Certified Cocoaground Tree | Nutella

NASZE KAKAO

100% kakao, które kupujemy do produkcji kremu Nutella® pochodzi z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance.

Rolnicy uprawiający kakaowce stanęli przed wyzwaniem zmierzenia się z problemami gospodarczymi i społecznymi, dlatego w 2011 roku, Ferrero zobowiązało się do odpowiedzialnego pozyskiwania w 100% certyfikowanych ziaren kakaowych do końca 2020 roku, aby poprawić ich warunki życia i wspierać zrównoważone praktyki. Poprzez pozyskiwanie kakao z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance, pomagamy poprawić warunki życia rolników i ich rodzin oraz chronić zasoby naturalne i różnorodność biologiczną (dowiedz się więcej: www.ra.org). Certyfikowane gospodarstwa muszą spełniać surowe kryteria, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Certyfikacja i identyfikowalność są punktem wyjścia dla podejścia Ferrero do zrównoważonego rozwoju, ale wykraczamy także poza certyfikację, aby zwiększyć nasz wpływ na środowisko.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Skąd pochodzi nasze kakao?

Wsparcie rolników

Zdecydowana większość światowego kakao jest produkowana przez drobnych rolników, z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, skąd pozyskujemy nasze kakao. Te dwa kraje łącznie odpowiadają za ponad 60% światowej produkcji kakao. Rolnicy napotykają złożoność problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, takich jak brak dostępu do zasobów, ograniczona wiedza na temat dobrych praktyk rolniczych i zmiany klimatu.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Poprzez udoskonalenie programu Ferrero Farming Values Cocoa, jesteśmy zobowiązani do wspierania ich we wdrażaniu zrównoważonych praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie wydajności kakao i dywersyfikację dochodów. To z kolei przyczyni się do poprawy ich warunków życia i życia ich społeczności. Podejmujemy również działania wsparcia dla rolników w ramach indywidualnych planów rozwoju gospodarstw, aby zwiększyć pozytywne zmiany.

bitmap-copy-52x

Wiedza wzmacnia kompetencje

I mocno w to wierzymy. Dlatego też w naszych Szkołach dla Rolników (Farmer Field Schools) prowadzimy szkolenia w zakresie dobrych praktyk rolniczych, społecznych i środowiskowych. Umożliwiamy rolnikom wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, zapewniając dostęp do sadzonek i finansowania, aby mogli poprawić nie tylko swoje uprawy, ale także jakość życia. W okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. przeszkoliliśmy ponad 90 000 rolników i rozprowadziliśmy 1.6 mln sadzonek kakaowca.

Głos rolników

Wcześniej produkowałem 450 kilogramów kakao rocznie. Dzięki wiedzy, którą teraz posiadam, ponad dwukrotnie zwiększyłem swoje zbiory, co daje mi w tym roku ponad 300 000 franków CFA więcej.

bitmap-copy-72x

mówi Momboye Célestin, jeden z wielu rolników uprawiających kakao, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla rolników zorganizowanych przez partnera Ferrero - ECOOKIM.

ECOOKIM to związek reprezentujący 22 500 rolników uprawiających kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. pozyskiwaliśmy ziarna kakaowca z dziewięciu jego spółdzielni, a ponad 12 500 rolników zostało przeszkolonych w naszych Szkołach dla Rolników (Farmer Field Schools). Dzięki tym wysiłkom rolnicy ci odnotowali znaczny wzrost zbiorów kakao i dochodów.

Ochrona praw dziecka

Ferrero jest zaangażowane w promowanie praw dzieci. W przypadku naszego łańcucha dostaw kakao, oznacza to podejmowanie działań w celu rozwiązania problemu pracy dzieci i poprawy dostępu do edukacji i podstawowych potrzeb, takich jak woda, warunki sanitarne i dobre odżywianie. Uwrażliwiamy rolników na prawa dzieci i wdrażamy system przeznaczony do identyfikowania i usuwania przypadków pracy dzieci, zwany także CLMRS (Child Labour Monitoring and Remeditation System). Stosujemy zróżnicowane środki zaradcze - od indywidualnego wsparcia dzieci i rodziców, po bardziej ukierunkowane na rozwój dzieci - programy rozwoju społeczności, które mają na celu wdrożenie mechanizmów ochrony dzieci, wzmocnienia infrastruktury edukacyjnej i promowania wzmocnienia pozycji kobiet.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Aktywnie wspieramy również inicjatywy o zasięgu wykraczającym poza nasz bezpośredni łańcuch dostaw. Na przykład od 2008 r. jesteśmy członkiem International Cocoa Initiative, platformy obejmującej wiele podmiotów, która ma na celu zapewnienie lepszej przyszłości dzieci i przyspieszenie eliminacji pracy dzieci na świecie.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Idąc naprzód

Ferrero w 2011 roku zobowiązało się do odpowiedzialnego pozyskiwania w 100% certyfikowanych ziaren kakaowych do końca 2020 roku i przez lata wprowadzało dodatkowe działania poza certyfikacją. 
Jesteśmy również założycielami ważnej inicjatywy: Cocoa & Forest Initiative (2017), która ma na celu położenie kresu wylesianiu i promowanie zrównoważonej produkcji kakao. Inicjatywa ta jest koordynowana przez World Cocoa Foundation, której jesteśmy członkiem od 2005 roku. 

Naszą ambicją jest pozyskiwanie kakao w sposób przyjazny środowisku i lokalnym społecznościom. Nasze zobowiązanie i zaangażowanie w osiągnięcie tego celu przedstawia Karta Kakao. Karta podkreśla nasze długoterminowe zobowiązania, a nasz Plan Działania określa sposób, w jaki będziemy dążyć do ich realizacji.

nutella-cocoa2x

Nasze stale rosnące wsparcie dla agroleśnictwa

Zachęcamy rolników uprawiających kakao do dywersyfikacji upraw poprzez łączenie drzew kakaowych z owocami, warzywami i drzewami użytkowymi, by zapewnić cień młodym drzewom kakaowca oraz żywność do konsumpcji w gospodarstwach rolnych lub na sprzedaż na rynku lokalnym. Taki system ma znaczący wkład w ochronę środowiska i bioróżnorodność.

W okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Ferrero przyczyniło się do rozwoju ponad 15 000 ha. agroleśnictwa kakaowego, a do końca 2022 r. naszym celem jest dystrybucja 4.8 miliona drzew lokalnym rolnikom oraz społecznościom w ramach wspieranych przez nas projektów agroleśniczych.

bitmap-copy-6@2x

Czy wiesz, że…

Agroleśnictwo jest dynamicznym i proekologicznym systemem zarządzania zasobami, który poprzez integrację drzew w gospodarstwach rolnych różnicuje i podtrzymuje produkcję, prowadząc do zwiększenia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Agroleśnictwo jest niezbędne dla drobnych rolników, ponieważ może pozwolić im na poprawę zaopatrzenia w żywność, dochodów i zdrowia. Agroleśnictwo pomaga również w walce ze zmianami klimatycznymi.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Wzmocnienie naszego programu zrównoważonego rozwoju

Kontynuujemy prace w ramach zrównoważonego programu rozwoju łańcucha dostaw kakao w ramach 3 filarów:

  1. Poprawa warunków życia rolników i społeczności
  2. Ochrona praw dzieci
  3. Ochrona zasobów naturalnych


Ważnym elementem programu jest zapewnienie pełnej identyfikowalności rolników dostarczających kakao, które trafia do kremu Nutella®

Udostępnij