Naše závazky pro udržitelnost | Povězme si něco o kvalitě

Naše závazky pro udržitelnost

Při výrobě Nutelly ve spolupráci s našimi partnery, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími účastníky usilujeme v maximální míře o to, abychom používali pouze kvalitní suroviny, které vyhovují našim závazkům pro společenskou i ekologickou udržitelnost.

Sdílet tuto stránku

F-AKTA

fact-ferrero_0

F-AKTA: Náš závazek v oblasti udržitelných zemědělských postupů

Abychom podpořili udržitelnost našeho zemědělského dodavatelského řetězce, spustili jsme v rámci aktivity F-AKTA programy s názvem Ferrero Farming Values (FFV), které se týkají sledování zdrojů klíčových surovin. Pro každou z používaných surovin je spuštěn samostatný program FFV, který má své specifické cíle a staví na třech základních principech:
- vývoj specializovaných projektů a partnerství;
- osvojení standardů a certifikátů;
- institucionální a kolektivní závazky.
S ohledem na náročnost správy mezinárodních zásobovacích řetězců lze ostatně konstatovat, že jednotliví aktéři nejsou sami o sobě schopni transformovat výrobní a zásobovací řetězec do udržitelné podoby.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Naše závazky týkající se cukru

canne-a-sucre-nutella

Udržitelnost třtinového cukru

Máme jediný cíl: nejpozději v roce 2020 nakupovat veškerý rafinovaný třtinový cukr z certifikovaných a udržitelných zdrojů. Abychom tohoto dosáhli efektivně a co nejrychleji, stali jsme se členy organizace „Bonsucro Limited“, což je celosvětová organizace podporující udržitelnost odvětví třtinového cukru prostřednictvím systému certifikace. V roce 2014 udělila organizace Bonsucro skupině Ferrero inaugurační ocenění „Leadership Award“ za její aktivní účast na podpoře rozvoje udržitelného zpracování třtinového cukru. V roce 2015 jsme navíc navázali nové partnerství se společností Fairtradea zajistili tak pro období let 2016 až 2019 zdroj 20 tisíc tun certifikované cukrové třtiny. Díky tomu budeme nakupovat významné množství třtiny od malých dodavatelů. V roce 2016 pokrývaly udržitelné zdroje naše požadavky na třtinový cukr ze 47 %, primárně z certifikovaných zdrojů programu Bonsucro.

 

Naše závazky týkající se palmového oleje

logo-rspo_3

Náš palmový olej je 100% certifikovaný sdružením RSPO jako segregovaný

Rostlinný olej použitý v Nutelle je výhradně dohledatelný a udržitelný palmový olej. Náš palmový olej je 100% certifikovaný sdružením RSPO jako segregovaný. Tato nejvyšší úroveň certifikace je zárukou dohledatelnosti všech částí dodavatelského řetězce, z plantáží až do našich závodů. Za úspěšné získání certifikátu RSPO vyslovil společnosti Ferrero uznání taktéž Richard Holland, ředitel Iniciativy přeměny trhu Světového fondu na ochranu přírody.

Ferrero vítá požadavek společnosti Greenpeace týkající se větší transparentnosti dodavatelského řetězce a souhlasí s tím, že se jedná o nezbytnou součást odpovědnosti za udržitelné zdroje a dodavatelský řetězec. Zde naleznete úplný seznam dodavatelů palmového oleje společnosti Ferrero.

biodiversite3_1

Co pro Nutellu znamená udržitelný palmový olej?

Prostřednictvím Charty palmového oleje společnosti Ferrero posilujeme náš konkrétní závazek podpory výroby trvale udržitelného palmového oleje, po stránce společenské i ekologické, abychom se tak posunuli nad rámec již aplikovaných certifikačních schémat RSPO. Společnost Ferrero spolupracuje se svými dodavateli na vytvoření nové cesty, která zabrání odlesňování, vymírání fauny a flóry, vysokým emisím skleníkových plynů a porušování lidských práv. Společně s organizací TFT, neziskovým technickým partnerem, pracujeme přímo v terénu, abychom posoudili, co se děje na našich plantážích v souladu s ekologickými a společenskými kritérii definovanými v Chartě společnosti Ferrero. Každých šest měsíců pak veřejně poskytujeme pravidelné aktuální zprávy. Stali jsme se také členem skupiny Palm Oil Innovation Group (POIG), která se snaží reformovat průmysl palmového oleje a vychází z norem a závazků sdružení RSPO. Na těchto iniciativách se podílí také 9 mezinárodních ekologických nevládních neziskových organizací: jejich spolupráce je důkazem, že nemají námitky vůči palmovému oleji jako takovému, ale že společně s námi usilují o jeho udržitelnou výrobu. 

palmier-nutella_0

Organizace Greenpeace a WWF potvrzují naše závazky pro výrobu udržitelného palmového oleje

V rámci zprávy Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 jsme byli označeni jako jedna ze dvou předních společností v celkovém hodnocení, a zároveň jako jediná schopná dohledat téměř 100 % zakoupeného palmového oleje až na plantáž původu, z celkem 14 globálních výrobců spotřebního zboží. Kromě toho jsme v rámci zprávy WWF Palm Oil Buyers‘ Scorecard publikované v září 2016 byli ohodnoceni 9 body z 9 a označeni za jedna ze společností, které „razí cestu“ směrem k cílům všeobecné udržitelnosti v tomto oboru, tedy k zajištění, aby se certifikovaný udržitelný (a dohledatelný) palmový olej stal standardní surovinou pro všechny společnosti z celkem 137 hodnocených globálních společností.

foret-primaire-1

Boj proti odlesňování

V rámci našeho zásobovacího řetězce palmového oleje se zavazujeme chránit lesy s vysokým obsahem uhlíku v půdě, stejně jako rašeliniště. Chráníme primárně lesy, ale nejen ty. Žádáme naše dodavatele, aby respektovali biodiverzitu a přirozené životní prostředí živočišných druhů, jako jsou například orangutani. Ve spolupráci se společnostmi Airbus Defense & Space, TFT a SarVision zavádíme satelitní ověřovací systém, abychom měli jistotu, že naši dodavatelé naše závazky proti odlesňování dodržují. Tato technologie v sobě kombinuje radar s vysokým rozlišením a optické snímkování pro přesné ověření plantáží našich dodavatelů surovin a lesů kolem nich. Naši partneři analyzují vývoj krajiny, upozorňují nás v rámci systému včasného varování na jakékoliv změny a pomáhají nám identifikovat postižené plantáže, abychom s našimi dodavateli mohli podniknout odpovídající kroky.

 
relative-engagements-hommes_0

Náš palmový olej závisí na respektování lidských práv

Žádáme naše dodavatele, aby respektovali práva svých zaměstnanců a místních komunit. Naši dodavatelé se musejí zavázat k tomu, aby své zaměstnance nezneužívali, respektovali jejich pracovní dobu a uzavírali s nimi pracovní smlouvy. Musejí také respektovat zásady FPIC (Free, Prior and Informed Consent), které dávají domorodým komunitám a národům právo odmítnout poskytnout souhlas s projekty, které by mohly negativně ovlivnit jejich teritoria. Při svém rozhodování a snaze o respekt a dodržování lidských práv v rámci našeho zásobovacího řetězce se řídíme zásadami OSN pro podnikání a lidská práva a od našich partnerů očekáváme totéž.

Naše závazky týkající se lískových ořechů

engagement-noisettes

Přechod k zodpovědnému dodavatelskému řetězci

Jakožto jedna z předních světových společností v oblasti zpracování lískových ořechů máme v úmyslu dosáhnout cíle stoprocentní dohledatelnosti našeho dodavatelského řetězce do roku 2020 a zajistit, že 100 % našich dodavatelů bude zpracovávat lískové ořechy s ohledem na:
‒ národní právní předpisy týkající se pracovních podmínek (nezaměstnávat pracovníky mladší než věková hranice stanovená platnými předpisy)
‒ etický kodex společnosti Ferrero
‒ kodex obchodního chování společnosti Ferrero
Dohledatelnost v rámci dodavatelského řetězce lískových ořechů Ferrero®znamená schopnost sledovat jejich pohyb v rámci každé fáze zpracování a dohledat jejich původ až k dané zemědělské společnosti. Tento nástroj nám umožňuje mít jasnou představu o umístění sadů, o produkci zemědělců, kteří nám dodávají ořechy, a o jejich hlavních problémech a tím lépe pochopit jejich potřeby technické podpory.

ferrero-farming-turkey

Program FERRERO® FARMING TURKEY

Zkušenosti, které jsme získali v oblasti nákupu a pěstování lískových ořechů po celém světě, nám pomohly při standardizaci a prosazování těch nejlepších zemědělských postupů. Jelikož je Turecko největším dodavatelem lískových ořechů a nalezneme zde stovky tisíc soukromých sadů o průměrné rozloze pouhé 1 - 2 hektary, vytvořili jsme v roce 2012 program Ferrero® Farming Turkey, na kterém se podílejí místní i mezinárodní partneři. Tento program má dva cíle:
1. Navýšit produkci a zajistit vysoké standardy kvality a bezpečnosti pro sklizený surový materiál.
2. Řešit řadu etických, společenských a ekologických problémů.
Abychom těchto cílů dosáhli, pomáhá zemědělcům v oblastech produkce lískových ořechů tým odborníků z oboru agronomie, kteří jim nabízejí vzdělávací programy týkající se správné zemědělské praxe (Good Agricultural Practices - GAP). Navíc usilujeme o zvyšování povědomí a znalostí v oblasti odpovídajících pracovních podmínek prostřednictvím vzdělávacích programů o sociálních praktikách: v současné době máme k dispozici sociální pracovníky, kteří se v rámci komunity pěstitelů lískových ořechů věnují výhradně této problematice. Díky tomuto programu jsme už oslovili více než 30 tisíc zemědělců. Od roku 2012 spolupracujeme s přední světovou certifikační společností SCS, abychom mohli ověřit dodržování těchto závazků prostřednictvím neohlášených kontrol a potvrdili odhodlání pěstitelů ořechů řídit se standardy pěstování lískových ořechů programu FFT.

Naše závazky týkající se kakaa

engagement-cacao_1

Cesta k udržitelnému řetězci hodnot kakaa

Kakao se pěstuje zejména v rozvojových zemích. S rostoucí poptávkou po kakau zemědělci čelí mnoha výzvám, aby mohli zásobovat světový trh a vyrovnali se s komplexními ekonomickými, společenskými a ekologickými otázkami. Ve společnosti Ferrero® ročně nakupujeme přes 120 tisíc tun kakaových bobů. Abychom zajistili budoucnost oboru zemědělství a potravinářství, je naší prioritou nejen nakupovat vysoce kvalitní kakao, ale, což je důležitější, zlepšit životní podmínky rodin pěstujících kakao v zdrojových zemích a rozšířit jejich technické dovednosti.

producteur-cacao-nutella_0

Pomoc společenskému a ekonomickému vývoji farmářů

Naše závazky se neomezují pouze na nákup nejkvalitnějších kakaových bobů. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2020 ambiciózního cíle zpracování výhradně certifikovaného udržitelného kakaa, na kterém úzce spolupracujeme s několika certifikačními standardy (UTZ Certified, Rainforest Alliance CertifiedTM a Fairtrade CertifiedTM). Prostřednictvím tohoto cíle usilujeme o zlepšení životních podmínek rodin pěstujících kakao v rozvojových zemích a rozšíření jejich technické dovednosti. V roce 2016 jsme úspěšně certifikovali více než 50 % našeho kakaa a dále posilujeme úsilí dosáhnout našich cílů v co nejkratší možné době. Jsme také členem nadace World Cocoa Foundation (WCF), která podporuje udržitelné hospodaření v rámci komunit pěstitelů kakaa pomocí ekonomického a společenského rozvoje a správy životního prostředí.

save-children-ferrero

Ochrana a vzdělávání dětí

Společnost Ferrero zastává ohledně dětské práce „politiku nulové tolerance“ a je odhodlána chránit práva dětí v rámci celého svého dodavatelského řetězce, jak uvádí náš obchodní kodex. Společný zájem o práva dětí přivedl společnost Ferrero k navázání úspěšného partnerství s nadací Save the Children. Tento projekt byl spuštěn v březnu 2016 a klade si za cíl poskytovat ochranu a vzdělání dětem pracujících na kakaových plantážích v Pobřeží slonoviny, kde je 1,2 milionu dětí stále nuceno pracovat v rizikových podmínkách, někdy i bez možnosti navštěvovat školu a získat přístup ke vzdělání.