Vilkår og Betingelser for Bruk av Varemerket NUTELLA®

NUTELLA® er et registrert varemerke som eies av Ferrero S.p.A.
Bruken av NUTELLA® hasselnøttpålegg under tilberedelsen av andre produkter gir ikke automatisk rettigheter til bruk av varemerket NUTELLA®. Imidlertid er en viss begrenset bruk autorisert av Ferrero S.p.A. under de vilkår og betingelser fremsatt under.

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV UAVHENGIGE DETALJHANDLERE AV VAREMERKET NUTELLA® FOR FERSKVARER FOR UMIDDELBART FORBRUK

 

Disse vilkår og betingelser gjelder utelukkende for uavhengige detaljhandlere som opererer innen områdene salg av matvarer og/eller bevertningstjenester (eksempelvis uavhengige bakerier, restauranter, konditorier eller kafeer) (heretter «Detaljhandlere») i Norge, og som planlegger å bruke NUTELLA® hasselnøttpålegg som en betegnelse på en ingrediens i en eller flere av sine produkter (heretter «Produkt»). Disse vilkår og betingelser og retten til bruk innvilget i det følgende omfatter kun uavhengige Detaljhandlere med ett utsalgssted. Enhver matvareforhandler som opererer som del av en “kjede” eller er underlagt en franchise anses ikke som en Detalhjandler, og er ikke autorisert til å bruke varemerket NUTELLA® under de følgende vilkår og betingelser. Dersom en detaljhandler er usikker på om han/hun er en autorisert Detaljhandler kan han/hun kontakte Ferrero direkte.

Ferrero kan endre eller trekke tilbake disse vilkår og betingelser, og Detaljhandlere forplikter seg til å sjekke minst én gang hver sjette måned om disse vilkår og betingelser har blitt justert eller trukket tilbake. Detaljhandlere samtykker til å overholde og være forpliktet etter den nyest oppdaterte versjonen av dette dokumentet.

 

Vilkår og betingelser:

1) Detaljhandleren kan bruke varemerket NUTELLA® for å vise forbrukeren at NUTELLA® hasselnøttpålegg er en ingrediens i- eller på et autorisert matvareprodukt («Produkt») i den betydning som fremkommer i slutten av disse vilkår og betingelser. Dataljhandleren kan ikke bruke varemerket NUTELLA® for reklame og/eller annet materiale utenfor utsalgsstedet.
 

2) Produktet skal både være laget og solgt eksklusivt innenfor Detaljhandlerens utsalgssted, i et trygt og sunt miljø og i overenstemmelse med de til enhver til gjeldende lover, regler og lokale bestemmelse på området.
 

3) Produktet skal være ferskt, og ikke selges senere enn 24 timer etter at det ble ferdigstilt.
 

4) NUTELLA® skal ikke kokes, fyses eller mikses sammen med andre ingredienser.
 

5) Varemerket NUTELLA® skal alltid brukes:

a) i ensfargede store bokstaver (bruk av NUTELLA® logoen () er ikke autorisert under disse vilkår og betingelser) og

b) etterfølges av symbolet ® for å angi registrert varemerke.
 

6) Varemerket NUTELLA® kan ikke utheves større enn navnet på Produktet.
 

EKSEMPEL

 

​​


 

7) Varemerket NUTELLA® skal ikke brukes på en måte som kan antyde en tilknytning til Ferrero, og må ikke utnytte Ferreros goodwill på en illojal måte. Videre må Produkter med NUTELLA® ikke være fremhevet versus de andre produkter som tilbys på salgsstedet.
 

EKSEMPLER PÅ TILLATT OG FORBUDT BRUK
Der en Detaljhandler tilbyr mer enn ett Produkt, kan menyoppslagstavler på utsalgsstedet liste opp NUTELLA® som første ingrediens under navnet på kun ett Produkt. Eksempelvis:

 

 

Menyoppslagstavler på utsalgsstedet kan ikke liste NUTELLA® hasselnøttpålegg som første ingrediens under alle Produktnavn, eksempelvis:

 

​​

 

Menyoppslagstavler på utsalgsstedet (eller deler/underdeler dertil) kan ikke utelukkende være dedikert til Produkter inneholdende NUTELLA® hasselnøttpålegg. Eksempelvis er følgende ikke tillatt:

 

 

Det er tillatt å fremvise krukker med NUTELLA® hasselnøttpålegg lagret og/eller I bruk I forbindelse med forberedelsen av Produktet ved utsalgsstedet men kun i den utstrekning krukkene med NUTELLA® hasselnøttpålegg ikke fremvises kun for dekorative formål. Bruken av ethvert salgsmateriale på utsalgsstedet (Der dette er fremskaffet av Ferrero) skal plasseres på en fornuftig måte. Eksempelvis:

 

 

Overflødig/overdriven bruk av krukker med NUTELLA® hasselnøttpålegg som utgjør en del av utsalgsstedet, snarere enn å være tiltenkt bruk (se eksempelet under) er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Ferrero. Bruk av enhver annen merkvare fra Ferrero annet enn krukker med NUTELLA® som brukes i forberedelsen av Produkter er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Ferrero.

 


 

8) Bruken av varemerket NUTELLA®i i produktets presentasjon er kun tillatt med referanse til de typer formuleringer som er uttrykkelig tillatt av Ferrero for bruk I kombinasjon NUTELLA® hasselnøttpålegg. Listen over formuleringer autorisert av Ferrero for slike produkter kan finnes til slutt i disse vilkår og betingelser, og Ferrero reserverer retten til å endre disse av egen diskresjon, ved å fjerne eller tilføye en eller flere artikler.
 

9) Ferrero reserverer retten til ved egen diskresjon, å trekke tilbake autorisasjonen til å bruke varemerket NUTELLA® under disse vilkår og betingelser, overfor enhver Detaljhandler eller kategori av Detaljhandlere. Tilbaketrekking av autorisasjonen vil ha umiddelbar effekt i de tilfeller der en Detaljhadndler ikke etterkommer disse vilkår og betingelser.
 

Autoriserte formuleringer:

  • Brød med Nutella ®
  • Crêpes med Nutella ®
  • Croissant/Brioche med Nutella ®
  • Pannekake med Nutella ®
  • Toast med Nutella ®
  • Vaffel med Nutella ®