Nasze trwałe zobowiązania | Nutella Porozmawiajmy o jakości

Nasze trwałe zobowiązania

Jako producenci kremu Nutella® - razem z naszymi partnerami oraz instytucjami pozarządowymi - jesteśmy zainteresowani jedynie najwyższej jakości składnikami. Składnikami, które odpowiadają jednocześnie naszemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój zarówno społeczny, jak i środowiska.

UDOSTĘPNIJ STRONĘ:

Fakty

fact-ferrero_0

Fakty: nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonej produkcji rolnej

Aby promować zrównoważony rozwój w rolniczym łańcuchu dostaw, w ramach F-ACTS uruchomiliśmy program o nazwie Ferrero Farming Values (FFV), którego celem jest pozyskiwanie nieprzetworzonych surowców. Dla każdego z naszych surowców powstał specjalny projekt, który służy realizacji szczegółowych celów i opiera się na trzypoziomowym podejściu:

1. rozwój specjalnych projektów i partnerstw;

2. wdrożenie norm i certyfikacji;

3. zobowiązania instytucjonalne i zbiorowe.

Biorąc pod uwagę złożoność zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw doszliśmy do wniosku, że poszczególne firmy działając w pojedynkę nie są w stanie przekształcić skonsolidowanego łańcucha produkcji i dostaw w łańcuch zrównoważony.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Nasze zobowiązania dotyczące cukru

canne-a-sucre-nutella

Zrównoważona produkcja cukru trzcinowego

Mamy jeden cel: kupować rafinowany cukier trzcinowy  tylko i wyłącznie z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł przed rokiem 2020. Aby osiągnąć ten cel w możliwie najkrótszym czasie, zostaliśmy członkiem "Bonsucro Limited”, która jest globalną siecią promującą zrównoważoną uprawę trzciny cukrowej poprzez schemat certyfikacji. W 2014 roku Grupa Ferrero za swój aktywny udział w rozwoju zrównoważonej produkcji przemysłowej cukru trzcinowego otrzymała jako pierwsza nagrodę "Leadership Award". Co więcej, w 2015 roku weszliśmy w nowe partnerstwo z Fairtrade, które zapewniło dostawę 20 000 ton certyfikowanego cukru trzcinowego w latach 2016 - 2019.  Zapewni to zakup znacznej ilości cukru od drobnych producentów. W 2016 roku, dzięki schematowi Bonsucro, 47% naszego cukru trzcinowego pochodziło ze zrównoważonych źródeł, certyfikowanych głównie przez Bonsucro.

 

Nasze zobowiązania dotyczące oleju palmowego

logo-rspo_3

Nasz olej palmowy jest w 100% certyfikowany przez RSPO jako segregowany

Olej roślinny w kremie Nutella® jest olejem palmowym pochodzącym ze zrównoważonej produkcji, w 100% certyfikowanym jako olej segregowany. Oznacza to, że nasz olej palmowy jest przechowywany oddzielnie od tradycyjnego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Przyznanie Ferrero certyfikatu RSPO docenił dyrektor WWF's Market Transformation Initiative, Richard Holland.

Ferrero, podobnie jak Greenpeace, stoi na stanowisku, że transparentność łańcucha dostaw jest ważnym elementem odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego pochodzenia surowców. 
Właśnie dlatego poniższym linkiem można znaleźć pełną listę tłoczni, z których pochodzi używany przez nas olej.

biodiversite3_1

Co oznacza dla kremu Nutella® zrównoważona produkcja oleju palmowego?

Dzięki Karcie Oleju Palmowego Ferrero (Palm Oil Charter) zwiększamy nasze zaangażowanie w zrównoważoną produkcję oleju palmowego zarówno społecznie, jak i środowiskowo, stawiając sobie wymagania wykraczające poza schemat certyfikacji RSPO. Ferrero we współpracy z dostawcami pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają zapobiegać wylesianiu, zagładzie zagrożonych gatunków zwierząt, wysokiej emisji gazów cieplarnianych i łamaniu praw człowieka. Wraz z TFT, partnerem technicznym o charakterze non-profit, pracujemy bezpośrednio w terenie nad oceną tego, co się dzieje na plantacji zgodnie z kryteriami środowiskowymi i społecznymi określonymi w Karcie Oleju Palmowego Ferrero. Regularnie co pół roku przekazujemy publicznie raporty. Jesteśmy także członkiem grupy Palm Oil Innovation Group, mającej na celu zreformowanie przemysłu oleju palmowego zgodnie ze standardami RSPO. Łączy ona 9 międzynarodowych instytucji pozarządowych dbających o środowisko, które wspólnie pracują nad zrównoważoną produkcją.

palmier-nutella_0

Greenpeace i WWF dostrzega nasze zaangażowanie w zrównoważoną produkcję oleju palmowego

W Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 zostaliśmy uznani za jedną z dwóch wiodących firm oraz za jedyną zdolną zidentyfikować prawie w 100% zakupiony olej palmowy na 14 globalnych firm FMCG. Co więcej, w opublikowanym we wrześniu 2016 roku WWF Palm Oil Buyers' Scorecard otrzymaliśmy 9/9 punktów oraz zostaliśmy uznani za jedną z wiodących firm, w której certyfikowany, pochodzący ze zrównoważonych źródeł (i identyfikowalny) olej palmowy stał się standardowym produktem. Ocenie poddano aż 137 globalnych przedsiębiorstw.

foret-primaire-1

Przeciw wylesianiu

W naszym łańcuchu dostaw oleju palmowego jesteśmy zaangażowani w ochronę lasów i torfowisk zasobnych w pierwiastek węgla. Chronimy lasy pierwotne, ale nie tylko. Wymagamy od naszych dostawców respektowania biologicznej różnorodności i naturalnego środowiska różnych gatunków zwierząt np. orangutanów. We współpracy z Airbus Defense & Space, TFT i SarVision prowadzimy satelitarny system weryfikacji, aby mieć pewność, że nasi dostawcy szanują nasze zaangażowanie przeciwko wylesianiu. Technologia ta składa się z radiolokacyjnego i optycznego obrazowania, dzięki którym dokładnie weryfikuje plantacje należące do naszych dostawców i lasy, które je otaczają. Nasi partnerzy analizują krajobraz, informując nas o wszelkich zmianach. Ten wczesny system ostrzegania pozwala nam na identyfikacje plantacji, a także na podjęcie odpowiednich kroków wobec naszego dostawcy.

 
relative-engagements-hommes_0

Nasz olej palmowy a przestrzeganie praw człowieka

Wymagamy od naszych dostawców przestrzegania praw człowieka i lokalnych społeczności. Zobowiązują się oni także do niewykorzystywania pracowników, przestrzegania godzin pracy oraz sformułowania warunków zatrudnienia. Muszą także przestrzegać FPIC (Free, Prior and Informed Consent), który daje prawo autochtonicznym społecznościom oraz narodom prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec projektów wpływających na ich terytorium. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka stanowią dla nas punkt odniesienia w zakresie poszanowania i polepszenia praw człowieka w łańcuchu dostaw i oczekujemy, że podobne wartości respektują nasi partnerzy.

Nasze zobowiązania dotyczące orzechów laskowych

engagement-noisettes

w kierunku odpowiedzialnego łańcucha dostaw

Będąc jedną z największych firm w sektorze orzechów laskowych, do 2020 r. zamierzamy osiągnąć 100% identyfikowalność naszego łańcucha dostaw. To zagwarantuje, że 100% naszych dostawców będzie produkowało orzechy laskowe z poszanowaniem:
- przepisów krajowych dotyczących warunków pracy (niezatrudnianie pracowników poniżej granicy wieku ustalonej w przepisach danego kraju)
- Kodeksu Etycznego Ferrero  
- Kodeks Prowadzenia Biznesu Ferrero.
Identyfikowalność w łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero polega na możliwości śledzenia ich przemieszczania się na każdym etapie produkcji i prześledzenia ich pochodzenia wstecznie aż do przedsiębiorstwa rolnego. Narzędzie to pozwala nam uzyskać wyraźny obraz lokalizacji upraw leszczyny, produkcji rolników od których pochodzi surowiec oraz określić główne problemy, z jakimi się borykają. Wszystko po to, aby zrozumieć, jakiego wsparcia technicznego potrzebują.

ferrero-farming-turkey

Program FERRERO® FARMING TURKEY

Doświadczenie, które zdobyliśmy w ramach kupowania i uprawiania orzechów laskowych na całym świecie pomaga nam w standaryzacji i promowaniu najlepszych praktyk rolniczych. Turcja jest głównym producentem orzechów laskowych, posiada setki tysięcy rodzinnych sadów o średniej powierzchni zaledwie 1-2 hektarów. Właśnie dlatego w 2012 roku stworzyliśmy program "Ferrero® Farming Turkey (FFT)", w którym uczestniczyli partnerzy lokalni i międzynarodowi. Program ma dwa cele:
1. zwiększenie produkcji oraz zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa surowców po okresie zbiorów
2. podjęcie różnorodnych wyzwań natury etycznej, społecznej i środowiskowej.

Aby osiągnąć te cele zespół inżynierów ds. rolnych wspiera rolników na obszarach przeznaczonych do produkcji orzechów laskowych, oferując im programy szkoleniowe dotyczące Dobrych Praktyk Rolnych (GAP). Ponadto jesteśmy zaangażowani w podnoszenie świadomości i wiedzy na temat odpowiednich warunków pracy poprzez szkolenia w zakresie Dobrych Praktyk Socjalnych: obecnie dysponujemy zespołem Pracowników Socjalnych, którzy pracują na rzecz poprawy sytuacji w tym obszarze w społecznościach rolników uprawiających orzechy laskowe. Dzięki programowi FFT dotarliśmy do ponad 30 000 rolników. Od 2012 roku zlecamy SCS (wiodącej firmie na świecie specjalizującej się w certyfikacji) przeprowadzanie konkretnych działań lokalnie i niezapowiedzianych kontroli w terenie, aby potwierdzić zaangażowanie i zgodność naszych producentów ze wymaganiami programu produkcji orzechów laskowych FFT.

Nasze zobowiązania dotyczące kakao

engagement-cacao_1

W kierunku zrównoważonego łańcucha wartości kakao

Plantacje kakao są zlokalizowane głównie w krajach rozwijających się. Funkcjonujący w nich rolnicy stanęli przed wyzwaniem zaspokojenia rosnącego popytu na kakao na całym świecie, z jednoczesną koniecznością mierzenia się z problemami gospodarczymi, społecznymi i innymi. Ferrero rocznie kupuje ponad 120 000 ton ziaren kakaowych. Aby zabezpieczyć przyszłość sektora rolno-spożywczego, naszym priorytetem jest nie tylko kupowanie kakao doskonałej jakości, ale także, co jest dla nas ważniejsze, poprawa warunków życia rodzin rolników w krajach produkujących kakao, przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności technicznych.

producteur-cacao-nutella_0

Wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego rolników

Nasze zaangażowanie nie kończy się na zakupie najlepszych ziaren kakaowych. Postawiliśmy sobie ambitny cel osiągnięcia 100% zrównoważonej produkcji kakao do 2020 roku. W związku z tym celem, ściśle współpracujemy z kilkoma organizacjami certyfikującymi (UTZ Certified, Rainforest Alliance i Fairtrade CertifiedTM). Dążymy do poprawy warunków życia rodzin hodowców w krajach produkujących kakao, przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności technicznych. W 2016 roku udało nam się uzyskać certyfikaty zrównoważonej produkcji dla ponad 50% naszego kakao i nadal zwiększamy wysiłki, aby osiągnąć założony cel w jak najkrótszym czasie. Jesteśmy również członkiem Światowej Fundacji Kakao (World Cocoa Foundation - WCF), która promuje zrównoważoną gospodarkę w społeczności plantatorów kakao poprzez rozwój społeczno-gospodarczy i skuteczne zarządzanie środowiskowe.

save-children-ferrero

Ochrona i edukacja dzieci

Ferrero stosuje zasadę "zero tolerancji" dla pracy dzieci i zobowiązuje się do ochrony ich praw w całym łańcuchu dostaw zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie. Zainteresowanie prawami dziecka skłoniło Ferrero do nawiązania udanej współpracy z organizacją Save the Children. Projekt rozpoczął się w marcu 2016 roku i ma na celu zapewnienie ochrony i edukacji dzieciom w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. W tym rejonie 1,2 mln dzieci jest wciąż zmuszanych do pracy w niebezpiecznych warunkach, do opuszczenia szkoły i jest pozbawione dostępu do edukacji.