeurig, onjuist of misleidend is; 
 • onwettelijk is of direct of indirect illegale activiteiten bevordert; 
 • illegaal of ongeoorloofd kopiëren van andermans auteursrechtelijk beschermd werk in de hand werkt, of koppelingen verstrekt naar dergelijke werken, of informatie verstrekt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen;
 • gemaskeerde vloeken bevat (bijv. F@&#);
 • softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functies van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; of 
 • reclame, promotiematerialen, ongewenste post, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van ongewenste reclame bevat. 

   

We kunnen inhoud en materialen die u of anderen naar een Site verzenden of op een Site plaatsen, controleren, bewerken of verwijderen, maar we zijn dat niet verplicht. Onze beslissing is in elk geval definitief. 

U begrijpt dat u tijdens uw gebruik van een Site wordt blootgesteld aan inhoud en materialen van uiteenlopende bronnen, en dat Ferrero niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, de gepastheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of in verband met die inhoud en materialen. 

U mag geen gebruik maken van spiders, robots, dataminingtechnieken of andere geautomatiseerde apparaten, middelen of programma's om de beschikbare inhoud op een Site te catalogiseren, te downloaden of anderszins te reproduceren, op te slaan of te verspreiden. Voorts mag u dergelijke geautomatiseerde middelen niet gebruiken om een Site te manipuleren of om te trachten de beperkte toestemming en toegang die u in middels deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegekend, te overschrijden. U mag het gebruik van of de toegang tot een Site niet doorverkopen aan derden. 

5. Eigendom van door u verzonden, geplaatste, ingediende of doorgestuurde materialen, gebruiksrecht en inzendingen

We kunnen op de Site functies opnemen waardoor u reacties, foto's, video's, muziek of andere materialen of inhoud die u van ons mag uploaden (Door gebruikers gegenereerde inhoud), kunt uploaden, delen, verzenden, plaatsen, indienen of doorsturen. Opgelet: enige Door gebruikers gegenereerde inhoud die u verzendt, plaatst, indient of doorstuurt kan openbaar toegankelijk worden (in voorkomend geval samen met uw naam, gebruikersnaam, plaats, land en/of uw foto) en zal door Ferrero worden beschouwd en behandeld als niet-vertrouwelijke en niet door enig eigendomsrecht van de gebruiker beschermde inhoud. Wanneer dergelijke Door gebruikers gegenereerde inhoud naar Ferrero wordt doorgestuurd, wordt ze onmiddellijk eigendom van Ferrero, en wordt Ferrero vanaf dat moment de enige eigenaar van alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot die inhoud (met inachtneming van enige rechten van derden). Voorts staat het Ferrero en zijn gelieerde ondernemingen vrij om die Door gebruikers gegenereerde inhoud voor welk doel dan ook, zonder enige beperking en ZONDER VERGOEDING OF ENIGE ANDERE AL DAN NIET WETTELIJKE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U te gebruiken (met inachtneming van enige rechten van derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • het gebruiken en weergeven van de Door gebruikers gegenereerde inhoud voor eeuwig, waar ook ter wereld, met behulp van welke soort elektronische of digitale media dan ook, voor commerciële, marketing- en/of pr-doeleinden;
 • het gebruiken en weergeven van de Door gebruikers gegenereerde inhoud voor bezoekers van andere websites en pagina's van social media netwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest of Google+;
 • het gebruiken en weergeven van de Door gebruikers gegenereerde inhoud voor de ontwikkeling, vervaardiging, reclame, promotie en het op de markt brengen van producten.

   

Ferrero heeft in beginsel uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, welke u ook weer kosteloos kunt intrekken. U wordt door Ferrero gevraagd om toestemming voordat uw persoonsgegevens voor de eerste keer aan derden worden verstrekt of namens derden worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Ferrero en haar gelieerde ondernemingen hebben voorts het recht om Door gebruikers gegenereerde inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, bekend te maken, door te sturen, te publiceren, uit te zenden of op enig medium te plaatsen, of te bewerken, wijzigen of verwijderen. Ferrero is niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van dergelijke Door gebruikers gegenereerde inhoud of voor enige gelijkenissen tussen de Door gebruikers gegenereerde inhoud en enige toekomstige gebruiksvormen of activiteiten van Ferrero.

U stemt ermee in dat Ferrero en haar gelieerde ondernemingen via e-mail (of op een andere door u opgegeven wijze) contact met u opnemen inzake vragen of verzoeken die wij mogelijk hebben in verband met uw Door gebruikers gegenereerde inhoud. De Sites kunnen u de mogelijkheid bieden om Ferrero creatieve ideeën, suggesties of materialen ('Inzendingen') te sturen. Stuur Ferrero geen Inzendingen via deze Site of anderszins, tenzij u daarom wordt gevraagd. Als u ons een Inzending stuurt, dan wordt u verzocht om bijkomende voorwaarden te aanvaarden die voor dergelijke Inzendingen gelden ('Voorwaarden voor inzendingen').

6. Koppelingen naar andere websites

Een Site bevat mogelijk koppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van ons of die niet door ons worden beheerd. Let op wanneer u een Site verlaat en lees steeds de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke website die u bezoekt. Ook dient u zelf de echtheid te controleren van een website die een van onze Sites lijkt of beweert te zijn (ook als hiernaar wordt gelinkt in een e-mailbericht). Hoewel een Site koppelingen naar andere websites kan bevatten, oefenen wij geen controle uit over en zijn wij niet gelieerd aan deze websites of de inhoud, producten, diensten of privacyverklaringen daarvan, en worden deze websites niet door ons aanbevolen of anderszins bekrachtigd. U raadpleegt websites van derden op eigen risico. Bij het downloaden van materiaal vanaf bepaalde websites bestaat mogelijk het risico dat er intellectuele eigendomsrechten worden geschonden of dat uw computersysteem besmet raakt door een virus. 

7. Promoties en aanbiedingen

Van tijd tot tijd kunnen wij naar eigen goeddunken promotiecampagnes organiseren (bv. wedstrijden, lotingen, spelletjes enz.) of op een Site een aanbieding presenteren ('Promotie'). Promoties op een Site zijn ongeldig indien ze verboden zijn, en er moeten voor dergelijke Promoties officiële regels worden gepubliceerd. Elke Promotie heeft haar eigen regels en voorwaarden, die gelden als aanvulling op de voorwaarden beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt alleen deelnemen aan een Promotie als u die regels en voorwaarden aanvaardt. 

8. Transacties op Sites

Indien u beslist om een artikel te kopen dat via een Site wordt aangeboden (een 'Transactie'), dan wordt u gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Transactie (bv. het nummer van uw creditcard, uw factuuradres, leveringsinformatie enz.). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht heeft om een credit card, een betaalkaart of een andere betalingsmethode die u voor de Transactie gebruikt, te gebruiken, en (ii) dat u ofwel ten minste achttien (18) jaar oud bent of dat u vergezeld wordt van een ouder of wettelijke voogd die de Transactie namens u verricht. Wij behouden ons het recht voor om bij ons geplaatste bestellingen naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren.  Gevallen die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd zijn, maar zijn niet beperkt tot, de situatie waarin er voor een product een verkeerde prijs is opgegeven, wanneer de betalings- of facturatie-informatie niet kan worden bevestigd of indien wij of onze externe leveranciers het product niet langer in voorraad hebben. Als wij een bestelling annuleren, zullen wij trachten contact met u op te nemen via het e-mailadres, het factuuradres en/of het telefoonnummer dat u heeftopgegeven ten tijde van het plaatsen van uw bestelling. 

9. Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Lees ons Privacybeleid indien u meer wilt weten over de informatie die wij verzamelen en de manier waarop wij die informatie verzamelen, gebruiken, doorgeven en beheren. Ons Privacybeleid geldt ook voor uw gebruik van onze Sites.

10. Uitvoerbeperkingen

Voor software of andere materialen op onze Sites gelden er mogelijk Amerikaanse uitvoerbeperkingen. Software van onze Sites mag niet worden gedownload in of worden geëxporteerd naar (of een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Soedan, Syrië of andere landen waarvoor de Verenigde Staten goederenembargo's hebben opgelegd, of andere landen waarvoor er een vergunning vereist zou zijn, of waarvoor er een beperking of verbod geldt van het Bureau of Industry and Security van het United States Department of Commerce, het United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control, of andere vergelijkbare voorschriften of instellingen; of (ii) naar personen vermeld op de lijst van Specially Designated Nationals van de United States Treasury Department of in de Table of Deny Orders van de U.S. Commerce Department, of vergelijkbare overzichten. Door Software op onze Sites te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u niet in een dergelijk land bent gevestigd, dat u niet onder de controle valt van een dergelijk land en dat u geen onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land en niet op een dergelijke lijst bent opgenomen.

11. Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid 

U GEBRUIKT EEN SITE OP EIGEN RISICO. DE SITES EN ALLE SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDEN IN HUN HUIDIGE VORM GELEVERD, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN OF EIGENDOMSRECHTEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OPGELET: IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN BEPAALDE UITSLUITINGEN OP U NIET VAN TOEPASSING. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES OF VAN ENIGE SOFTWARE, DIENSTEN, INHOUD OF DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD GEEN RECHTEN VAN DERDEN ZAL SCHENDEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT EEN SITE, ENIGE INHOUD OF INHOUD DIE VIA EEN SITE WORDT GERAADPLEEGD, VOLLEDIG VEILIG ZAL ZIJN, ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT EEN SITE OF DE SERVER DIE EEN SITE BESCHIKBAAR STELT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. WIJ KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET GEBRUIK VAN EEN SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE INHOUD EN ENIGE DAARIN VERVATTE VERKLARINGEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN, INHOUD VERSTREKT DOOR DERDEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INHOUD DIE INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN), KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES OF DE AARD OF DE INHOUD DAARVAN, OF ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID IN VERBAND MET EEN SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ KUNNEN VOLGENS ENIG PRINCIPE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD OF ENIG ANDER WETTELIJK OF BILLIJK PRINCIPE GEENSZINS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE EN ALLE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN, GEDERFDE WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, VERLOREN KANSEN EN KOSTEN VAN VERZEKERINGSDEKKING), DIE HIERBIJ ELK WORDEN UITGESLOTEN MET GOEDVINDEN VAN DE PARTIJEN, ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN INGELICHT. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER EEN SITE, IS HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN DE SITE UW ENIGE RECHTSMIDDEL.

12. Vrijwaring

Door een Site te gebruiken, stemt u ermee in om Ferrero, haar directieleden, bestuurders, werknemers, moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners, websiteontwikkelaar, vertegenwoordigers en tussenpersonen (samen de 'Vrijgestelde partijen') te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die ontstaan door of vanwege: (i) enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, (ii) enige Inzending of Door gebruikers gegenereerde inhoud (inclusief maar niet beperkt tot vorderingen wegens inbreuken op auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, persoonlijkheidsrechten, recht op privacy, of laster), (iii) uw gebruik van enige Inhoud of functies die op of via een Site beschikbaar zijn (behalve indien een vordering gebaseerd is op de inbreuk op een recht van derden door materialen die door Ferrero zijn gemaakt), en (iv) enige andere aangelegenheden in verband met een Site en uw toegang tot die Site en uw gebruik daarvan. 

U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om met ons samen te werken bij de verdediging van dergelijke aangelegenheden. Wij behouden ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van enige aangelegenheid die door u moet worden vergoed. U hoeft echter niet meer te vergoeden dan waartoe u volgens de wet verplicht zou zijn.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle aangelegenheden in verband met een Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met uitsluiting van haar conflictenrecht. U stemt ermee in dat ter zake van gerechtelijke procedures in verband met een Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden alleen de rechtbank in Breda bevoegd is. 

Hoewel onze Sites wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, is het mogelijk dat de Inhoud die op onze Sites wordt besproken of waarnaar op onze Sites wordt verwezen, niet beschikbaar is voor alle personen of in alle geografische gebieden.

Bovendien bieden de Sites mogelijk bepaalde rubrieken die specifiek voor een welbepaald geografisch gebied zijn ontworpen ('Lokale rubrieken'). Het is mogelijk dat er voor Lokale rubrieken specifieke huisregels ('Huisregels') gelden, die voorrang hebben op deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer deze Huisregels van toepassing zijn, en als u een Lokale rubriek raadpleegt en/of gebruikt, dan stemt u er eveneens mee in om de betreffende Huisregels na te leven.

Voorts is het mogelijk dat niet iedereen kan deelnemen aan of in aanmerking komt voor aanbiedingen of prijzen, in voorkomend geval, in de lotingen, inhoud of vergelijkbare promoties die via de Sites beschikbaar worden gesteld. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van onze Sites en/of de levering van enige dienst aan enige persoon, in enig geografisch gebied of rechtsgebied, naar eigen goeddunken en op elk moment te beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetten.

14. Scheidbaarheid

Indienenige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door enige rechtsregel of openbare beleidsregel ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, dan zal die ongeldige of onafdwingbare bepaling worden verwijderd en blijven de resterende bepalingen onverminderd van kracht. 

15. Verklaring van afstand en rechtsmiddelen

Indien wij enige rechten geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen of indien wij besluiten tegen enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u niet op te treden, verhindert dat niet dat wij dit recht later kunnen uitoefenen en mag dat niet worden beschouwd als een afstandsverklaring door ons van enige latere schending door u van dezelfde of enige andere voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden. Onze rechten en rechtsmiddelen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief, en de uitoefening van enig dergelijk recht of rechtsmiddel houdt geen beperking in van ons recht om enige andere rechten uit te oefenen of enige andere rechtsmiddelen aan te wenden. 

16. Contactinformatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Sites of deze Gebruiksvoorwaarden, of indien u inhoud die volgens u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden wilt (of moet) melden, dan kunt u contact met ons opnemen via ons onlineformulier in de rubriek 'Contact' of op het adres:FERRERO B.V

Consumentendienst

Westbroek 58

4822 ZW BREDA

NEDERLAND

Tel.: 0800 2104 2104

© 2019 Ferrero Groep. Alle rechten voorbehouden.

Delen op