Nutella®

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ферреро Румъния С.Р.Л. е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Румъния, действащо чрез своя местен клон  Ферреро Румъния С.Р.Л. - клон България, със седалище в София, 1766 София, България, Младост 4, Ул. Бизнес парк София № 1, Сграда 11А, ет. 3, ЕИК 206110943 („Ферреро"), се ангажира да направи всичко по своите възможности, за да гарантира, че личните данни на потребителите на този уебсайт („Уебсайтът") се обработват при зачитане на техните основни права и свободи, личното им достойнство,  и с особено внимание към поверителността.

В резултат на това, ние от Ферреро изготвихме настоящата Политика за поверителност с цел да Ви информираме накратко как ще събираме, използваме, споделяме и защитаваме вашите Лични данни и какви права имате във връзка с това обработване на данни. Тя също така описва Вашите възможности за избор по отношение на обработването, достъпа и коригирането на Вашите Лични данни.

Възможно е да поискваме от потребителите да предоставят определена лична информация и Лични данни с цел да предоставяме нашите услуги и затова бихме искали да обясним процедурите и начините, по които обработваме предоставените ни данни. Тази Политика за поверителност също така ще Ви предостави пълна информация, за да можете да дадете изрично и информирано съгласие за обработката на Вашите Лични данни, когато това е необходимо.

По принцип всяка информация и лични данни, които предоставяте или които по друг начин се събират непряко от нас в контекста на Уебсайта, ще бъдат използвани от Ферреро в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД"). Това по-специално означава, че при обработването на лични данни, извършвано от Ферреро, ще се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничаване на целите, ограничаване на съхранението, свеждане на данните до минимум, точност, цялостност и поверителност.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Администраторът на данни по отношение на всички операции по обработване на лични данни, извършвани чрез Уебсайта, е Ферреро, със седалище на адрес: улица Барбу Вакареску № 201, Глобалуърт Тауър, 12-и етаж, Сектор 2, Букурещ, Румъния, чрез своя местен клон Ферреро Румъния С.Р.Л. - клон България, със седалище в София, 1766 София, България, Младост 4, Ул. Бизнес парк София № 1, Сграда 11А, ет. 3, ЕИК 206110943.

Фереро е назначило местен координатор по въпросите на неприкосновеността на личния живот/длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). За да получите информация относно обработването на Лични данни от Ферреро, включително списък на обработващите Лични данни от негово име, моля, пишете на: privacy.bulgaria@ferrero.com.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато използвате Уебсайта, и по-специално когато предоставяте информация и качвате файлове на Уебсайта, за да получите достъп до услугите на Уебсайта, Ферреро може да събира и обработва информация, свързана с Вас като физическо лице, която позволява да бъдете идентифицирани, директно или заедно с допълнителна информация („Лични данни"). Тези Лични данни могат да бъдат събирани от Ферреро, както когато решите да ги предоставите (например, когато заявите услуги, предоставяни от Ферреро чрез Уебсайта), така и само чрез анализ на Вашето поведение на Уебсайта.

A. Данни, предоставени директно от Вас

 • Ако регистрирате заявка чрез някоя от нашите форми за контакт

Ако искате да ни изпратите заявка, ние ви предоставяме 2 отделни формуляра за контакт: (i) формуляр за контакт за въпроси/коментари/известия относно нашите продукти Ферреро; и (ii) формуляр за контакт за всякакви други въпроси, които не са свързани с продукти.

И за двата вида формуляри ще събираме редица Лични данни, необходими както за идентификация и контакт, така и за съобщените от вас въпроси, като например: потвърждение за навършена 18-годишна възраст, име, фамилия, държава (и други допълнителни данни относно адреса - само доколкото решите да предоставите такива данни), имейл адрес, телефонен номер (по избор) и всякакви други Лични данни, произтичащи от изпратеното от вас уведомление/искане (които не са задължителни за нас). Ако сте на възраст под 18 години, ще поискаме от Вас да потвърдите, че сте получили съгласие от родител/настойник за изпращане на този формуляр до нас.

Целта на това обработване е да отговорим на Вашите искания и да Ви предоставим необходимата подкрепа за разрешаване на всякакви въпроси, свързани с нас или нашите продукти.

Основанието за това обработване е нашият законен интерес за разрешаване на жалби, получени от Вас.

Периодът на съхранение на тези Лични данни е:

 • 12 месеца в случай на запитвания, които не са свързани с качеството на нашите продукти (напр. наличност на определен продукт в определена държава)
 • 5 години в случай на запитвания, свързани с качеството на нашите продукти (напр. оплаквания относно свежестта на определен продукт, закупен в определен супермаркет);
 • 10 години в случай на инцидент (напр. алергия или друга нежелана реакция след консумация на определен продукт).

След изтичането на тези срокове всички данни се изтриват или анонимизират, с изключение на данните, които по закон трябва да съхраняваме за по-дълъг период.

За по-конкретни подробности относно обработването на тези Лични данни можете да получите достъп до Уведомлението за защита на данните във връзка с Центъра за връзка с потребителите , което ще намерите в края на всеки вид формуляр за контакт.

 • Ако се свързвате с нас по какъвто и да е друг начин за всякъкви други искания

В допълнение към формулярите за контакт, посочени по-горе, можете да се свържете с нас и чрез данните за контакт, предоставени на Уебсайта (пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес). Ние ще обработваме вашите данни за контакт и друга информация, която сте избрали да предоставите.

Обработваме тези Лични данни въз основа на нашия законен интерес, за да отговорим на Вашите въпроси и искания.

Обработваме тези Лични данни въз основа на Вашето изрично и свободно дадено съгласие за маркетингови, промоционални и рекламни цели, включително за осъществяване на директен маркетинг, както и за провеждане на проучвания, изследвания, пазарна статистика или анкети по имейл, SMS, уведомления чрез натискане, изскачащи банери, незабавни съобщения, телефонни обаждания от оператор, официалните страници на Ферреро в социалните мрежи, относно продуктите и услугите на Ферреро („Маркетинг"), както и за да Ви изпращаме оферти, промоции или друга информация за нашите стоки и услуги. Никога не е задължително да давате съгласието си на Ферреро за използването на Вашите Лични данни за тези цели и няма да претърпите никакви последствия, ако решите да не го дадете (освен че няма да можете да получавате допълнителни маркетингови съобщения от Ферреро). Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено и на по-късен етап.

Когато съгласието не е оттеглено, ще бъде поискано от вас да го подновите на фиксирани интервали от 2 години. След като съгласието бъде оттеглено (или не бъде дадено след искане за подновяване), Личните данни повече няма да бъдат използвани за тези цели, въпреки че все още могат да бъдат съхранявани от Ферреро, тъй като може да е необходимо да се защитят интересите на Ферреро, свързани с потенциална отговорност, свързана с това обработване.

Във всеки друг случай ще съхраняваме тези данни за максимален период от 5 години от последното взаимодействие с Вас, от окончателното уреждане на въпроса, за който сте уведомени, или до Вашето искане за изтриването им (доколкото се прилага правото на изтриване).

След изтичането на тези срокове всички данни ще бъдат изтрити или анонимизирани, с изключение на данните, които по закон сме длъжни да съхраняваме за по-дълъг период.

B. Данни, наблюдавани по време на процеса на навигация в уебсайта (данни за сърфиране)

Функционирането на Уебсайта, както е обичайно за всички уебсайтове в интернет, включва използването на компютърни системи и софтуерни процедури, които събират информация за потребителите на Уебсайта като част от рутинната си работа, чието предаване е автоматично при използване на интернет комуникационни протоколи.

Въпреки че Ферреро не събира тази информация, за да я свързва с конкретни потребители, все пак е възможно поради своето естество и чрез обработка и свързване с други данни, притежавани от трети лица, тези данни да позволят идентифицирането на потребителя, или директно чрез тази информация, или чрез използване на друга събрана информация. В този смисъл тази информация също може да се счита за Лични данни.

Тази информация включва няколко параметъра, свързани с вашата операционна система и IT среда, включително вашия IP адрес, местоположение (държава), имената на домейни на компютъра ви, адресите на URI (Uniform Resource Identifier) на ресурсите, които заявявате на Уебсайта, времето на направените заявки, информация за вашите действия на нашия Уебсайт (например страниците, които посещавате, стоките, които разглеждате), метода, използван за изпращане на заявки към сървъра, размерите на файла, получен в отговор на дадена заявка, цифровия код, указващ статуса на отговора, изпратен от сървъра (успешен, грешка и т.н.). ), данни за устройството (например Вашия компютър, таблет или смартфон), което използвате за достъп до нашия Уебсайт, и т.н., посредством бисквитки и други технологии, които позволяват това проследяване.

Тези данни се използват от Ферреро въз основа на законния му интерес само за обобщени, статистически цели относно използването на Уебсайта, без да се свързват с какъвто и да е идентификатор на потребителите, за да се осигури правилното му функциониране и да се идентифицират евентуални грешки и/или злоупотреби с Уебсайта. Тези данни могат да бъдат използвани и за целите на разследването на отговорности в случай на информационни престъпления, извършени срещу Уебсайта.

Тези данни се съхраняват за период от 2 години, след което се изтриват/ унищожават.

Уебсайтът използва също така „бисквитки" и други подобни технологии, за които можете да прочетете в Политиката за използване на „бисквитки" .

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Ние ще разкриваме Личните данни само за целите и на лицата, описани по-долу („Получатели"):

 • Други дружества от групата на Ферреро за вътрешни административни цели; и
 • Надлежно назначени обработващи лични данни, които предоставят конкретни услуги за обработването на данни или второстепенни услуги (напр. съхраняване на данни, изпращане на съобщения от наше име, уеб хостинг, управление на състезания, потребителски услуги, ИТ услуги във връзка с функционирането на Уебсайта, изпращане на имейли) от името на Ферреро и съгласно неговите указания, и след проверка на Фереро, че тези обработващи предоставят достатъчно гаранции за защита на данните, преди да се сключи необходимото споразумение за обработване на данни (Споразумение за обработка на данни). Пълният актуализиран списък на определените за обработващи данни, който може да включва и други дружества в рамките на групата Ферреро, е на разположение на нашето длъжностно лице по защита на данните;
 • Избрани лица, упълномощени от Ферреро да обработват Лични данни, необходими за извършване на дейности, които са изрично свързани с предоставянето на услуги чрез Уебсайта (напр. техническа поддръжка на мрежово оборудване и електронни съобщителни мрежи), които са поели задължение за спазване на поверителност или са обект на подходящо правно задължение за спазване на поверителност (напр. служители на Ферреро);
 • Публични субекти, органи или власти, в съответствие с приложимото законодателство или обвързващи разпореждания на тези субекти, органи или власти. Възможно е също така да разкрием Ваши Лични данни, когато добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо, за да защитим Вашата безопасност или безопасността на други лица, да разследване измами или да отговаряме на искания на държавни органи.
 • Други лица, като например: счетоводители, одитори, адвокати и други външни професионални консултанти, когато тяхната дейност изисква познаване на данните или когато законът изисква от нас да ги разкрием.

Личните данни не се оповестяват или прехвърлят на трети лица, освен в случай на извънредни търговски сделки, когато Лични данни могат да бъдат прехвърлени или предоставени на трети лица- купувачи/наематели или правоприемници при спазване на приложимото законодателство. 

Трети лица, с които решим да споделим Вашите Лични данни в съответствие с горепосоченото, са ограничени (по закон и договор) във възможността си да използват Личните данни стриктно за конкретните цели, определени от нас. Винаги ще гарантираме, че всяко трето лице, с което сме избрали да споделим Лични данни, подлежи на задължения за защита на данните. Въпреки това, за да се избягване на съмнение, това може да не е приложимо, когато разкриването не е наше решение (например, ако трябва да предоставим лични данни в резултат на задължително искане от държавен орган).

прехвърляне НА ДАННИ ИЗВЪН Европейското икономическо пространсто (ЕИП)

Като цяло обработваме Вашите Лични данни в рамките на ЕИП и не прехвърляме, нито разкриваме Личните данни на трети лица извън ЕИП.

Личните данни могат да бъдат прехвърляни в други държави от Европейския съюз, където се намират помещенията или сървърите на Ферреро или на някой от неговите доставчици.

Ако използваме доставчици извън ЕИП, които могат да имат достъп до Вашите данни за предоставяне на услуги на Ферреро, ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че те защитават адекватно Вашите Лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Тези мерки включват, в случай на доставчици на услуги, базирани в държави, различни от ЕИП, гаранцията, представена от решението за адекватно ниво на защита на личните данни, издадено от Европейската комисия, или сключването на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

Личните данни не се прехвърлят извън територията на Европейския съюз.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ферреро се отнася сериозно към защитата на Личните данни на непълнолетните, поради което предприема мерки по отношение на ситуациите и начините, по които непълнолетните могат да разкриват Лични данни, които Ферреро може да обработва (напр. като мярка за сигурност, когато изпращате формуляри за контакт до Ферреро, ако потребителят е под 18-годишна възраст, той трябва да потвърди с отметка в полето, че родителят/настойникът е съгласен с това искане/жалба до Ферреро). Бихме препоръчали родител или настойник да помага и напътства всяко непълнолетно лице под 18 години, което може да възнамерява да разглежда Уебсайта или да има достъп до услугите, предоставяни от Ферреро. В случай че Ферреро научи, че неволно е събрало Лични данни от непълнолетно лице под 18 години, Ферреро незабавно ще изтрие/ унищожи тези данни.

Ако родителите/настойниците желаят да ограничат достъпа на непълнолетно лице до Уебсайта, има лесно достъпни програми, които дават възможност за контрол върху достъпа до интернет или определени уебсайтове.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички Лични данни, събирани и обработвани чрез Уебсайта, ще се съхраняват и обработват така, че да се сведе до минимум рискът от унищожаване, загуба (включително случайна загуба), неразрешен достъп/употреба или употреба, която е несъвместима с първоначалната цел на събирането. Това се постига чрез техническите и организационните мерки за сигурност, въведени от Ферреро.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВАТ? КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ?

В качеството си на субект на данни, съгласно закона, Вие имате право да упражнявате конкретни законови права, свързани с Личните данни, които обработваме за вас.  Ние зачитаме Вашите индивидуални права и ще адресираме Вашите опасения.

Право на достъп: Можете да получите потвърждение за съществуването на Вашите Лични данни, които се обработват от Ферреро, да осъществите достъп и да получите копие от тези данни. Ако поискате допълнителни копия на Вашите Лични данни,  може да Ви таксуваме с разумна такса, която базираме на административните разходи;

Право на коригиране: Можете да поискате актуализиране, промяна и/или коригиране на Вашите Лични данни, когато те са неточни или непълни;

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на Вашите Лични данни. Ние трябва да изпълним това искане, ако обработваме Вашите Лични данни, освен ако данните са необходими:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 • за спазване на правно задължение, което ни задължава;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели; или
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване: Можете да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това право е приложимо, ако:

 • оспорвате точността на Вашите Лични данни за периода, в който трябва да проверим точността;
 • обработването е незаконно, ако поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите Лични данни;
 • вече не се нуждаем от Вашите Лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • възразявате срещу обработването, докато проверяваме дали нашите основателни причини имат предимство и надделяват пред Вашия интерес.

Право на възражение: Можете по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни поради Вашата конкретна ситуация, при условие че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или на тези на трето лице. В този случай няма да обработваме повече Вашите Лични данни, освен ако не можем да докажем законните основания, които ни обвързват, и интереса, който надделява за обработването, или за написването, упражняването или защитата на правни действия. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали желаете и Вашите Лични данни да бъдат изтрити, в противен случай те ще бъдат ограничени. Винаги можете да възразите срещу обработването на Лични данни за директен маркетинг,ако маркетингът се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си.

Право на оттегляне на съгласието: Можете да оттеглите съгласието си за обработване, когато съгласието Ви служи като правно основание за обработването - това няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието Ви.

Право на преносимост: Имате право да получите копие от Личните данни, които сте предоставили на Ферреро, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате предаването на тези Лични данни на друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба: По всяко време имате право да упражните горепосочените права, като отправите съответното искане до нашия отдел за защита на личните данни на физическия адрес или по електронна поща: България, 1766 София, България, Младост 4, Ул. Бизнес Парк  София № 1, сграда 11А, етаж 3 или privacy.bulgaria@ferrero.com.

И накрая, имате право да подавате жалби до местния орган за защита на данните в ЕС или до органа за защита на данните в България (КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5), ако смятате, че сме обработвали Вашата информация по незаконен начин.

Моля, обърнете внимание:

 1. Времеви период: Ще се опитаме да изпълним искането Ви в рамките на един месец, като този срок може да бъде удължен поради конкретни причини, свързани с контекста на ситуацията или сложността на Вашето искане. При всички случаи, ако този срок бъде удължен, ще Ви информираме за срока на удължаване и причините, довели до него.
 2. Без идентификация: В някои случаи може да не успеем да идентифицираме Вашите Лични данни поради идентификаторите, които сте предоставили в искането си. В такива случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, не сме в състояние да изпълним искането Ви в съответствие с този раздел, освен ако не предоставите допълнителна информация, позволяваща Вашето идентифициране. Ние ще Ви информираме и ще Ви дадем възможност да предоставите такива допълнителни данни.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност влезе в сила на 25 май 2018 г. и беше актуализирана на 04 април 2022.

Ферреро си запазва правото да изменя частично или изцяло тази Политика за поверителност или  да актуализира само нейното съдържание, напр. в резултат на промени в приложимото законодателство. Ако Ферреро направи някакви съществени промени, ние ще Ви уведомим чрез известие на този Уебсайт, преди промяната да влезе в сила. Ето защо Ферреро Ви приканва редовно да посещавате тази Политика за поверителност, за да се запознавате с нейната последна, актуализирана версия, така че сте постоянно информирани за това как Ферреро събира и използва Лични данни.

 

Ако ти харесва, сподели във