Nase zavzky pre udrzatelnost | Povedzme si niečo o kvalite

Naše záväzky pre udržateľnosť

Pri výrobe Nutelly v spolupráci s našimi partnermi, nevládnymi neziskovými organizáciami a ďalšími účastníkmi sa usilujeme v maximálnej miere o to, aby sme používali iba kvalitné suroviny, ktoré vyhovujú našim záväzkom pre spoločenskú aj ekologickú udržateľnosť.

Zdieľať túto stránku

F-AKTY

fact-ferrero_0

F-AKTY : Náš záväzok v oblasti udržateľných poľnohospodárskych postupov

Aby sme podporili udržateľnosť nášho poľnohospodárskeho dodávateľského reťazca, spustili sme v rámci aktivity F-AKTY programy s názvom Ferrero® Farming Values (FFV), ktoré sa týkajú sledovania zdrojov kľúčových surovín. Pre každú z používaných surovín je spustený samostatný program FFV, ktorý má svoje špecifické ciele a stavia na troch základných princípoch:

- Vývoj špecializovaných projektov a partnerstiev;
- Osvojenie štandardov a certifikátov;
- Inštitucionálne a kolektívne záväzky.

S ohľadom na náročnosť správy medzinárodných zásobovacích reťazcov je možné napokon konštatovať, že jednotliví aktéri nie sú sami osebe schopní transformovať výrobný a zásobovací reťazec do udržateľnej podoby.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Naše záväzky týkajúce sa cukru

canne-a-sucre-nutella

Udržateľnosť trstinového cukru

Máme jediný cieľ: najneskôr v roku 2020 nakupovať všetok rafinovaný trstinový cukor z certifikovaných a udržateľných zdrojov. Aby sme to dosiahli efektívne a čo najrýchlejšie, stali sme sa členmi organizácie „Bonsucro Limited“, čo je celosvetová organizácia podporujúca udržateľnosť odvetvia trstinového cukru prostredníctvom systému certifikácie. V roku 2014 udelila organizácia Bonsucro skupine Ferrero® inauguračné ocenenie „Leadership Award“ za jej aktívnu účasť na podpore rozvoja udržateľného spracovania trstinového cukru. V roku 2015 sme navyše nadviazali nové partnerstvo so spoločnosťou Fairtrade a zaistili tak pre obdobie rokov 2016 až 2019 zdroj 20-tisíc ton certifikovanej cukrovej tretiny. Vďaka tomu budeme nakupovať významné množstvo trstiny od malých dodávateľov. V roku 2016 pokrývali udržateľné zdroje naše požiadavky na trstinový cukor zo 47 %, primárne z certifikovaných zdrojov programu Bonsucro.

 

Naše záväzky týkajúce sa palmového oleja

logo-rspo_3

Náš palmový olej je 100 % certifikovaný združením RSPO ako segregovaný

Rastlinný olej použitý v Nutelle je výhradne dohľadateľný a udržateľný palmový olej. Náš palmový olej je 100 % certifikovaný združením RSPO ako segregovaný. Táto najvyššia úroveň certifikácie je zárukou dohľadateľnosti všetkých častí dodávateľského reťazca, z plantáží až do našich závodov. Za úspešné získanie certifikátu RSPO vyslovil spoločnosti Ferrero® uznanie taktiež Richard Holland, riaditeľ Iniciatívy premeny trhu Svetového fondu na ochranu prírody.

Ferrero víta požiadavok organizácie Greenpeace týkajúci sa väčšej transparentnosti dodávateľského reťazca a súhlasí s tým, že sa jedná o nevyhnutnú súčasť zodpovednosti za udržiteľné zdroje a dodávateľský reťazec.Tu nájdete úplny zoznam dodávateľov palmového oleja spoločnosti Ferrero. 

biodiversite3_1

Čo pre Nutellu znamená udržateľný palmový olej?

Prostredníctvom Charty palmového oleja spoločnosti Ferrero® posilňujeme náš konkrétny záväzok podpory výroby trvalo udržateľného palmového oleja, po stránke spoločenskej aj ekologickej, aby sme sa tak posunuli nad rámec už aplikovaných certifikačných schém RSPO. Spoločnosť Ferrero® spolupracuje so svojimi dodávateľmi na vytvorení novej cesty, ktorá zabráni odlesňovaniu, vymieraniu fauny a flóry, vysokým emisiám skleníkových plynov a porušovaniu ľudských práv. Spolu s organizáciou TFT, neziskovým technickým partnerom, pracujeme priamo v teréne, aby sme posúdili, čo sa deje na našich plantážach v súlade s ekologickými a spoločenskými kritériami definovanými v Charte spoločnosti Ferrero®. Každých šesť mesiacov potom verejne poskytujeme pravidelné aktuálne správy. Stali sme sa tiež členom skupiny Palm Oil Innovation Group (POIG), ktorá sa snaží reformovať priemysel palmového oleja a vychádza z noriem a záväzkov združenia RSPO. Na týchto iniciatívach sa podieľa aj 9 medzinárodných ekologických nevládnych neziskových organizácií: ich spolupráca je dôkazom, že nemajú námietky voči palmovému oleju ako takému, ale že spolu s nami sa usilujú o jeho udržateľnú výrobu.

palmier-nutella_0

Organizácie Greenpeace a WWF potvrdzujú naše záväzky pre výrobu udržateľného palmového oleja

V rámci správy Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 sme boli označení ako jedna z dvoch popredných spoločností v celkovom hodnotení, a zároveň ako jediná schopná dohľadať takmer 100 % kúpeného palmového oleja až na plantáž pôvodu, z celkovo 14 globálnych výrobcov spotrebného tovaru. Okrem toho sme v rámci správy WWF Palm Oil Buyers‘ Scorecard publikovanej v septembri 2016 boli ohodnotení 9 bodmi z 9 a označení za jednu zo spoločností, ktoré „razia cestu“ smerom k cieľom všeobecnej udržateľnosti v tomto odbore, teda na zaistenie, aby sa certifikovaný udržateľný (a dohľadateľný) palmový olej stal štandardnou surovinou pre všetky spoločnosti z celkovo 137 hodnotených globálnych spoločností.

foret-primaire-1

Boj proti odlesňovaniu

V rámci nášho zásobovacieho reťazca palmového oleja sa zaväzujeme chrániť lesy s vysokým obsahom uhlíka v pôde, rovnako ako rašelinisko. Chránim primárne lesy, ale nielen tie. Žiadame našich dodávateľov, aby rešpektovali biodiverzitu a prirodzené životné prostredie živočíšnych druhov, ako sú napríklad orangutany. V spolupráci so spoločnosťami Airbus Defense & Space, TFT a SarVision zavádzame satelitný overovací systém, aby sme mali istotu, že naši dodávatelia naše záväzky proti odlesňovaniu dodržujú. Táto technológia v sebe kombinuje radar s vysokým rozlíšením a optické snímkovanie pre presné overenie plantáží našich dodávateľov surovín a lesov okolo nich. Naši partneri analyzujú vývoj krajiny, upozorňujú nás v rámci systému včasného varovania na akékoľvek zmeny a pomáhajú nám identifikovať postihnuté plantáže, aby sme s našimi dodávateľmi mohli podniknúť zodpovedajúce kroky.

 
relative-engagements-hommes_0

Náš palmový olej závisí od rešpektovania ľudských práv

Žiadame našich dodávateľov, aby rešpektovali práva svojich zamestnancov a miestnych komunít. Naši dodávatelia sa musia zaviazať k tomu, aby svojich zamestnancov nezneužívali, rešpektovali ich pracovný čas a uzatvárali s nimi pracovné zmluvy. Musia tiež rešpektovať zásady FPIC (Free, Prior and Informed Consent), ktoré dávajú domorodým komunitám a národom právo odmietnuť poskytnúť súhlas s projektmi, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich teritóriá. Pri svojom rozhodovaní a snahe o rešpekt a dodržiavanie ľudských práv v rámci nášho zásobovacieho reťazca sa riadime zásadami OSN pre podnikanie a ľudské práva a od našich partnerov očakávame to isté.

Naše záväzky týkajúce sa lieskových orechov

engagement-noisettes

Prechod k zodpovednému dodávateľskému reťazcu

Ako jedna z popredných svetových spoločností v oblasti spracovania lieskových orechov máme v úmysle dosiahnuť cieľ stopercentnej dohľadateľnosti nášho dodávateľského reťazca do roku 2020 a zaistiť, že 100 % našich dodávateľov bude spracovávať lieskové orechy s ohľadom na:

‒ národné právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok (nezamestnávať pracovníkov mladších než veková hranica stanovená platnými predpismi)
‒ etický kódex spoločnosti Ferrero®
‒ kódex obchodného správania spoločnosti Ferrero®

Dohľadateľnosť v rámci dodávateľského reťazca lieskových orechov Ferrero® znamená schopnosť sledovať ich pohyb v rámci každej fázy spracovania a dohľadať ich pôvod až k danej poľnohospodárskej spoločnosti. Tento nástroj nám umožňuje mať jasnú predstavu o umiestnení sadov, o produkcii poľnohospodárov, ktorí nám dodávajú orechy, a o ich hlavných problémoch a tým lepšie pochopiť ich potreby technickej podpory.

ferrero-farming-turkey

Program FERRERO® FARMING TURKEY

Skúsenosti, ktoré sme získali v oblasti nákupu a pestovania lieskových orechov po celom svete, nám pomohli pri štandardizácii a presadzovaní tých najlepších poľnohospodárskych postupov. Keďže je Turecko najväčším dodávateľom lieskových orechov a nájdeme tu stovky tisíc súkromných sadov s priemernou rozlohou iba 1 – 2 hektáre, vytvorili sme v roku 2012 program Ferrero® Farming Turkey, na ktorom sa podieľajú miestni aj medzinárodní partneri. Tento program má dva ciele:
1. Navýšiť produkciu a zaistiť vysoké štandardy kvality a bezpečnosti pre zberaný surový materiál
2. Riešiť celý rad etických, spoločenských a ekologických problémov.
Aby sme tieto ciele dosiahli, pomáha poľnohospodárom v oblastiach produkcie lieskových orechov tím odborníkov z odboru agronómie, ktorí im ponúkajú vzdelávacie programy týkajúce sa správnej poľnohospodárskej praxe (Good Agricultural Practices – GAP). Navyše sa usilujeme o zvyšovanie povedomia a znalostí v oblasti zodpovedajúcich pracovných podmienok prostredníctvom vzdelávacích programov o sociálnych praktikách: v súčasnosti máme k dispozícii sociálnych pracovníkov, ktorí sa v rámci komunity pestovateľov lieskových orechov venujú výhradne tejto problematike. Vďaka tomuto programu sme už oslovili viac než 30-tisíc poľnohospodárov. Od roku 2012 spolupracujeme s poprednou svetovou certifikačnou spoločnosťou SCS, aby sme mohli overiť dodržiavanie týchto záväzkov prostredníctvom neohlásených kontrol a potvrdili odhodlanie pestovateľov orechov riadiť sa štandardmi pestovania lieskových orechov programu FFT.

Naše záväzky týkajúce sa kakaa

engagement-cacao_1

Cesta k udržateľnému reťazcu hodnôt kakaa

Kakao sa pestuje najmä v rozvojových krajinách. S rastúcim dopytom po kakau poľnohospodári čelia mnohým výzvam, aby mohli zásobovať svetový trh a vyrovnali sa s komplexnými ekonomickými, spoločenskými a ekologickými otázkami. V spoločnosti Ferrero® ročne nakupujeme vyše 120-tisíc ton kakaových bôbov. Aby sme zaistili budúcnosť odboru poľnohospodárstva a potravinárstva, je našou prioritou nielen nakupovať vysokokvalitné kakao, ale, čo je dôležitejšie, zlepšiť životné podmienky rodín pestujúcich kakao v zdrojových krajinách a rozšíriť ich technické zručnosti.

producteur-cacao-nutella_0

Pomoc spoločenskému a ekonomickému vývoju farmárov

Naše záväzky sa neobmedzujú iba na nákup najkvalitnejších kakaových bôbov. Zaviazali sme sa dosiahnuť do roku 2020 ambiciózny cieľ spracovania výhradne certifikovaného udržateľného kakaa, na ktorom úzko spolupracujeme s niekoľkými certifikačnými štandardmi (UTZ Certified, Rainforest Alliance Certified™ a Fairtrade Certified™). Prostredníctvom tohto cieľa sa usilujeme o zlepšenie životných podmienok rodín pestujúcich kakao v rozvojových krajinách a rozšírenie ich technickej zručnosti. V roku 2016 sme úspešne certifikovali viac než 50 % nášho kakaa a ďalej posilňujeme úsilie dosiahnuť naše ciele v čo najkratšom možnom čase. Sme tiež členom nadácie World Cocoa Foundation (WCF), ktorá podporuje udržateľné hospodárenie v rámci komunít pestovateľov kakaa pomocou ekonomického a spoločenského rozvoja a správy životného prostredia.

save-children-ferrero

Ochrana a vzdelávanie detí

Spoločnosť Ferrero® zastáva, čo sa týka detskej práce, „politiku nulovej tolerancie“ a je odhodlaná chrániť práva detí v rámci celého svojho dodávateľského reťazca, ako uvádza náš obchodný kódex. Spoločný záujem o práva detí priviedol spoločnosť Ferrero® k nadviazaniu úspešného partnerstva s nadáciou Save the Children. Tento projekt bol spustený v marci 2016 a kladie si za cieľ poskytovať ochranu a vzdelanie deťom pracujúcich na kakaových plantážach v Pobreží slonoviny, kde je 1,2 milióna detí stále nútených pracovať v rizikových podmienkach, niekedy aj bez možnosti navštevovať školu a získať prístup k vzdelaniu.